05 Disember, 2013

PENGGAL 1 : ALAM SEKITAR FIZIKAL

SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI
PENGGAL 1 : ALAM SEKITAR FIZIKAL

Minggu
Tajuk
Waktu
Hasil Pembelajaran
CatatanBAHAGIAN A: GEOGRAFI
ALAM SEKITAR FIZIKAL

1    Sistem bumi
121
      1.1   Konsep sistem
1
Calon seharusnya dapat:
(a)   mentakrifkan konsep sistem;
(b)   menerangkan konsep sistem dalam konteks persekitaran fizikal.
Menggunakan gambar rajah dan animasi pelbagai sistem


      1.2   Sistem suria
1
Calon seharusnya dapat:
(a)   menerangkan sistem suria dalam Galaksi Bima Sakti, dan sistem bumi sebagai satu planet yang memperoleh tenaga dari matahari.
Menggunakan gambar rajah dan animasi kedudukan dan pergerakan bumi dalam sistem suria

2

      1.3 Kedudukan bumi dalam
sistem suria
4
Calon seharusnya dapat:
(a)   menyatakan bumi sebagai satu planet berbentuk sfera;
(b)   menerangkan putaran bumi di atas paksinya yang condong dan peredarannya mengelilingi matahari;
(c)   menjelaskan kesan putaran dan peredaran bumi;
(d)   menjelaskan kejadian empat musim dan pengaruhnya terhadap unsur fizikal dan aktiviti manusia.


3


      1.4 Tenaga
              1.4.1   Konsep tenaga
           
2
Calon seharusnya dapat:
(a)   mentakrifkan konsep tenaga;
(b)   mengenal pasti punca dan jenis tenaga;             1.4.2   Punca dan jenis
tenaga

(c)   membezakan tenaga eksogenik dengan tenaga endogenik.
Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan
      1.5  Peranan tenaga suria terhadap proses fizikal dan hidupan di bumi
4
Calon seharusnya dapat:
(a)   menghuraikan peranan bahangan suria terhadap tumbuh-tumbuhan, manusia, dan haiwan;
(b)   menjelaskan kesan bahangan suria terhadap proses fizikal (kitaran hidrologi, geomorfologi, dan atmosfera).

Menggunakan gambar rajah kitaran yang menunjukkan aliran tenaga
2    Sistem Geomorfologi
48


      2.1   Pengenalan kepada proses geomorfologi
2
Calon seharusnya dapat:
(a)   menerangkan proses geomorfologi (luluhawa, hakisan, pergerakan jisim, pengangkutan, dan pemendapan).

Menggunakan gambar rajah bagi menerangkan proses geomorfologi
      2.2   Konfigurasi bentuk bumi  
2
Calon seharusnya dapat:
(a)   menghuraikan struktur dan kandungan lapisan bumi;
(b)        mengenal pasti taburan daratan dan lautan;
Menggunakan maklumat daripada gambar rajah, peta, dan gambar foto
             2.2.1 Batuan
2
(c)   menyatakan jenis batuan (igneus, enapan, dan metamorfosis);(d)   menghuraikan proses pembentukan jenis batuan;(e)   menjelaskan perkaitan antara jenis batuan dengan konfigurasi bentuk bumi;(f)    mengenal pasti kepentingan batuan sebagai sumber alam;

             2.2.2  Proses endogenetik
4
(g)   menyatakan konsep dan proses endogenik;(h)   menjelaskan proses pembentukan bentuk bumi lipatan dan kesannya;(i)    menjelaskan proses pembentukan bentuk bumi gelinciran dan kesannya;

Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan


(j)    menjelaskan proses pembentukan bentuk bumi gunung berapi dan kesannya;

             2.2.3 Hanyutan benua   
4
(k)   menyatakan Teori Hanyutan Benua (Teori Awal, Teori Peluasan Dasar Lautan, dan Teori Tektonik Plat);(l)    menghuraikan Teori Tektonik Plat;(m)  menghuraikan taburan dan bukti kejadian hanyutan benua.

      2.3  Pembentukan landskap di kawasan tropika lembap

Calon seharusnya dapat:

             2.3.1 Luluhawa
4
(a)        menghuraikan jenis serta proses luluhawa fizikal (mekanikal), kimia, dan biologi;
(b)   menghuraikan faktor yang mempengaruhi luluhawa (iklim, tumbuh-tumbuhan, jenis batuan, mikroorganisma, aktiviti manusia, dan masa);
(c)   menjelaskan kesan luluhawa terhadap pembentukan landskap dan aktiviti manusia;
Pengenalan kepada skala dunia dan penekanan kepada proses geomorfologi yang dominan di kawasan tropika lembap
             2.3.2  Pergerakan jisim
4
(d)   menyatakan jenis pergerakan jisim (aliran cepat dan aliran perlahan);(e)   menghuraikan proses pergerakan jisim;(f)    menjelaskan faktor yang mempengaruhi pergerakan jisim (kecerunan, jenis batuan, hujan, litupan tumbuhan, gerakan tektonik, dan tindakan manusia);

             2.3.3 Lembangan saliran
10
(g)   menjelaskan kesan pergerakan jisim terhadap alam sekitar fizikal dan aktiviti manusia;(h)   menyatakan konsep lembangan saliran;

Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan
            

(i)    menghuraikan proses hakisan permukaan (hakisan percikan, kepingan, galir, dan galur);(j)         menghuraikan jenis hakisan sungai (melebar, mendalam, dan mengundur);(k)   menghuraikan cara hakisan sungai (hidraul, lelasan/geselan, lagaan, dan larutan);(l)    menghuraikan faktor yang mempengaruhi hakisan sungai (isi padu dan halaju air, kecerunan, bentuk alur, jenis batuan, dan bahan muatan);(m)  mengenal pasti bentuk dan menjelaskan proses pembentukan bentuk muka bumi hakisan sungai (air terjun, jeram, lubuk, gaung, dan lurah);(n)   menghuraikan cara pengangkutan sungai (golekan, loncatan, ampaian, larutan, dan apungan);(o)   menghuraikan faktor yang mempengaruhi pengangkutan sungai (tenaga, cerun, kekasaran alur, halangan, bentuk alur, saiz, dan jenis bahan);(p)   menghuraikan faktor yang mempengaruhi pemendapan sungai (isi padu air, halaju air, kecerunan, bentuk alur, jenis batuan, bahan muatan, dan halangan);(q)   mengenal pasti bentuk dan menjelaskan proses pembentukan bentuk muka bumi pemendapan sungai (dataran banjir, delta, tasik ladam, dan tetambak);(r)   menjelaskan pengaruh bentuk muka bumi hakisan dan pemendapan sungai terhadap aktiviti manusia;


Tajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan
             2.3.4  Pinggir pantai
8
(s)   menyatakan konsep pinggir pantai dan pantai seimbang;(t)    menghuraikan cara hakisan pantai (hidraul, lelasan, geseran, larutan, dan lagaan);(u)   menghuraikan faktor  yang mempengaruhi hakisan pantai (ombak, pantai, arus, bahan mendak, batuan, dan cerun pantai);(v)   mengenal pasti bentuk dan menjelaskan proses pembentukan muka bumi pinggir pantai (tebing tinggi, batu bonjol, tanjung, dan teluk);(w) menghuraikan cara pengangkutan bahan pantai (hanyutan pesisir pantai, golekan, dan seretan);(x)   menghuraikan faktor yang mempengaruhi proses pengangkutan bahan di pinggir pantai (tenaga, arus, ombak, pasang surut, cerun, halangan, orientasi pantai, saiz bahan, dan jenis bahan);(y)   menghuraikan faktor yang mempengaruhi proses pemendapan (tenaga, arus dan ombak, kecerunan, angin, pasang surut, tumbuhan, orientasi pantai, jenis dan saiz bahan mendak, dan tindakan manusia);(z)   menjelaskan pengaruh bentuk muka bumi hakisan dan pemendapan pantai terhadap aktiviti manusia.

      2.4   Kaitan sistem geomorfologi dengan manusia
2
Calon seharusnya dapat:
(a)   menjelaskan kaitan sistem geomorfologi dengan aktiviti manusia (pertanian, petempatan, pelancongan, perlombongan, pengangkutan, dan perindustrian).
Kepentingan sistem geomorfologi kepada kehidupan manusia
Tanah tinggi, tanah pamah, pantai, sungai, dan gunung berapi mempengaruhi aktiviti manusiaTajuk
Waktu Pengajaran
Hasil Pembelajaran
Catatan
      2.5   Kemahiran amali sistem geomorfologi
6
Calon seharusnya dapat:
(a)   mentafsir peta topografi, peta lakar, dan gambar foto;(b)   mengira keluasan, lampauan tegak,  kecerunan, dan relief bandingan;(c)   melukis profil rentas dan profil panjang sungai, dan keratan rentas bentuk muka bumi;(d)   menginterpolasi, memplot, dan mentafsir garisan kontur;(e)   mentafsir ciri muka bumi dan saliran;(f)    menjelaskan kaitan sistem geomorfologi dengan guna tanah.
TEMA 1  :  SISTEM BUMI

1.1  KONSEP SISTEM

Sistem alam sekitar fizikal boleh ditakrifkan sebagai satu set angkubah atau unsur-unsur yang saling bertindak antara satu sama lain sebagai satu organisasi yang agak kompleks. Selain mempunyai unsur-unsur yang saling bertindak, sesebuah sistem itu juga mempunyai tenaga dan bahan yang dapat masuk dan keluar dari sistem tersebut. Tenaga matahari ialah agen utama penggerak keseluruhan operasi sistem untuk mencapai tahap keseimbangan. Sistem bumi juga mempunyai sempadan sendiri di samping memiliki sifat pemulihan kendiri.

CIRI-CIRI DALAM SESUATU SISTEM
Kesemua sistem mempunyai ciri-ciri yang hampir sama. Antaranya ialah :
1.     Mempunyai satu bentuk struktur atau organisasi tertentu.
2.     Mempunyai sifat-sifat umum, abstrak atau unggul berhubung keadaan sebenar      
      di bumi. 
3.     Semua jenis sistem adalah berfungsi.
4.     Setiap sistem terdapat satu bentuk pertalian dari segi fungsi antara setiap
      angkubah dalam organisasinya.
5.     Fungsi setiap sistem membenarkan aliran atau perpindahan bahan.
6.     Perpindahan bahan dalam sesuatu sistem wujud dengan adanya sumber
      tenaga yang bertindak sebagai agen penggerak.
7.     Semua jenis sistem mempamerkan sifat-sifat gabungan atau integrasi antara
      angkubah-angkubah yang berbentuk sistem.
8.     Contohnya sistem geomorfologi, objek-objek yang biasanya ialah bentuk muka        
      bumi manakala angkubah yang lainnya ialah ciri-ciri topografi, tanih, geologi        
      (batuan) dan lain-lain.
9.     Perhubungan antara angkubah-angkubah ini melibatkan penukaran tenaga
      bahan-bahan, air dan akan berlaku cantuman saling bertindakbalas antara      
      angkubah.
10.             Mempunyai sempadan yang bersifat jelas atau arbitari. Oleh itu, sistem boleh
       terbahagi kepada yang berskala besar dan berskala kecil.
11.             Sesuatu sistem boleh dilihat pada ciri-ciri angkubahnya seperti unsur, sifat dan
       pertalian.
12.             Sesuatu boleh dibezakan antara sistem lain berdasarkan kepada sempadan   
      sesuatu sistem.
JENIS-JENIS SISTEM
      Sistem Terpencil (Isolated System)
Dalam sistem terpencil tidak ada sebarang bentuk interaksi antara angkubah-angkubah dengan alam sekitar melepasi sempadan sistem.
a.     Sistem terpencil tidak berupaya bertukar tenaga atau bahan dengan alam  
      sekitarnya atau dengan sistem-sistem yang lain.
b.     Dalam sistem ini tiada input tenaga dan bahan dari luar sistem ke sistem ini.
c.      Contoh sistem terpencil boleh berlaku dalam keadaan tercipta oleh manusia
      seperti dalam makmal untuk menjalankan ujikaji-ujikaji sains sahaja,contohnya     
      gas di dalam ‘test tube’.

     Sistem Tertutup (Closed System)                   
a.     Sistem tertutup mempunyai sempadan yang menghalang kemasukan bahan
      tetapi membenarkan kemasukan tenaga.
b.     Sistem akan mengalami degradasi tenaga mengikut masa.
c.      Sistem mengikut masa akan luput jika tiada tenaga baru yang dibekalkan.
d.     Sistem tertutup daripada kemasukan bahan daripada sistem lain.
e.     Sistem ini membenarkan pengaliran tenaga.
      Sistem Terbuka (Open System) 
a.     Terdapat sempadan yang arbitari @ jelas tetapi terbuka kepada kemasukan   
      tenaga dan bahan. Fungsi kemasukan ini untuk membekal dan memelihara
      sistem supaya terus wujud dan tidak luput mengikut masa.
b.     Kemasukan tenaga dan bahan akan mewujudkan pertalian bentuk “web” di
      antara “attribute”. Kadar kemasukan tenaga dan bahan boleh berubah dan
      sistem akan mencapai sesuatu keseimbangan yang baru.
c.      Objek itu menunjukkan ciri yang pelbagai sifatnya. Setiap satunya terikat
      antara satu sama lain melalui pertalian-pertalian tertentu.
d.     Objek-objek yang diikat oleh aliran tenaga akan menghidupkan sistem itu.
e.     Sesuatu aliran terbuka sentiasa berhadapan dengan aliran input tenaga dan
      Bahan yang tiada berkesudahan ke atas angkubah-angkubah sistemnya.
f.       Setelah berlaku tindak balas atau proses akan dapat pula keluaran dari sesuatu
      sistem. Contoh sistem sungai boleh dianggap sebagai sistem terbuka. Ia
      menerima hujan sebagai kemasukan bahan-bahan dan air keluar ke laut.   


Beberapa ahli geografi membahagikan sistem alam sekitar fizikal kepada tiga iaitu sistem berstruktur (morfologi), sistem berfungsi (lata) dan sistem interaktif (gabungan sistem berstruktur dan sistem berfungsi). Rujuk Jadual 1.1

Jadual 1.1  Contoh sistem berstruktur, sistem berfungsi dan sistem interaktif

Bil
Topik
Sistem Berstruktur
Sistem Berfungsi
Sistem Berinteraktif
1
Kaji cuaca/kaji iklim
·  bentuk awan
· ketinggian awan
· ketebalan awan
·  sejatan
·  pemeluwapan
·  kerpasan
· tekanan rendah
· latitud tengah
2
Hidrologi
· storan pemintasan
· storan lembapan
· tanih
· storan saluran
· aliran sungai
· banjir
3
Tanih
· pH tanih
· ketebalan tanih
· tumbuhan
· luluhawa
· kesotan tanih
· penpodzolan
· ekosistem
4
Geomorfologi fluvial
· gradien cerun
· ketumpatan saliran
· gradien saluran
·  golekan lelasan
· lembangan saliran
5
Pantai
· cerun pantai
· saiz partikel
· keluasan pantai
· damparan
· unduran
· biasan ombak
· tanjung teluk


Sistem berstruktur (morfologi) terdiri daripada ciri-ciri fizikal yang formal yang bergabung untuk membentuk suatu bahagian fizikal yang beroperasi. Bagi setiap unit sistem ini terdapat unsur-unsur atau parameter yang saling berinteraksi. Misalnya morfologi bagi unit sistem pantai terdiri daripada cerun pantai, taburan bijian pasir, keteguhan pantai, kekuatan ombak, arus, pasang surut dan sebagainya membentuk unit morfologi pantai tersebut. Proses yang penting dalam sistem morfologi ini ialah jika sekiranya berlaku perubahan terhadap salah satu unsur atau parameternya maka unsur-unsur yang lain juga akan turut berubah bagi mancapai keseimbangan yang baru.  

Sistem berfungsi (sistem lata) pula lebih bersifat sehala. Ia merujuk kepada rantaian subsistem yang mengandungi input, storan dan output bahan dan tenaga. Output bahan dan tenaga dari satu subsistem akan menjadi input kepada subsistem yang lain. Misalnya dalam konteks kitar hidrologi, output dari sistem atmosfera dalam bentuk kerpasan akan menjadi input kepada sistem geomorfologi (apabila air hujan memasuki tanih, tasik, kolam dan sebagainya).
Output dari sistem geomorfologi ini (dalam bentuk wap air yang disejatkan) akan menjadi input kepada sistem atmosfera untuk diproses menjadi output kepada sistem geomorfologi kembali. Semasa proses pertukaran input dan output ini akan melibatkan storan (simpanan) dalam sistem lata tersebut. Oleh sebab itu bagi sistem lata wujud satu jujukan input-output yang berterusan.
Sistem berinteraktif merupakan jalinan atau kombinasi antara sistem morfologi dengan sistem lata. Kaitan antara kedua-duanya adalah dibentuk oleh komponen sistem morfologi dan komponen sistem lata yang sama atau berkait rapat antara sama lain. Contohnya kemampuan serapan tanih (susupan air ke dalam tanih) adalah merupakan parameter penting dalam unit morfologi cerun dan pada masa yang sama ia juga merupakan input dalam sistem lain apabila air yang diserap oleh tanih tersimpan di dalam akuifer.
Air yang tersimpan di dalam akuifer ini akan mengalir menjadi input kepada saliran khususnya sungai yang menjadi komponen penting kepada sistem morfologi. Justeru itu wujud kombinasi yang tidak boleh dipisahkan antara sistem morfologi dengan sistem lata.     
Pembahagian Sistem Alam Sekitar Fizikal
Sistem bumi ini dibahagikan kepada empat iaitu Sistem Goemorfologi, Sistem Atmosfera, Sistem Hidrologi dan Sistem Ekologi.
Sistem geomorfologi adalah mengkaji saling kaitan antara proses, faktor dan bentuk di atas permukaan bumi sama ada yang makro atau yang mikro. Misalnya proses luluhawa, hakisan, pengangkutan dan gerakan jisim. Kombinasi pelbagai faktor fizikal akan menghasilkan pelbagai bentuk bumi sama ada di lembangan saliran, di pinggir pantai, dikawasan gurun, kawasan glasier, pra glasier dan sebagainya.
Sistem atmosfera pula mengkaji saling kaitan antara unsur-unsur iklim dan cuaca seperti suhu, hujan, tekanan udara, kelembapan udara, tiupan angin dan sebagainya yang berlaku di ruang atmosfera. Unsur-unsur iklim dan cuaca ini dikaji mengikut ruang dan masa.
Sistem hidrologi adalah kajian mengenai air sama ada di ruang litosfera atau atmosfera, termasuklah pelbagai jenis kerpasan, air permukaan seperti sungai, tasik, kolam dan juga air bawah tanah. Tumpuan kepada bagaimana air itu berkitar, perubahan yang dialami oleh air pada setiap peringkat kitaran, proses-prosesnya serta saling kaitan antara unsur-unsur yang ada dalam kitaran hidrologi.
Sistem ekologi pula satu sistem yang mengkaji habitat fauna dan flora yang dipecah-bahagikan kepada ekosistem-ekosistem yang berantaian antara satu sama lain seperti ekosistem muara ,ekosistem akuatik seperti laut, tasik, kolam, ekosistem hutan dan sebagainya. Tumpuan kajian adalah kepada aliran tenaga dan siratan makanan serta keseimbangan dalam ekosistem-ekosistem tersebut.
Interaksi antara Sistem Alam Sekitar Fizikal
Keempat-empat sistem alam sekitar fizikal di atas tidak berasingan, ia saling berinteraksi antara satu sama lain dalam hubungan yang kompleks. Sebarang perubahan atau gangguan yang dialami oleh sesebuah sistem akan turut mempengaruhi sistem-sistem yang lain.
Berdasarkan skima di atas, kita boleh bermula dimana-mana sistem kerana apa yang berlaku pada satu sistem tidak hanya terhenti setakat sistem itu sahaja, malah turut dialami oleh sistem-sistem yang lain. Misalnya bermula dengan kitaran hidrologi, proses sejatan berlaku di permukaan air seperti laut, ini diikuti pula oleh pemeluwapan dan kerpasan yang berlaku dalam sistem atmosfera.
Seterusnya proses pintasan @ cegatan silara dari tumbuh-tumbuhan yang berlaku dalam sistem ekologi. Seterusnya air larian permukaan dan aliran sub-permukaan berlaku dalam sistem geomorfologi. Akhirnya proses rembesan, aliran air bawah tanah, akuifer yang membekalkan air kepada sungai, tasik, paya, kolam dan lain-lain berlaku dalam sistem hidrologi. Dalam konteks ini, sistem hidrologi sendiri bertindak sebagai proses dan penyedia air manakala sistem-sistem yang lain sebagai medium @ bahantaranya kerana peringkat-peringkat dalam kitaran tersebut akan melibatkan keempat-empat sistem di atas.


1.2  SISTEM SURIA
Dalam alam semesta ini terdapat beberapa galaksi dan salah satunya ialah ‘Bima Sakti’. Galaksi Bima Sakti mengandungi 100 000 bintang. Matahari merupakan salah satu daripada bintang-bintang tersebut. Ia dikenali sebagai sistem suria. Sistem suria terdiri daripada matahari, sembilan planet, satelit semula jadi dan pelbagai jasad lain seperti asteriod, komet, meteorit dan awan habuk planet. Matahari dapat mengawal kedudukan kesemua jasad ini melalui tarikan gravitinya yang menghasilkan medan graviti. Kesemua jasad dan planet beredar mengelilingi matahari mengikut orbitnya yang berbentuk bujur atau elips. Planet yang paling hampir dengan matahari ialah Utarid (57.9 juta km) diikuti oleh Zuhrah, Bumi (149.6 juta km) Marikh, Musytari (778.8 juta km), Zuhal, Uranus (2870 juta km), Neptune dan Pluto (5900 juta km).
Matahari merupakan pusat bagi semua planet dalam sistem suria. Daya tarikan graviti matahari menyebabkan semua planet beredar mengelilinginya. Matahari mempunyai diameter 1 392 980 km.  Matahari terdiri daripada beberapa unsur dan yang paling utama ialah hidrogen serta helium. Kedua-dua ini membentuk hampir  99% daripada isipadu matahari. Suhu permukaan matahari dianggarkan kira-kira 5 500^ C dan suhu teras 15 juta^C. Suhu yang tinggi ini membolehkan matahari mengeluarkan cahaya. Matahari menjadikan sumber tenaga utama dalam sistem suria tersebut. 
Utarid adalah planet yang paling hampir dengan matahari pada jarak kira-kira 57.9 juta km. Utarid mempunyai diameter 487.8 km. Permukaannya seakan sama dengan permukaan bulan  kerana  terdapatnya kawah-kawah, tanah tinggi dan lembah. Meteorit besar yang jatuh ke permukaan Utarid telah mewujudkan kawah dan permukaan yang berlembah. Suhu Utarid pada siang dianggarkan kira-kira  400^C manakala pada waktu malam kira-kira 200^C. Julat suhu yang besar ini berlaku kerana tidak wujud lapisan atmosfera yang boleh memerangkap tenaga matahari di Utarid. Planet ini tidak mempunyai satelit.

Zuhrah adalah planet kedua hampir dengan matahari. Jarak Zuhrah dari matahari adalah kira-kira 108.2 juta km. Saiz dan jisimnya lebih kurang sama dengan Bumi. Diameter Zuhrah ialah 12 104 km. Atmosfera Zuhrah terdiri daripada gas karbon dioksida dan  fungsi gas ini ialah untuk menebat haba dari matahari. Suhu permukaan Zuhrah kira-kira 457^C. Zuhrah sentiasa dilitupi awan tebal yang mengandungi asid sulfurik. Planet Zuhrah juga tidak mempunyai satelit.
Bumi adalah planet yang ketiga dalam sistem suria. Jarak Bumi dari matahari ialah kira-kira 149.6 juta km. Diameter Bumi ialah 12 753 km. Bumi adalah satu-satunya planet dalam sistem suria yang dihuni oleh manusia, haiwan dan tumbuhan. Bumi beredar mengelilingi matahari mengikut orbitnya. Bumi berputar dari atas paksinya dari arah barat ke timur selama 24 jam. Bumi mempunyai satelitnya sendiri iaitu Bulan.
Marikh adalah planet yang paling kecil dalam sistem suria. Jarak Marikh dari matahari adalah kira-kira 227.9 juta km. Planet Marikh berdiameter kira-kira 6 785 km. Planet ini kelihatan merah kerana diselaputi oleh debu merah. Satu putaran Marikh mengelilingi matahari ialah 1.88 tahun. Tarikan graviti di Marikh adalah lebih lemah dan ini menyebabkan lapisan atmosferanya memiliki karbon dioksida sangat nipis berbanding atmosfera Bumi. Planet Marikh mempunyai dua buah satelit iaitu Phobes dan Diemos.
Musytari adalah planet terbesar dalam sistem suria. Planet ini mempunyai diameter kira-kira 142 800 km. Jaraknya dari matahari ialah 778.3 juta km. Planet ini mengelilingi matahari sekali dalam masa 12 tahun. Ia berputar di atas paksinya selama 9.8 jam bagi setiap putaran. Planet ini terdiri daripada 84% gas hidrogen, 15% gas helium dan bakinya ialah gas ammonia, metana, wap air dan lain-lain. Musytari mempunyai jaluran asteroid yang gelap dan juga lingkaran cahaya. Planet ini mempunyai 60 buah satelit.Zuhal ialah planet yang kedua besar dalam sistem suria. Jarak Zuhal dan matahari adalah kira-kira 1 427 juta km. Diameter Zuhal ialah 119 871 km. Zuhal beredar mengelilingi matahari mengikut orbitnya dan mengambil masa 29.5 tahun untuk melengkapkan satu peredaran. Suhu lapisan atmosferanya ialah -170^C dan terdiri daripada gas hidrogen dan gas metana. Planet Zuhal juga berputar di atas paksinya dan mengambil masa kira-kira 10.67 jam. Zuhal memiliki banyak cincin dan 31 buah satelit.
Uranus ialah planet yang ketiga besar dalam sistem suria. Jarak Uranus dari matahari ialah kira-kira 2 871 juta km. Diameter Uranus adalah 51 488 km dan mengambil masa 84 tahun bumi untuk melengkapkan peredarannya mengelilingi matahari. Atmosfera berwarna kehijauan kerana kesan kehadiran gas metana. Satu putaran planet Uranus mengambil masa 17.24 jam. Suhu di permukaan Uranus adalah terlalu sejuk kerana  jaraknya yang jauh dari matahari. Planet ini mempunyai 18 buah satelit.
Neptun adalah planet yang kelapan dalam sistem suria. Jarak Neptun dari matahari adalah kira-kira 4 497 km. Ia berdiameter 49 493 km. Suhunya adalah 210^C iaitu terlalu rendah kerana jaraknya yang jauh dari matahari. Suhu di Neptun bersamaan dengan 165 tahun di bumi. Satu putaran planet Neptun mengambil masa kira-kira 16 jam. Planet ini mempunyai lapan buah satelit yang mengelilinginya.       
1.3  KEDUDUKAN BUMI DALAM SISTEM SURIA
Cahaya matahari melintasi sistem suria dalam masa 11.5 jam, bergerak dari matahari ke Bumi dalam masa 8 minit dan dari Bulan dalam masa 1.25 saat. Bumi terletak 149.6 juta km dari matahari. Bumi juga mempunyai satelit iaitu Bulan sejauh 384, 629 km dari Bumi.
Bumi sebagai Satu Sfera
Bumi adalah berbentuk sfera tetapi rata pada kedua-dua kutubnya. Ia mempunyai suatu jejari di Khatulistiwa sepanjang 638 km dan di kutubnya sepanjang 6357 km. Bumi terdiri daripada beberapa lapisan iaitu kerak bumi, mantel dan teras bumi
Kerak bumi merupakan lapisan luar bumi dan dikenali sebagai litosfera. Ketebalannya kira-kira 5 km bagi bawah dasar lautan dan hingga 40 km bagi puncak tanah tinggi di daratan. Sebahagian besarnya terbentuk daripada batuan igneus iaitu hasil daripada penyejukan dan pembekuan batuan cair dari dalam kerak bumi. Kerak bumi terdiri daripada dua bahagian iaitu sial dan sima. Sial ialah daratan yang membentuk benua dan pulau manakala sima ialah bahagian yang membentuk dasar laut dan lautan. Sempadan yang dikenali sebagai Ketakselanjaran Mohorovicic memisahkan lapisan kerak bumi daripada lapisan mantel. Lapisan ini mengimbangkan kerak bumi semasa pembentukan gunung-ganang.     


Ciri-ciri dan Perbezaan antara Sial dan Sima
Aspek
Sial
Sima
Jenis batuan
Granit
Basalt
Jenis mineral
Silika dan aluminium
Silika,besi,magnesium
Ketumpatan 
2.65-2.7 g /cm padu
2.8-3.1 g /cm padu
Ketebalan
30-40 km
5-10km
Ciri-ciri lain
Membentuk benua & pulau
Membentuk dasar laut & lautan
Isipadu
Lebih ringan
Lebih berat
Warna
Kecerahan sehingga 65 hingga
75% kandungan silika.
Gelap iaitu 50% kandungan
silika.
Lapisan
Terputus-putus
Bersambung

Mantel berada antara lapisan kerak bumi dan teras  bumi. Ketebalan lapisan ini kira-kira 2900 km dan membentuk 82% daripada isipadu bumi. Ia terdiri daripada batuan yang padat seperti basalt yang kaya dengan olivin. Ketakselanjaran Gutenberg menjadi pemisah antara lapisan teras bumi. Suhu bagi lapisan ini dianggarkan tinggi iaitu mencapai 800 hingga 1600^C. Ketumpatan ini dianggarkan kira-kira 3.3 hingga 5.8 g/cm padu.
Mantel terdiri daripada dua bahagian  iaitu mantel atas dan mantel bawah. Mantel atas membentuk sebahagian daripada litosfera, bersifat lembut, nipis dan ketebalannya 30-40 km. Mantel bawah pula dikenali sebagai astenosfera, dalam keadaan separa cair, suhunya dianggarkan 1400^C dan membolehkan lapisan litosfera terapung di atasnya. Terdapat arus perolakan di lapisan ini yang boleh menyebabkan  berlakunya pergerakan dalam bumi iaitu kuasa endogenik.
Teras bumi merupakan lapisan yang terakhir yang berada jauh di dalam  bumi. Ia dikenali sebagai barisfera. Suhunya adalah amat tinggi iaitu dalam lingkungan 3700 hingga 5000^C . Teras bumi terdiri daripada dua bahagian iaitu teras luar dan teras dalam.


Teras luar terbentang di antara ketebalan 2900 hingga 5600 km daripada  lapisan permukaan bumi. Sifatnya berkeadaan cair dengan ketumpatannya 10.0 hingga 12.3 g/cm padu. Suhunya pula tinggi iaitu 3700^C dan banyak mengandungi besi dan nikel atau nife.
Teras dalam pula terbentang di antara ketebalan 5600 hingga 6380 km dari permukaan bumi. Ianya berkeadaan pejal dengan ketumpatan ialah 13.3 hingga 13.6 g/cm padu. Suhunya amat tinggi mencapai 5000^C.
Bukti bumi berbentuk sfera
Bukti bumi berbentuk sfera iaitu bulat dapat dinyatakan berdasarkan bukti-bukti kajian oleh ahli-ahli geografi dan sains serta kejadian yang berlaku dalam sistem bumi.
Apabila pelayaran dilakukan dengan mengelilingi dunia oleh seorang ahli pelayaran iaitu Ferdinand Magellan dan anak-anak kapalnya pada tahun 1519 dan tahun 1552 di mana pelayaran ini telah menjelaskan bumi adalah berbentuk sfera. Tidak ada orang yang mengelilingi dunia baik melalui daratan dan lautan, yang bertemu dengan pinggir bumi yang boleh menyebabkan mereka tergelincir. Jalan-jalan udara dan lautan yang dilalui dalam zaman moden ini berdasarkan kebenaran bahawa bumi berbentuk sfera.  
Bukti seterusnya ialah kaki langit akan nampak melengkung dilihat daripada dek kapal di tengah-tengah lautan dan daratan. Ini bermakna jika kita berjalan jauh kita seolah-olah akan sampai ke bahagian kaki langit. Sebaliknya keadaan sebenar tidak sedemikan kerana semakin jauh kita pergi ke arah kaki langit ianya masih kelihatan semakin jauh untuk dicapai.
Begitu juga jika kita melihat pergerakan kapal dari tengah lautan yang luas, kita akan nampak asap, kemudiannya tiang kapalnya terlebih dahulu dan sedikit demi sedikit akan kelihatan kapal keseluruhannya apabila kapal tersebut semakin menghampiri kita.
Bukti daripada naik turunnya matahari iaitu ketika matahari terbit pada sebelah timur akan kelihatan sedikit demi sedikit di kaki langit dan kemudian menjadi tegak di atas kepala dan akhirnya  akan terbenam di sebelah barat sedikit demi sedikit. Apabila berlakunya gerhana bulan, kelihatan bayang-bayang bumi di permukaan bulan yang bersifat bulat @ melengkung.
Bukti lain ialah planet-planet lain dalam sistem suria semuanya adalah berbentuk sfera @ bulat seperti yang bermula dari planet Utarid hinggalah kepada planet Pluto. Begitu juga gambar-gambar yang telah diambil dari kapal angkasa dan setelit telah menunjukkan bumi sebenarnya berbentuk bulat.
KECONDONGAN PAKSI
Bumi  condong sedikit dalam hubungannya dengan matahari. Bumi berputar pada paksinya yang condong pada sudut 23 ½^ daripada satah menegak yang bersudut tepat dengan satah orbit. Kadang-kadang Kutub Utara condong ke arah matahari dan kadang-kadang condong menjauh dari matahari.
      
PERGERAKAN BUMI DALAM SISTEM SURIA
Pergerakan bumi dalam sistem suria berlaku melalui dua cara iaitu putaran bumi di atas paksinya dan peredaran bumi mengelilingi matahari. Kedua-dua fenomena ini menghasilkan fenomena  atau kesan yang berbeza.
Putaran bumi
Bumi berputar pada paksinya yang condong pada sudut 23 ½^ pada satah tegak. Arah putaran Bumi ialah dari barat ke timur. Satu putaran 360 darjah dan mengambil masa 24 jam. Putaran bumi menyebabkan berlakunya kejadian siang dan malam. Semasa berputar, permukaan bumi yang mengadap  matahari mengalami siang manakala permukaan bumi bumi yang terlindung akan mengalami malam.
Selain itu, putaran bumi juga akan menyebabkan fenomena pasang dan surut air laut. Pasang dan surut merujuk kepada kejadian aras air tinggi dan aras air rendah di laut. Fenomena ini disebabkan oleh tarikan graviti bulan dan matahari.
Berdasarkan rajah 1.5 di atas, tarikan graviti bulan akan menarik air laut di permukaan bumi  yang mengadap bulan menyebabkan kawasan A dan C mengalami pertambahan air laut atau air pasang pada masa yang sama bahagian B dan D mengalami penurunan air laut atau air surut. Kedudukan air pasang dan surut ini akan berubah apabila kedudukan bulan berada di D atau B. Pada masa itu, bahagian A dan C pula akan mengalami air surut manakala bahagian B dan D mengalami air pasang.
Tarikan graviti menjadi lebih kuat apabila graviti bulan dan matahari bertindak bersama dan mengakibatkan air pasang meningkat ke paras tertinggi. Air pasang maksimum ini dinamakan sebagai air pasang perbani. Dalam keadaan bulan, bumi dan matahari berada dalam keadaan sudut tepat, air pasang yang terjadi adalah sangat rendah dan air pasang minimum ini dinamakan air pasang anak.
Peredaran bumi
Bumi beredar mengelilingi matahari dalam orbitnya. Peredaran mengelilingi matahari mengambil masa 365 ¼ hari atau satu tahun. Peredaran berlaku mengikut arah lawan jam. Jarak yang paling dekat (147 juta km) dengan matahari ialah pada 3 Januari dan dikenali sebagai perihelion. Manakala jarak yang paling jauh (152 km) dengan matahari pada 4 Julai dikenali sebagai afelion. (Rajah 1.6)

Peredaran bumi akan menyebabkan dua fenomena penting  iaitu kejadian empat musim dan kejadian gerhana. Kejadian empat musim disemua kawasan permukaan bumi kecuali di kawasan Tropika akibat pergerakan bumi mengelilingi matahari dalam paksi bumi yang condong. Kejadian musim lebih ketara dan nyata ke arah Kutub Utara dan Kutub Selatan iaitu semakin jauh dari garisan Khatulistiwa. Kawasan Tropika tidak mengalami empat musim kerana kawasan ini menerima pancaran cahaya matahari sepanjang tahun dan hampir sama jangka masa siang dan malam iaitu 12 jam. Pada kawasan-kawasan tertentu, disebabkan kecondongan paksi bumi dan kedudukan bumi waktu-waktu berlainan ketika mengelilingi matahari akan menyebabkan fenomena musim yang berlainan di sesuatu tempat.
Empat musim yang dialami ialah musim sejuk, musim panas, musim bunga dan musim luruh. Jenis musim yang dialami bergantung kepada jumlah tenaga matahari yang diterima. Pada Soltis musim panas, matahari berada tegak atas kepala di Garisan Sartan. Ketika ini, Hemisfera Utara mengalami musim panas. Jangka masa siangnya lebih panjang berbanding dengan jangka masa malam. Kawasan Artik pula akan mengalami 24 jam siang kerana matahari bersinar sepanjang hari iaitu 24 jam. Di Hemisfera Selatan pula pada masa yang sama akan mengalami waktu malam yang lebih panjang berbanding dengan waktu siang. Di Antartik pula akan mengalami 24 jam malam kerana terlindung daripada pancaran matahari.
Pada masa Soltis musim sejuk, matahari tengah hari berada tegak di atas kepala di Garisan Jadi. Pada ketika ini, Hemisfera Selatan pula akan mengalami musim panas dengan waktu siangnya yang lebih panjang. Kawasan Antartik mengalami siang selama 24 jam kerana menerima pancaran matahari sepanjang hari. Manakala di Hemisfera Utara pada masa ini mengalami musim sejuk pula dengan kawasan Artik tidak mendapat pancaran matahari selama 24 jam atau sepanjang hari.
Ekuinoks pula berlaku dua kali dalam setahun iaitu pada 21 Mac dan 23 September. Pada masa ini, matahari berada tegak di atas garisan Khatulistiwa dan seluruh dunia kecuali kawasan Kutub Utara dan Kutub Selatan mengalami 12 jam siang dan 12 jam malam. Kawasan di Hemisfera Utara mengalami musim bunga pada ekuinoks bulan 21 Mac dan musim luruh pada ekuinoks  22 September. Kawasan di Hemisfera Selatan mengalami musim luruh pada ekuinoks bulan Mac dan musim bunga pada ekuinoks bulan September.


Fenomena gerhana berlaku apabila kedudukan bulan, bumi dan matahari berada pada satah mendatar yang sama. Jika bumi berada di antara matahari dan bulan, maka cahaya matahari telah dihalang oleh bumi dan bayangan bumi akan jatuh pada bulan dan menyebabkan berlakunya  gerhana bulan. Jika bulan pula berada di antara matahari dengan bumi, maka bayangan bulan akan jatuh pada permukaan dan menyebabkan fenomena gerhana matahari.
KOMPONEN SISTEM BUMI
Bumi kita terdiri daripada empat bahagian sfera iaitu Atmosfera, Litosfera, Hidrosfera, dan Biosfera. Setiap bahagian sfera mempunyai ciri-ciri dan berinteraksi atau salingkaitan antara satu dengan yang lain berasaskan pengaliran sumber tenaga atau bahangan daripada matahari. Walaupun jumlah tenaga matahari yang sampai ke sistem bumi sedikit tetapi sejumlah tenaga ini sudah cukup untuk menghidupkan sistem bumi.
1.Atmosfera                                                                   
Atmosfera merupakan lapisan udara yang meliputi bumi degan ketebalan lebih kurang 1000 km. Lapisan atmosfera mempunyai ketumpatan 0 dan mengandungi gas, wap air, debu dan habuk. Gas-gas yang terdapat dalam atmosfera seperti nitrogen 78%, oksigen 21%, argon 0.93%, karbon dioksida 0.03% dan lain-lain gas seperti neon, helium, metana, hidrogen, nitrusoksida dan ozon. Nitrogen, oksigen karbon dioksida merupakan gas-gas yang utama dan hampir dengan permukaan bumi. Lapisan udara semakin padat berhampiran dengan permukaan bumi dan semakin nipis di lapisan atas daripada permukaan bumi. Atmosfera merupakan lapisan udara yang amat penting kepada kehidupan samada manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Kepentingannya dapat dijelaskan sebagai berikut:
1.     Gas oksigen amat penting kepada pernafasan semua kehidupan.
2.     Gas karbon dioksida pula penting untuk proses fotosentesis bagi tumbuh-
      tumbuhan.
3.     Fenomena cuaca akan berlaku pada ruang atmosfera seperti proses
      penyejatan, pembentukan awan dan kejadian kerpasan yang amat penting
      kepada seluruh kehidupan di bumi kerana dapat membekalkan sumber air.
4.     Lapisan atmosfera merupakan ruang pergerakan ruang pergerakan gelombang       
      yang boleh memajukan perkembangan telekomunikasi.
5.     Pada ruang atmosfera yang terdapat lapisan ozon pula amat penting sebagai
      lapisan penyerap jenis cahaya matahari iaitu cahaya ultrungu.
6.     Oleh kerana terdapat pelbagai bahan dalam ruang atmosfera,maka ia turut
      berfungsi sebagai penebat haba kerana dapat menyerap sebahagian haba  
      yang dipancarkan dari matahari dan haba yang dibalikkan semula oleh bumi.
7.     Atmosfera juga menjadi ruang yang mampu membolehkan pembakaran dan 
     penghancuran meteorit, yang boleh mengelak dari jatuh terus ke permukaan
     bumi.


Komponen Atmosfera

a.     Troposfera
Troposfera merupakan lapisan yang paling hampir dengan permukaan bumi dan tarikan gravitinya yang kuat. Ketebalan lapisan ini dianggarkan kira-kira 8km hingga 18km. Ia  merupakan lapisan yang tidak stabil kerana sekitar lapisan inilah sering berlakunya keadaan cuaca seperti perubahan suhu, pergerakan angin, pembentukan awan dan hujan dari wap-wap air yang tersejat. Turut terdapat pada ruang troposfera ialah gas oksigen, karbon dioksida dan wap air yang membolehkan manusia,haiwan dan tumbuhan hidup di lapisan permukaan bumi. Selain itu, lapisan ini berfungsi sebagai penebat kepada haba iaitu dapat meresap sebahagian haba daripada matahari dan bumi. Keadaan tekanan udara pada lapisan ini adalah tinggi kerana terdapat tarikan graviti yang lebih kuat. Lazimnya pada ruang atmosfera perubahan suhu akan menurun sebanyak 1^C bagi setiap kenaikan 165 m dan sebaliknya. Lapisan yang memisahkan troposfera dengan stratosfera ialah Tropopaus.

b.     Staratosfera
Statosfera merupakan lapisan  yang lebih tebal daripada troposfera iaitu dianggarkan lebih dari dua kali ganda. Ianya bermula dari troposfera kira-kira pada ketinggian 18 km hingga ke lapisan ke 80 km. Lapisan ini tidak berawan, kering dan nipis. Oleh itu ia lebih stabil dan sesuai bagi penerbangan kapal terbang. Pada lapisan ini suhunya akan meningkat iaitu dari 50^C pada lapisan tropopaus tetapi meningkat kepada 0^C di kawasan atasnya. Lapisan yang memisahkan stratosfera dengan mesosfera ialah Sratopaus.
Oleh kerana pada lapisan ini terdapat lapisan ozon maka ianya amat berfungsi menyerap cahaya/ pancaran ultraungu boleh menyebabkan penyakit ketarak mata, kanser kulit dan boleh melemahkan sistem pelalian badan manusia.
c.      Mesosfera
Lapisan ini terletak pada aras 50 km iaitu dari stratosfera hingga ke 80 km. Keadaan suhu pada lapisan ini dikatakan semakin rendah bila semakin menghampiri kawasan angkasa lepas. Min suhunya berubah-ubah dari kira-kira 0^C hingga 80^C . Ruang inilah merupakan kawasan yang boleh menghasilkan pembakaran dan penghancuran meteorit sebelum ianya jatuh ke permukaan bumi. Lapisan yang memisahkan mesosfera dengan termosfera ialah Mesopaus.

d.     Termosfera
Termosfera merupakan satu lapisan yang luas yang terbentang dari ketinggian 80 km hingga ke 600 km dari permukaan bumi. Lapisan ini juga dikenali sebagai lapisan Lonosfera, terutama yang terletak pada aras ketinggian 100 km hingga ke 600 km. suhu di ruang ini menjadi semakin meningkat mengikut ketinggian kerana ia merupakan lapisan yang banyak menyerap sinaran cahaya ultraungu. Dianggarkan suhunya kira-kira 1650^C. Pada ruang atmosfera ini terdapat zarah-zarah yang terdiri daripada gas-gas yang bercas (ION) yang dapat memantulkan gelombang radio ke permukaan bumi dan inilah yang boleh memajukan perkembangan telekomunikasi manusia. Turut terdapat pada lapisan ini ialah jalur-jalur yang berwarna –warni hasil daripada tindakan di antara zarah-zarah bercas  dengan magnet bumi dan gas-gas atmosfera yang dikenali sebagai “aurora”.

e.     Eksosfera
Eksosfera adalah lapisan yang paling jauh ke atas dari permukaan bumi dan mengandungi gas-gas ringan seperti helium, hidrogen dan argon. Udara pada lapisan ini amat nipis sehingga ia digelar sebagai lapisan Vakum. Kedudukannya ialah pada aras ketinggian hingga 700km hingga ke 1000km .


2.Litosfera

Litosfera  merupakan bahagian luar bumi yang bersifat pejal dan terdiri daripada batuan dan mineral. Lapisan ini adalah bahagian kerak bumi dan terletak di atas lapisan mantel. Ketebalan kerak bumi / litosfera adalah antara 30 km yang membentuk daratan dan kira-kira 10 km yang menjadi dasar lautan dan lapisan mantel. Oleh itu bahagian membentuk daratan sebagai sial dan dasar lautan sebagai sima. Litosfera merupakan lapisan yang dinamik dan menghasilkan pelbagai bentuk muka bumi seperti gunung, lurah, dataran tinggi, dataran, dan dasar laut.  

·        Kepentingan lapisan litosfera kepada kehidupan di bumi
1.  Merupakan habitat kepada organisma hidup seperti manusia, haiwan dan
    tumbuh-tumbuhan.
2.  Lapisannya amat kaya dengan oleh pelbagai mineral dan batuan untuk menjana
    kemajuan dalam kegiatan ekonomi seperti perlombongan dan pembinaan.
3.  Batuan yang lama terdedah pada luluhawa akan menghasilkan tanah tanih yang
    amat penting kepada kegiatan pertanian.
4.  Tanih yang mengandungi nutrien yang banyak amat berguna kepada
     pertumbuhan dan pembesaran tumbuh-tumbuhan       
3.     Hidrosfera

Ianya merupakan bahagian yang terdiri daripada air iaitu dianggarkan kira-kira 71% atau 2/3  daripada permukaan bumi.  Bahagian yang terdiri daripada air ini termasuk laut dan lautan kira-kira 97.2% (air  masin) manakala air sungai, air tasik, air bawah tanah, wap air dan litupan salji serta dan glasier kira-kira 2.8%. Kawasan lautan yang utama di dunia terdiri dari Lautan Pasifik (yang terbesar), Lautan Artik, Lautan Hindi dan Lautan Antartik. Suhu air laut adalah berbeza-beza dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Contohnya di Kawasan Khatulistiwa suhunya panas kira-kira 21^C , manakala di kawasan garis lintang sederhana iaitu 45^C turun kepada 13^C dan di kawasan dengan hampir dengan Kutub pula suhu air lautnya hingga 0^C iaitu di bawah takat beku.

Kitaran hidrologi / kitaran air, menjamin kuantiti air di lapisan hidrosfera tidak banyak berubah kerana kehilangan air dari proses sejatan dari laut digantikan semula oleh hujan dan aliran terus sebahagiannya ke laut semula. Manusia, haiwan dan segala kehidupan amat bergantung kepaada hidrosfera.

·        Kepentingan hidrosfera
1.  Merupakan habitat kepada pelbagai organisma dan tumbuh-tumbuhan air.
2.  Sungai, laut, lautan manjadi jalan perhubungan dan  pengangkutan semulajadi
     yang penting.
3.  Membekalkan sumber makanan seperti ikan, udang, ketam dan sebagainya.
4.  Punca pendapatan penduduk yang tiggal berhampiran dengan laut, sungai dan
     tasik.
5.  Dapat membangunkan industri menjana kuasa hidroelektrik.
6.  Membekalkan sumber air kepada penggunaan domestik penduduk seperti
    membasuh, minum, mandi dan memasak.
7.  Manjadi bahan penting dalam industri yang berkaitan dengan  bekalan air
     seperti besi keluli, membuat batik, dan industri minuman.
8.  Membekalkan air kepada sistem pengairan di kawasan pertanian.
9.  Kawasan yang bertakung air dapat ditanam dengan tanaman seperti jut, padi,
     bakau dan nipah. 
4       Biosfera   
  
Biosfera merupakan bahagian yang terdiri daripada segala hidupan termasuklah manusia, haiwan tumbuh-tumbuhan dan organisma seni. Hidupan ini saling berkaitan dengan sistem yang lain dalam sistem bumi untuk terus hidup.

·        Kepentingan biosfera
1.     Manusia dan haiwan membekalkan karbon dioksida ke atmosfera dan berguna
      kepada tumbuhan  hijau untuk proses fotosintesis iaitu proses di mana pokok
      membuat makanannya.
2.  Tumbuhan pula membebaskan oksigen ke lapisan udara dan berguna untuk
     pernafasan manusia dan haiwan. Turut penting tumbuhan membekalkan       
     makanan  kepada manusia, haiwan dan menjadi bahan mentah dalam   
     perindustrian.
3.  Bakteria dan kulat pula menjadi agen untuk mengurai dan mereputkan haiwan
     dan tumbuhan yang  mati untuk membekalkan nutrien dan kesuburan tanah.
     Ini menggalakkan pertumbuhan tumbuh-tumbuhan. 
Pada umumya kesemua sistem dalam sistem bumi yang  terdiri daripada Atmosfera, Litosfera, Hidrosfera dan Biosfera sebenarnya saling berinteraksi dan bergantungan antara satu dengan yang lain untuk mewujudkan keseimbangan dan hidupan dalam ekosistem. Walaubagaimanapun, matahari turut menjadi punca  atau tenaga utama dalam interaksi sistem-sistem bumi. Batuan direputkan untuk membentuk tanah –tanih bagi membolehkan tumbuhan tumbuh, matahari mempengaruhi proses penyejatan, membentuk awan dan kejadian hujan untuk pokok tumbuh subur. Tumbuhan membekalkan oksigen kepada pernafasan haiwan dan manusia dan seterusnya membekalkan makanan. Manusia membebaskan karbon dioksida ke udara dan digunakan oleh tumbuhan untuk membuat makanannya. Hidrosfera menjadi habitat hidupan air dan menjadi bekalan makanan manusia. Air laut membekalkan hujan ke bumi melalui sejatan dan kerpasan serta banyak lagi contoh saling kaitan dan interaksi di antara sistem-sistem bumi.
 1.4  TENAGA
Konsep tenaga
Tenaga ditakrifkan sebagai keupayaan melakukan sesuatu kerja. Terdapat pelbagai bentuk tenaga seperti tenaga keupayaan, tenaga kinetik, tenaga cahaya, tenaga haba, tenaga kimia dan tenaga elektrik. Tenaga amat penting untuk semua kehidupan. Sistem bumi mempunyai dua sumber tenaga yang utama iaitu tenaga endogenik dan tenaga eksogenik.
Jenis dan punca tenaga
Tenaga keupayaan ialah tenaga yang tersimpan dalam sesuatu jasad seperti tenaga yang terdapat dalam air empangan. Tenaga kinetik merupakan tenaga yang dihasilkan oleh pergerakan sesuatu jasad seperti tenaga yang terdapat dalam aliran sungai. Semakin laju pergerakan sesuatu jasad, semakin tinggi tenaga kinetik yang dihasilkan. Tenaga cahaya merupakan tenaga yang dihasilkan oleh sesuatu objek seperti tenaga cahaya matahari. Tenaga haba pula merupakan tenaga yang terdapat dalam sesuatu objek yang mempunyai suhu yang lebih  tinggi dari persekitarannya. Tenaga haba dapat dipindahkan bersama-sama tenaga cahaya. Tenaga kimia merupakan tenaga yang tersimpan dalam sesuatu bahan yang terdiri daripada sebatian kimia seperti tenaga yang tersimpan dalam makanan. Tenaga elektrik merupakan tenaga yang dihasilkan oleh sesuatu arus elektrik. Semua tenaga boleh dipindahkan bentuknya melalui proses-proses tertentu. Contohnya apabila sesuatu makanan dimakan oleh haiwan atau manusia, tenaga yang terlibat adalah tenaga kimia (dalam makanan) telah dipindahkan kepada bentuk tenaga haba (badan menjadi panas) dan tenaga kinetik (dihasilkan semasa pergerakan).
Dalam sistem bumi, tedapat dua punca atau sumber tenaga iaitu dari dalam bumi (endogenik) dan dari luar sistem bumi (eksogenik).
Tenaga endogenik ialah tenaga dari dalam bumi seperti tenaga radiogenik (hasil dari arus perolakan di bawah plat bumi) dan terikan graviti. Tenaga ini menghasilkan kuasa mampatan dan kuasa kerenggangan.
Tenaga eksogenik pula berpunca dari luar kerak bumi terutamanya dari matahari. Ia menghasilkan proses geomorfologi (pembentukan bentuk muka bumi yang mengubah permukaan bumi).
Perbezaan tenaga eksogenik dengan tenaga endogenik ialah tenaga eksogenik berpunca dari luar sistem bumi iaitu dari matahari dan sampai dalam bentuk tenaga haba dan cahaya. Tenaga endogenik berpunca dari dalam bumi dan terkumpul dalam bentuk radiogenik. Tenaga eksogenik menyebabkan kejadian agen-agen geomorfologi manakala tenaga endogenik menyebabkan berlakunya pergerakan tektonik.
                                                             
Perbezaan penerimaan tenaga suria dan kaitannya dengan kejadian siang dan malam dan kejadian empat musim.
Pergerakan bumi melibatkan putaran bumi pada paksi yang condong dan edaran bumi mengelilingi matahari. Putaran bumi menyebabkan fenomena siang dan malam. Bumi berputar dari arah barat ke timur. Kawasan permukaan bumi yang menerima pancaran matahari akan mengalami waktu siang dan menerima tenaga suria yang banyak. Kawasan yang terlindung dari pancaran matahari pula akan mengalami waktu malam dan menerima tenaga suria  yang sedikit. Ini dapat dilihat melalui rajah 1.8 di bawah.  


Putaran bumi pada paksi yang condong pula akan menyebabkan kejadian waktu siang dan malam yang tidak sama panjang. Pada 22 Disember, matahari tegak di atas garisan Jadi di hemisfera Selatan. Pada ketika ini, hemisfera Selatan tercondong ke arah matahari, manakala hemisfera Utara tercondong jauh dari pancaran matahari. Pada masa ini keseluruhan hemisfera Selatan mengalami waktu siang yang lama. Contohnya pada Garisan Jadi waktu siang adalah 16 jam dan kawasan kutub Selatan pula mengalami 24 jam waktu siang. Umumnya hemisfera selatan menerima tenaga suria yang banyak. Pada waktu yang sama hemisfera utara mengalami waktu siang yang pendek dan waktu malam yang panjang. Jadi keseluruhannya hemisfera utara menerima tenaga suria yang kurang.
  Peredaran bumi mengelilingi matahari mengambil masa 365 ¼ hari (setahun) untuk satu orbit yang lengkap. Pergerakan ini menghasilkan fenomena musim di kawasan –kawasan garis lintang sederhana dan tinggi. Pada kedudukan 21 Jun, bumi mengalami Soltis musim panas. Pada ketika ini matahari berada tegak di Garisan Sartan. Kawasan garis lintang sederhana dan tinggi di hemisfera Utara mengalami musim panas manakala kawasan garis lintang sederhana dan tinggi di hemisfera Selatan mengalami musim sejuk. Kawasan yang mengalami musim panas akan menerima taburan tenaga suria yang banyak manakala kawasan yang mengalami musim sejuk akan menerima taburan tenaga suria yang kurang.   

Kejadian empat musim dan pengaruhnya terhadap aktiviti manusia
Kejadian empat musim mempunyai pengaruh yang besar terhadap pelbagai aktiviti manusia. Taburan tenaga suria yang tidak seimbang di permukaan bumi telah mempengaruhi kehidupan manusia. Dalam bidang pertanian, taburan tenaga suria yang banyak pada sepanjang tahun di kawasan tropika lembap membolehkan pelbagai aktiviti pertanian seperti membajak, menanam, membaja dan meracun dijalankan sepanjang tahun. Proses fotosintesis juga berlaku sepanjang tahun kerana proses fotosintesis memerlukan cahaya matahari yang mencukupi. Selain itu, pelbagai jenis tanamn tropika dapat ditanam disini seperti getah, kelapa sawit, koko, kopi, teh dan sebagainya. Sebaliknya di kawasan garis lintang sederhana dan tinggi, aktiviti pertanian hanya dapat dilakukan pada musim bunga dan musim panas sahaja. Ini kerana penerimaan tenaga suria tidak berlaku  pada sepanjang tahun.

Taburan tenaga suria mempengaruhi aktiviti manusia
1.     Perikanan
Kawasan tropika yang menerima tenaga suria menggalakkan pertumbuhan plankton sepanjang tahun. Bekalan plankton menggalakkan hidupan ekosistem laut yang kaya dengan pelbagai jenis ikan. Kegiatan perikanan dapat dilakukan sepanjang tahun. Sebaliknya di kawasan bermusim, pembiakan plankton tidak berlaku sepanjang tahun kerana di kawasan tersebut bekalan tenaga suria sangat terhad. Lagipun, pada musim sejuk air laut menjadi sejuk serta membeku. Fenomena ini tidak menggalakkan aktiviti perikanan dijalankan.

2.     Penternakan
Kawasan tropika yang bersuhu panas dan menerima hujan yang lebat sepanjang tahun menggalakkan pertumbuhan padang rumput. Hal ini membolehkan kegiatan penternakan kambing dan lembu secara terbuka dapat dijalankan pada sepanjang tahun. Sebaliknya di kawasan bermusim kegiatan penternakan terbuka hanya boleh dilakukan pada musim bunga dan panas. Apabila tiba musim sejuk, binatang ternakan dikurung di dalam kandang dan makanan perlu disediakan.

3.     Pelancongan
Kawasan tropika lembap yang berkeadaan panas sepanjang tahun menjadi destinasi para pelancong terutama dari Negara-negara yang mengalami musim sejuk. Mereka gemar mandi di laut dan berjemur di pinggir pantai yang  berpasir. Di Negara yang bermusim, aktiviti di pantai tidak dapat dilakukan terutama pada musim sejuk. Ini kerana suhu yang rendah bukan sahaja menghalang aktiviti bahkan membahayakan nyawa.

4.     Aktiviti sosial

Di kawasan tropika, aktiviti sosial seperti  sukan boleh dijalankan pada sepanjang tahun, manakala di kawasan bermusim aktiviti berkenaan terhad pada musim panas. Dari segi pakaian pula penduduk di kawasan tropika perlu menggunakan pakaian nipis daripada kain kapas atau nylon pada sepanjang tahun manakala penduduk di kawasan bermusim memilih pakaian mengikut musim iaitu pakaian tebal pada musim sejuk dan pakaian nipis pada musim panas.    

TEMA 2 :  SISTEM GEOMORFOLOGI

2.1  PENGENALAN PROSES GEOMORFOLOGI
Satu bidang sains bumi yang mengkaji interaksi antara proses, faktor dan bentuk di permukaan bumi secara saintifik.
Jenis Proses Geomorfologi
i)                Proses Endogenik
Proses yang berpunca dari dalam bumi, mampu membentuk serta mengubah permukaan bumi seperti pergerakan tektonik, lipatan kerak bumi, gelinciran, gempa bumi, gunung berapi dan aktiviti igneus serta metamorfosisme batuan.

ii)              Proses Eksogenik
Proses yang berlaku di luar bumi atau di permukaan bumi seperti proses luluhawa, hakisan, pengangkutan, pemendapan serta gerakan jisim.

Proses-Proses Endogenik
1)             Pengangkutan dan penurunan blok-blok bumi apabila mengalami pemulihan isostasi.
2)             Proses orogenesis atau proses pelipatan kerak bumi yang menghasilkan banjaran gunung lipat.
3)             Proses gelinciran atau sesaran kerak bumi yang reahan di kerak bumi, lurah gelinciran serta gunung bongkah yang berpunca daripada daya mampatan dan tegangan yang dialami oleh kerak bumi.
4)             Gempa bumi atau gegaran yang dialami oleh kerak bumi apabila berlakunya perlanggaran atau pencapahan plat-plat tektonik.
5)             Aktiviti gunung berapi.  
6)             Proses metamorfosisme yang melibatkan perubahan tekstur, struktur dan kandungan kimia sesuatu jenis batuan yang berada di dalam bumi apabila ia menerima haba dan tekanan yang tinggi dan mengalami penjelmaan.
Proses-Proses Eksogenik
1)Luluhawa                                                                       
·        Proses pemecahan dan penguraian atau pereputan batuan dan berlaku secara insitu.
·        Terbahagi kepada tiga jenis
a)     Luluhawa kimia
b)    Luluhawa fizikal
c)     Luluhawa biologi

2)  Proses hakisan
·        Proses penghausan yang dialami oleh permukaan bumi akibat tindakan agen-agen yang bergerak seperti air mengalir, angin dan ombak.
·        Hakisan terbahagi kepada dua jenis
a)     Hakisan geologi.
§  Proses hakisan berlaku  secara semulajadi dikawasan yang belum diganggu oleh manusia. Proses hakisan goelogi berlaku secara perlahan-lahan dan mengambil masa yang lama serta proses hakisan ini melibatkan keseluruhan permukaan bumi.
b)    Hakisan tanih
§  Proses hakisan yang berpunca daripada manusia apabila manusia mengganggu keadaan semulajadi alam sekitar akibat aktiviti-aktiviti manusia.
3)    Proses pengangkutan dan pemendapan
Pengangkutan adalah satu proses pemindahan bahan-bahan terluluhawa dan terhakis akan diangkut oleh agen-agen yang bergerak seperti air yang mengalir, cairan glasier, angin dan ombak. Proses pengangkutan bergantung kepada tenaga potensi dan tenaga kinetik agen bergerak. Apabila halaju agen bergerak semakin perlahan, maka bahan-bahan yang diangkut akan mengalami proses pemendapan.

4)    Proses gerakan jisim
Gerakan jisim melibatkan pergerakan regolit dari atas cerun ke bahagian bawah akibat daya tarikan graviti. Proses endogenik membentuk muka bumi atau landskap fizikal manakala eksogenik lebih banyak mengubah atau memperkembangkan bentuk-bentuk bumi tersebut.
2.2  KONFIGURASI BENTUK BUMI

Pelbagai jenis atau keanekaan muka bumi yang ditinjau sama ada pada skala makro atau mikro.
Struktur Bumi terdiri daripada 3 lapisan utama :
a)     Lapisan kerak bumi
Kerak bumi ialah lapisan bumi paling luar.Lapisan paling nipis.Ia terdiri daripada lapisan SIAL (benua) dan SIMA (lautan). Kerak bumi banyak mengandungi batuan jenis granit dan basalt. Ketumpatan batuan 2.7 – 3mg3.
b)    Lapisan mantel
Lapisan pertengahan yang tidak stabil.Lapisan dalam bentuk pepejal dan cecair.Zon astenosfera berbentuk separa cair.Lapisan bawah berbentuk batuan pejal. Batuan jenis granit dan basalt. Ketumpatan 5.5.Suhu antara 800^C hingga 1600^C.
c)     Lapisan teras bumi
Lapisan paling dalam yang  dipisahkan dari mantel oleh ketakselanjaran Gutenberg. Dikenali sebagai lapisan barisfera.Terbahagi kepada dua iaitu teras luar (cecair) dan teras dalam (pepejal).Ketumpatan batuan 13. Batuan jenis nikel dan bes.

KAWASAN
KELUASAN (KM PERSEGI)
Asia,Eropah dan pulau-pulau berdekatan
54 200 000
Afrika
29 800 000
Amerika Utara
24 200 000
Amerika Selatan
18 000 000
Antartika
13 100 000
Australia
7 700 000
Borneo dan Sumatera
1 217 000

JENIS-JENIS BATUAN
1)    BATUAN IGNEUS
Terbentuk daripada penyejukan dan pemejalan magma di dalam lapisan kerak bumi atau di luar permukaan kerak bumi.Terdapat dua jenis batuan igneus iaitu igneus rejahan dan igneus terobosan.
Igneus rejahan terbentuk apabila terdapat pembekuan magma di dalam rekahan kerak bumi. Batuan igneus rejahan seperti granit mempunyai warna yang cerah, tekstur kasar dan kandungan mineral utama ialah feldspar, kuartza dan mika. Manakala batuan gabro pula berwarna lebih gelap, tekstur kasar dan kandungan mineral utama ialah feldspar, piroksin dan olivine. Batuan granit menghasilkan bentuk muka bumi seperti kubah, kelupasan, tanah tinggi dan banjaran gunung. Contohnya Banjaran Titiwangsa.
Igneus terobosan merupakan penyejukan magma di permukaan bumi.Basalt dan obsidian ialah antara contoh batuan igneus terobosan.Kedua-duanya mempunyai warna yang gelap dan kandungan mineral utama ialah feldspar.Basalt mempunyai tekstur halus manakala obsidian bertekstur berkaca.

2)    BATUAN ENAPAN @ MENDAP
Ia terbentuk daripada bahan-bahan yang dimendapkan oleh air mengalir, ais dan angin. Bahan enapan berbentuk berlapis-lapis. Pembentukan batuan enapan dapat dilihat melalui dua proses iaitu proses pemadatan bahan-bahan mendapan (sedimen dan fosil) dan proses penyimenan. Fosil ialah bahan-bahan enapan yang terdiri daripada lumpur, pasir, kerikil, kulit-kulit kerang, sisa tumbuhan dan haiwan yang telah mati.

Proses pemadatan berlaku apabila bahan-bahan enapan berkumpul secara lapisan, selapis demi selapis. Apabila bahan enapan menjadi semakin tebal, lapisan bawah akan mengalami tekanan daripada lapisan atasnya. Lama-kelamaan bahan-bahan enapan akan mampat dan melekat di antara satu sama lain.
Penyimenan adalah proses pelekatan mineral-mineral dengan adanya bahan perikat. Bahan enapan yang kasar tidak melekat di antara satu sama lain dan hanya akan terlekat apabila adanya bahan terikat. Bahan-bahan perikat ini terdiri daripada lempung, kalsit, silika yang bertindak memasuki ruang-ruang yang wujud di antara mineral-mineral kasar. Tekanan daripada lapisan atas menyebabkan ia terkeluar dan bahan- bahan perikat akan terhablur dan mengikat mineral-mineral kasar.

Jenis-jenis batuan enapan
Batuan klastik
Contoh batuan klastik seperti konglomerat, batu pasir dan syal.Konglomerat mempunyai komposisi kerakal, kerikil dan batu tongkol serta membentuk bentuk muka bumi seperti permatang dan gunung.Komposisi batu pasir ialah pasir dan membentuk muka bumi seperti tebing tinggi dan daratan tinggi.Komposisi utama syal ialah lempung dan bentuk muka bumi yang terhasil ialah cerun landai, lembah dan tanah pamah.

Batuan kimia
Batuan terdiri daripada batu garam dan batu gipsum.Batu garam membentuk tasik-tasik cetek di Laut Mati.

Batuan organik
Batuan ini terdiri daripada batu kapur dan batu arang. Batu kapur mempunyai komposisi kalsit dari sisa haiwan dan ia membentuk pelbagai landskap karst seperti di lembah kinta dan sekitar Ipoh,Perak. Arang batu mengandungi fosil tumbuhan dan ia bolah membentuk muka bumi seperti tanah pamah dan pinggir laut.

3)    BATUAN METAMORFOSIS
Batuan metamorfosis ialah batuan jelmaan, ia terbentuk apabila batuan igneus dan batuan enapan mengalami tekanan dan suhu yang tinggi semasa gerakan tektonik di dalam kerak bumi. Hasilnya menyebabkan batuan berkenaan berubah bentuk, warna dan komposisi mineralnya. Proses ini akan membentuk batuan baru. Batuan baru ini lebih stabil, amat keras, bersinar-sinar, cantik dan menarik.Terdapat dua jenis   batuan metamorfosis iaitu batuan berjalur yang mempunyai susunan mineral berlapis-lapis secara selari.Batuan tidak berjalur pula tidak mempunyai lapisan.

Batuan syis berasal dari batuan basalt dan granit danmempunyai tekstur sederhana kasar. Gneis mempunyai tekstur kasar dan berasal daripada batuan granit. Batu kapur yang mempunyai tekstur kasar berasal dari batu kapur.Kuarzit yang berasal dari batu pasir adalah sederhana kasar.

KEPENTINGAN BATUAN KEPADA AKTIVITI MANUSIA
Aktiviti Manusia
Kepentingan
Pertanian
Batuan basalt (igneus terobosan) mudah terluluhawa membentuk tanah yang subur untuk tujuan pertanian- Pulau Jawa
Riolit (igneus rejahan) terluluhawa hasil laterit sesuai untuk tanaman getah dan kelapa sawit.
Perlombongan
Batu permata  (metamorfosis) digunakan sebagai batu pengisar, pemotong dan gerudi dalam perlombongan petroleum kerana sifatnya yang paling keras.
Perindustrian
Arang batu (enapan organik) bahan bakar utama dalam perusahaan besi dan keluli.
Arang batu melalui proses pemisahan kimia boleh menghasilkan lebih kurang 200, 000 hasil sampingan seperti tar, minyak wangi, racun rumpai, baja, racun serangga dan bahan letupan.
Lempung (enapan klastik) jenis kaolin penting dalam perusahaan tembikar
Fostat (enapan) buat baja
Pembinaan
Batuan marmar (metamorfosis) digunakan sebagai lantai, dinding bangunan dan perhiasan.
Granit (igneus) bina jalanraya, rumah, bangunan, pelabuhan dsbg.
Perhiasan
Batu metamorfik menghasilkan pelbagai jenis batu permata yang digunakan untuk membuat barang kemas. Antaranya ialah intan, garnet, delima,nilam dan zirkon.


PROSES ENDOGENETIK
Tenaga yang berpunca dari dalam kerak bumi iaitu lapisan mantel bumi yang menghasilkan berbagai fenomena di lapisan kerak bumiseperti gampa bumi, letusan gunung berapi, lipatan gelinciran,gerakan tektonik termasuk juga proses metamorfosisme batuan. 
i.                      Tenaga graviti daripada mampatan jisim dan perambahan momentum sudut semasa pembentukan planet.
ii.                    Tenaga radiogenikatau atom daripada pencerakinan nucleus atom yang wujud dalam mineral radiogenik seperti  uranium, plutonium dan thorium.
iii.                  Tenaga haba ini wujud dalam lapisan atas mantel iaitu di astenosfera.
iv.                  Arus-arus perolakan yang panas dari astenosfera boleh menggerakkan lapisan kerak bumi.
v.                    Pelanggaran antara kerak bumi boleh menghasilkan gelombang seismik menyebabkan kejadian gempa bumi.

LIPATAN
Berlaku akibat adanya daya mampatan dan tekanan secara mendatar semasa pertembungan antara plat-plat tektonik yang menyebabkan lapisan kerak bumi terhimpit lalu terlipat.Iajuga dipengaruhi oleh tarikan graviti berhampiran dengan permukaan bumi.
Proses-proses Lipatan
a)     Proses peleburan batuan yang pejal dalam lapisan kerak bumi. Lapisan batuan yang berada dalam bumi adalah cair lalu mudah lentur.
b)    Proses mampatan secara mendatar. Apabila berlaku mampatan atau tolakan dari kiri dan kanan lapisan kerak bumi maka lapisan kerak bumi yang cair dan mudah lentur tadi akan melengkung keatas atau kebawah.
JENIS-JENIS BENTUK MUKA BUMI LIPATAN
i.        Antiklin atau lintap  mungkum – lipatan yang melengkung ke atas.
ii.      Sinklin atau lintap lendut – bahagian yang menggeleding (melendut ke bawah)
iii.    Lipatan simetri – kedua-dua cerunnya mempunyai kecerunan yang sama atau hampir sama.
iv.   Lipatan tak simetri – satu cerun lipatan berkeadaan lebih curam atau landai berbanding cerun lipatan di sebelahnya.
v.     Lipatan lampau – keadaan lipatan tertekan dan herot ke depan.
vi.   Antiklin rebah – lipatan tertekan dengan kuat dan jatuh ke depan.
vii. Nappe – antiklin rebah mengalami tekanan sehingga wujudnya rekahan seterusnya pematahan lintap mangkum dan adanya garis gelinciran antara lintap mungkum dan lintap lendut.

GELINCIRAN
Konsep gelinciran
Retakan pada kerak bumi apabila berlaku anjakan lapisan kerak bumi atau blok batuan secara mendatar atau menegak.
Jenis-jenis gelinciran
i.       Gelinciran biasa
Gelinciran biasa berlaku apabila adanya daya-daya tekanan yang menarik kerak bumi atau daya-daya menolak bumi dari bawah.Mempunyai satah rekahan curam atau hampir tegak.Ia menghasilkan sesar curam dan lurus dan ketinggian berbeza-beza mengikut ketinggian anjakan blok.

ii.     Gelinciran songsang
Gelinciran songsang terjadi apabila daya mampatan dan tegangan yang bertindak terhadap blok batuan dari dua arah yang bertentangan menghasilkan garis gelinciran pada blok batuan tersebut. Salah satu daripada blok batuan tersebut terangkat atau terjulang ke atas. Dikenali juga sebagai sesar julang.iii.   Gelinciran rabak
iv.   Gelinciran rabak apabila daya mampatan dan tegangan pada lapisan kerak bumi menyebabkan terjadinya pergerakan secara melintang blok-blok batuan tersebut dari kedua-dua arah yang bertentangan.Pergerakan secara mendatar.

GUNUNG BERAPI
Igneus Jalar Dalam (REJAHAN)
Bentuk muka bumi daripada proses pemejalan magma dalam kerak bumi.

JENIS BENTUK MUKA BUMI IGNEUS JALAR DALAM DAN PROSES PEMBENTUKAN

i)                   Daik 
   Apabila magma yang panas daripada lapisan mantel mengalir ke luar dan menembusi lapisan batuan seterusnya membeku secara menegak sama ada dalam lapisan kerak bumi atau di permukaan bumi. Ketebalannya antara 2 - 6m.


ii)                Sil
   Magma membeku secara mendatar diantara lapisan batuan terutama bagi kumpulan batuan mendak dan ia tipis dan selari dengan lapisan batuan.

iii)  Lakolit
Magma membeku di dalam lapisan kerak bumi secara kubah.

iv)  Lopolit
Magma membeku di dalam lapisan kerak bumi mengikut lengkung kerak bumi dan kelihatan seperti piring.Bahagian tengahnya lebih tebal berbanding kedua-dua bahagian hujungnya.

v)     Pakolit
Magma membeku di bahagian puncak lintap mangkum atau bahagian dasar lintap lendut.Ia berbentuk seperti kanta.

vi)  Batolit
Terbentuk hasil daripada sekumpulan magma yang membeku secara besar-besaran di dalam kerak bumi.Membentuk teras sesebuah gunung.


IGNEUS JALAR LUAR (TEROBOSAN)
Bentuk muka bumi yang terbentuk daripada magma yang membeku di permukaan bumi.Ia dicirikan oleh aktiviti gunung berapi yang meletus dan memuntahkan lavanya.
Jenis Bentuk Muka Bumi Igneus Jalar Luar dan Proses Pembentukannya
i.                   Kon lava asid
Kon lava asid bercerun curam kerana lava asid yang likat dan cepat membeku lalu tudak mampu mengalir jauh.

ii.                 Kon lava bes
Kon lava bes bercerun landai kerana lava bes adalah cair dan mampu mengalir jauh sebelum membeku. Kaya dengan mineral ferum atau besi.Juga dikenali sebagai gunung berapi perisai.

iii.              Kon abu
Kon abu cerunnya berbentuk cekung dan curam.Terdiri daripada debu, abu dan serpihan batu atau batu tongkol yang keluar semasa letusan gunung berapi yang dikenali sebagai aliran piroklastik dan bom gunung berapi.

iv.               Kon komposit
Terdiri daripada pelbagai jenis kon lava dan abu yang keluar dari pelbagai lohong di sekeliling gunung berapi.Kon-kon kecil terbentuk menerusi rekahan-rekahan batuan di sekeliling gunung tersebut. Sebahagian kon mengeluarkan lava asid atau bes dan sesetengahnya mengeluarkan debu, abu dan bahan piroklastik.

v.                 Krater
Krater ialah kawah besar yang terbentuk di puncak gunung berapi akibat letusan gunung berapi.Apabila magma membeku kawah tersebut menakung air dan membentuk tasik kawah.

vi.               Kaldera
Kaldera terbentuk akibat cantuman beberapa krater gunung berapi yang terletak berhampiran antara satu sama lain. Membentuk tasik kawah yang sangat besar.


LAVA GUNUNG BERAPI

i.                   Lava asid
Lava asid sangat likat dan mengalir perlahan.Lava jenis asid cepat membeku.Ia kaya dengan silika. Takat lebur lava asid tinggi iaitu suhu di antara 800^C – 1000^C. Letusan gunung berapi lava asid adalah kuat.

ii.                 Lava bes
Lava bes adalah cair dan mengalir laju. Ia lambat membeku dan kaya dengan besi dan magnesium. Takat lebur lava bes adalah rendah dan sangat panas. Suhu takat lebur ialah 1100^C – 1200^C.
JENIS DAN TABURAN GUNUNG BERAPI
i)                   Gunung berapi hidup
-                     Selalu meletus dan sangat aktif.
ii)                 Gunung berapi mati
-                     Tidak aktif, tidak akan meletus lagi
iii)               Gunung berapi pendam
-                     Pernah meletus dan akan meletus lagi pada masa hadapan.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepelbagaian Rupa dan Bentuk Gunung Berapi 
i)                   Jenis bahan yang diletuskan
ii)                 Sifat lohong gunung berapi
iii)               Sifat dan jenis letusan
iv)                Kuantiti bahan dan bahan piroklas yang dikeluarkan
v)                 Proses gondolan yang dialamiHANYUTAN BENUA

Teori Hanyutan Benua
-                     Dikemukakan oleh Alfred Weneger, 1910. Menurut Weneger, 200 juta tahun dahulu semua benua bercantum dan membentuk satu daratan besar yang dikenali sebagai Pengea. Lautan disekelilingnya dipanggil Panthalassa.
-                     180 juta tahun dahulu, Pangea telah berpecah kepada Laurasia di utara dan Gonwanaland di selatan serta menghasilkan Laut Tethys. Laurasia mengandngi benua-benua seperti Amerika Utara, Eropah dan Asia sementara Gonwanaland meliputi benua Amerika Selatan, Afrika,Semenanjung Arab, Indiadan Australia.
-                     Wegener  menyatakan terdapat dua arah utama hanyutan benua iaitu pergerakan ke arah barat yang disebabkan oleh kuasa-kuasa tektonik dan pergerakan dari kutub akibat daripada tekanan ke atas benua yang seolah-olah terapung di atas lautan magma yang panas. Hipotesis Weneger amat berkait dengan daya mampatan dan daya tegangan yang wujud dalam bumi yang boleh menggerakkan lapisan bumi. Kedua-dua daya ini wujud akibat adanya arus perolakan yang panas. Batuan di dalam lapisan mantel mengalami suhu dan tekanan yang tinggi dan berada dalam keadaan separa cair, arus perolakan wujud di lapisan ini dan lapisan kerak bumi dikatakan terapung di atas lapisan astenosfera.

Toeri Peluasan Dasar Laut
Menurut teori ini, apabila magma yang panas dari lapisan mantel tertolak naik ke lapisan kerak bumi (dasar laut), mengisi ruang rekahan yang dihasilkan oleh sempadan pencapahan di dasar laut. Magma ini akan membeku dan seterusnya membentuk permatang dasar lautan. Proses yang berterusan, rekahan menjadi semakin besar, magma berterusan keluar dan membeku. Kesannya, dasar lautan yang lama akan tertolak ke sebelah bagi membolehkan dasar lautan yang baru terbentuk. Dasar laut dikatakan telah mengalami proses rebakan.
Teori ini dibuktikan dengan kajian terhadap batuan di dasar lautan.Batuan yang terletak berhampiran dengan permatang lautan didapati lebih muda berbanding dengan batuan yang terletak lebih jauh daripada permatang lautan.

Toeri Tektonik Plat    
Mengikut Teori Plat Tektonik, lapisan kerak bumi boleh dibahagikan kepada kepingan-kepingan yang dikenali sebagai plat. Terdapat plat benua dan plat lautan. 7 plat benua yang besar seperti Plat Pasifik, Plat Amerika Utara, Plat Amerika Selatan, Plat Eurasia, Plat Afrika, Plat Indo-Australia dan Plat Antartika. Manakala plat benua yang kecil seperti Plat Nazca, Plat Cacos, Plat Filipina, Plat Karibia, Plat Arab, Plat Scotia dan lain-lain. Plat lautan adalah seperti Plat Pasifik dan Plat Antartika.
Plat-plat ini sentiasa bergerak disebabkan adanya arus perolakan magma panas di lapisan astenosfera. Pergerakan plat berlaku sangat perlahan dan plat bergerak pada arah yang berbeza-beza antara satu sama lain. Plat-plat ini boleh bergerak dengan 3 cara iaitu secara pertembungan, pencapahan atau pemisahan dan secara perselisihan.
a)           Pertembungan plat

·     Ia berlaku apabila dua plat bertembung antara satu sama lain. Pertembungan ini melibatkan plat benua dengan plat benua, plat lautan dengan plat lautan atau plat benua dengan plat lautan.
·     Apabila dua plat lautan yang bertembung,plat yang tumpat akan terjunam ke bawah. Di zon ini terbentuk jurang lautan yang sangat dalam seperti Jurang Mindanao di Filipina yang terhasil menerusi pertembungan Plat Pasifik dan Plat Filipina. Plat yang terbenam ke bawah ini akan membentuk magma setelah mengalami pencairan dan peleburan akibat suhu dan tekanan yang tinggi di lapisan mantel.
·     Magma yang panas dan cair ini akan bergerak ke luar permukaan kerak bumi di dasar lautan membentuk barisan-barisangunung berapi di dasar laut. Melalui proses ataman bumi, gunung berapi ini akan muncul di permukaan laut membentuk pulau dan rangkaian gunung berapi seperti di Kepulauan Jawa (Indonesia), Kepulauan Filipina dan Kepulauan Jepun.
·     Apabila plat lautan bertembung dengan plat benua,plat lautan yang lebih tumpat akan terbenam ke bawah. Di zon benam, plat lautan akan mencair dan membentuk magma. Jurang lautan terbentuk di sepanjang sempadan pertembungan antara plat lautan dengan plat benua. Manakala di bahagian plat benua kerak bumi akan termampat. Proses mampatan ini akan menghasilkan gunung lipat yang selari dengan jurang lautan tersebut. Jika terdapat rekahan di gunung lipat, magma akan keluar sebagai fenomena gunung berapi. Pertambunagn antara Plat Nazca dengan Plat Amerika Selatan menghasilkan Jurang Peru-Chile dan banjaran Andes sebagai gunung lipat.
·     Apabila plat benua bertembung dengan plat benua, maka pinggir kedua-dua benua tersebut akan termampat dan terlipat lalu membentuk banjaran gunung lipat. Tidak ada plat yang terjunam ke bawah kerana kedua-dua plat benua mempunyai ketumpatan yangsama. Pertembungan Plat Indo-Australia dengan Plat Eurasia telah menghasilkan Sistem Pergunungan Himalaya.


b)              Pencapahan plat
Plat-plat akan berpisah dan bergerak menjauhi antara satu sama lain. Pencapahan menghasilkan tegangan yang kuat pada lapisan kerak bumi, kesannya kawasan sempadan pencapahan yang akan merekah. Ini menyebabkan wujud satu garisan kelemahan pada kerak bumi, magma yang panas akan mengalir keluar. Jika plat lautan yang mengalami pencapahan ini, maka magma akan mengalir keluar, menyejuk dan membeku di dasar laut membentuk lapisan kerak bumi yang baru dan dikenali sebagai permatang tengah lautan. Contohnya Permatang Tengah Lautan Atlantik yang berada di tengah-tengah lautan Atlantik.

c)                    Perselisihan plat
Pergerakan plat tektonik juga berlaku secara berselisih di sepanjang garis gelinciran. Ia juga dikenali sebagai garis neutral. Fenomena yang sering berlaku di kawasan ini ialah gelinciran dan gempa bumi.
TABURAN DAN BUKTI KEJADIAN HANYUTAN BENUA

1.            Bukti keselanjaran benua
Garis pinggir pantai di beberapa benua boleh dicantumkan walaupun kedudukan benua-benua kini adalah jauh dan dipisahkan oleh lautan pinggir laut di bahagian barat Afrika boleh dicantumkan dengan pinggir laut timur Amerika Selatan Pinggir Laut Eropah Barat boleh dicantumkan dengan pinggir laut Amerika Utara.

2.            Bukti geoglogi
Geologi enapan awal  yang berada didasar laut yang terletak disekitar Lautan Antlantik adalah sama dengan yang ditemui di benua-benua Amerika Selatan dan Afrika dari jenis dan usianya. Ini menguatkan bukti kemungkinan benua tersebut telah berpecah dari satu jisim benua yang sama sebelumnya.

3.            Bukti bahan fosil
Fosil dinosaur dari zaman Jurasik telah ditemui di Amerika Utara, Amerika Selatan dan China. Fosil ini adalah sama dari segi jenis dan usia.

4.            Bukti paleomagnet
Pengukuran yang telah dibuat berhubung dengan kemagnetan fosil yang ditemui menunjukkan kutub magnet utara telah berubah sejauh 21 000 km dari sebelah barat Amerika Utara kesebelah utara Asia dan ke kawasan Artik. Fenomena ini berlaku pada masa pra kanbrian  hingga ke Zaman Pertengahan Tersier

5.            Bukti oseanik
Bahan mendak lautan yang paling tua iaitu berusia kira-kira  160 juta tahun telah ditemui di Lautan Pasifik dan Lautan Antlantik. Kedua-dua bahan mendak adalah seusia dan jenis yang sama.

2.3  PEMBENTUKAN LANSKAP DI KAWASAN TROPIKA LEMBAP
LULUHAWA
Konsep Luluhawa
Luluhawa merupakan satu proses pemecahan dan penguraian atau pereputan batuan kepada saiz yang lebih kecil. Ia berlaku secara insitu (setempat).

Luluhawa Fizikal / Mekanikal
Konsep luluhawa Fizika/Mekanikal
Proses penyepaian dan pemecahan batuan kepada saiz yang lebih kecil akibat tindak balas unsur-unsur iklam seperti suhu. Ia  tidak terlibat perubahan kandungan kimia batuan dan berlaku secara in-situ.Proses- proses Luluhawa Fizikal
1.                 Perubahan Suhu
·             Proses luluhawa ini berkesan di kawasan iklim panas seperti gurun yang mempunyai julat suhu harian yang tinggi. Suhu yang mencapai 35^C hingga 40^C pada waktu siang menyebabkan lapisan luar batuan lebih cepat panas dan mengalami pengembangan berbanding bahagian dalam batuan.
·             Suhu waktu malam yang jatuh sehingga 5^C  hingga 0^C , menyebabkan bahagian luar lapisan batuan mengalami kehilangan haba dengan lebih cepat dan mengalami proses penguncupan.
·             Proses yang berulang ini menyebabkan berlakunya tegangan sehingga lapisan luar batuan retak dan pecah serta tertanggal daripada lapisan sebelah dalamnya. Bentuk pemecahan dan penyepaian batuan bergantung kepada sifat fizikal batuan tersebut. Terdapat tiga bentuk pemecahan batuan iaitu :


a)          Pengelupasan
Proses pengelupasan berlaku pada batuan yang mempunyai struktur berlapis dan lapisan luarnya mempunyai rekahan. Pengelupasan berlaku selapis demi selapis bermula dengan lapisan paling luar. Keadaan ini berlaku kesan proses pengembangan dan penguncupan yang berulang pada batuan dan akan menghasilkan serpihan batuan.

b)         Penyepaian Berbiji / Granul
Proses ini berlaku sekiranya batuan pecah atau relai secara berbiji-biji. Batuan induk mempunyai kandungan mineral yang berbagai dan setiap mineral mempunyai kadar pengembangan dan penguncupan yang berbeza. Contohnya seperti batuan granit yang mengandungi mineral feldspar, kuartza dan mika. Mineral yang lebih cepat mengembang dan mengecut akan lebih awal tersingkir dari batuan induk. Butir-butir halus akan terhasil kesan pemecahan ini.


c)          Pemecahan Bongkah
Proses ini berlaku pada batuan bersendi atau mempunyai rekahan bersegi empat. Proses pengembangan dan pengecutan berlaku di sepanjang rekahan tersebut dan penyepaian terjadi mengikut rekahan sehingga menjadi bongkah-bongkah segi empat.

2.                 Tindakan Ibun
·          Tindakan ibun merupakan proses luluhawa fizizkal yang berkesan di kawasan sederhana dunia terutamanya di bahagian puncak gunung atau tanah tinggi yang sering mengalami keadaan beku cair.
·          Kerpasan seperti fros atau salji yang bertakung dalam rekahan batuan akan membeku pada musim sejuk dan juga di kawasan pergunungan apabila suhu berada di bawah takat beku. Ais akan cair apabila tibanya musim panas.
·          Isipadu air yang beku ini akan bertambah sebanyak 10% dan kesannya menghasilkan tekanan yang kuat di sekitar dinding rekahan. Proses yang berulang ini akan menghasilkan rekahan yang semakin membesar dan akhirnya boleh memecahkan batuan. Serpihan batuan yang bersegi-segi ini jatuh di kaki gunung dan dikenali sebagai talus atau skri.

3.                 Penghabluran Garam
Proses penghabluran garam ini giat berlaku di kawasan panas dan kering seperti di kawasan savana dan monson tropika. Ia merupakan proses pemecahan batuan akibat pembentukan hablur garam di dalam rekahan dan rongga-rongga permukaan batuan. Akibat cuaca panas yang melampau atau ketika musim panas, air akan ditarik ke permukaan bumi oleh daya rerambut / daya tarikan kapilari. Apabila air tersejat, hablur-hablur garam yang halus akan tertinggal dalam rekahan. Proses yang berterusan akan menyebabkan hablur garam semakin banyak dan berkembang semakin besar. Pembesaran dan pertambahan kuantiti hablur garam akan mewujudkan tekanan dan ketegasan yang ke atas dinding-dinding rekahan sehingga rekahan menjadi semakin luas, dalam dan seterusnya pecah.

4.                 Pembasahan dan Pengeringan
·          Proses ini beraku di kawasan tropika lembap. Pembasahan apabila batuan ditimpa hujan lebat sehingga membolehkan batuan menyerap air dan berada dalam keadaan tepu. Pada masa ini, lapisan batuan yang lembap akan mengalami pengembangan. Manakala pancaran matahari yang terik pula akan mengeringkan batuan dan lapisan batuan akan mengalami pengecutan. Proses pengembangan dan pengecutan yang berulang menyebabkan lapisan batuan tersepai dari batuan asalnya.
·          Pembasahan dan pengeringan juga berlaku di kawasan pantai yang menerima pengaruh air pasang-surut. Semasa air pasang, batuan akan tenggelam dan mineral-mineral dalam batuan menjadi lembap dan mengembang. Semasa air surut pula, batuan yang timbul akan dikeringkan oleh pancaran matahari. Batuan menjadi kering dan mengecut dengan cepat. Proses yang berulang ini turut memecahkan batuan.

5.                 Pelepasan Tekanan
Proses ini berlaku terhadap batuan yang terletak jauh ke dalam kerak bumi. Batuan ini berada dalam keadaan menguncup kerana tertekan oleh batuan yang lain yang terletak di atasnya. Apabila batuan di atasnya mengalami hakisan, diangkut dan direndahkan batuan yang terletak jauh di dalam kerak bumi akan terdedah ke permukaan ini. Pengurangan beban atau pelepasan tekanan ini akan menyebabkan lapisan atas batuan berkenaan mengalami proses pengembangan sehingga menyebabkannya merekah dan pecah.

Luluhawa Kimia
Konsep Luluhawa Kimia
Semua proses pereputan dan penguraian batuan apabila mineral batuan tersebut bertindakbalas dengan air, asid, ion dan larutan sehingga mineral itu bertukar dari peringkat primer ke peringkat sekunder. Tindakan ini boleh mengubah kandungan kimia batuan.

Proses Luluhawa Kimia
1.                 Pengoksidaan
Proses ini berlaku apabila mineral dalam batuan bertindakbalas dengan oksigen dalam udara. Pengoksidaan berlaku terhadap batuan yang banyak mengandungi mineral besi (ferum). Sebatian besi akan teroksida apabila terdedah kepada kepada udara (oksigen) dan air. Ia akan bertukar kepada warna perang kemerahan atau berkarat. Sebatian ferum yang  teroksida ini boleh melemahkan struktur batuan.

2.                 Pengkarbonan
Ia merupakan tindakbalas antara kalsium karbonat dengan asid karbonik. Asid karbonik lemah terbentuk apabila  air hujan bercampur dengan karbon dioksida dalam udara. Air hujan yang mengandungi asid karbonik lemah ini mudah bertindakbalas dengan batu kapur dan menghasilkan kalsium bikarbonat. Proses pengkarbonan ini boleh  menghasilkan pelbagai pandang darat karst di kawasan batu kapur seperti klint, gua batu kapur, stalaktit, stalagmite dan lain-lain.

3.                 Penghidratan
Penghidratan berlaku apabila mineral batuan menyerap air. Ketegasan dan  pengembangan terhasil dalam batuan dan akhirnya boleh melemahkan struktur batuan dan menghancurkannya. Contohnya pembentukan limonit.Terdapatjuga keadaan di mana mineral bergabung dengan air dan membentuk mineral lemah. Proses ini boleh melemahkan dan mengurai batuan induk.


4.                 Larutan
Air hujan atau air larian bertindak sebagai pelarut.Air berupaya melarutkan mineral batuan yang mudah larut seperti gipsum, natrim klorida dan kalsium karbonat. Kalsium, natrium dan magnesium mempunyai kadar kelarutan yang tinggi berbanding dengan silika. Dengan itu ia mudah dilarutkan dan disingkirkan daripada jisim asalnya dalam bentuk larutan.

5.Hidrolisis
Ia merupakan proses pengasingan mineral dalam batuan oleh tindakan air. Tindakbalas ion hidrogen dengan ion mineral batuan akan menghasilkan sebatian baru dengan mineral yang berlainan dari batuan asal. Kesannya batuan asal akan berubah kepada jenis lain. Contohnya feldspar dalam batuan granit bertukar kepada kaolin (tanah liat berwarna putih) yang lembut apabila air hujan bertindak ke atasnya.

Luluhawa Biologi
Konsep Luluhawa Biologi
Ia melibatkan tindakan tumbuh-tumbuhan, haiwan, mikroorganisma dan manusia. Proses ini berlaku secara fizikal atau kimia dan melibatkan proses pemecahan dan penguraian batuan.

Proses  Luluhawa Biologi

1.                 Tumbuhan
Akar tumbuhan yang menjalar masuk ke dalam rekahan batuan akan semakin membesar dan akhirnya meretakkan batuan. Akar tumbuhan juga boleh bertindak mereputkan batuan melalui asid humik yang dikeluarkan.Contohnya akar lumut dan kulampair.Penguraian olek bakteria terhadap daun, ranting, dahan yang gugur juga boleh menghasilkan asid humik yang boleh bertindakbalas dengan mineral batuan.

2.                 Haiwan
Haiwan seperti arnab, tikus, ular akan memecahkan batuan dengan mengorek lubang di dalam tanah. Struktur tanah yang longgar dan polos ini memudahkan ini memudahkan kadar resapan ke dalam tanah.
3.                 Manusia
Tindakan manusia seperti meletupkan batuan di kuari dan lombong telah mendedahkan batuan kepada proses luluhawa seterusnya.
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Luluhawa
a)                 Iklim   
Suhu dan hujan merupakan dua unsur iklim yang mempengaruhi luluhawa.Proses-proses luluhawa kimia seperti larutan, pengkarbonan dan hidrolisis amat bergantung kepada kehadiran air. Menurut Prinsip Lee Chatlier, ‘tindakbalas luluhawa kimia akan berganda apabila kuantiti air bertambah’. Kawasan Tropika Lembap mendapat bekalan hujan tahunan yang banyak maka luluhawa kimia adalah berkesan di kawasan ini. Purata suhu tahunan yang tinggi (27^C hingga 32^C) di Tropika Lembap juga merupakan penyumbang utama kepada proses luluhawa kimia. Suhu yang tinggi sepanjang tahun dengan beza antara suhu harian yang kecil membolehkan operasi kimia berlaku dengan berkesan.

b)                Jenis batuan
Batuan yang lembut seperti batu kapur, dolomite dan gipsum merupakan jenis batuan yang tidak stabil dan mudah mengalami luluhawa berbanding dengan batuan keras seperti granit.

c)                 Rekahan
Rekahan juga merupakan faktor penentu keberkesanan luluhawa.Rekahan merupakan garisan lemah batuan. Batuan yang mempunyai kepadatan rekahan yang tinggi dan rekahan berada dalam keadaan menegak, mempunyai kadar luluhawa yang tinggi. Ini kerana air, asid dan laritan boleh bertakung dan menembusi batuan ini.Luluhawa kimia boleh bertindakbalas di sepanjang dinding rekahan.

d)                Relief
Relief ialah keadaan cerun sesuatu kawasan.Luluhawa kimia pesat berlaku di kawasan cerun landau dan tanah pamah. Kawasan ini menggalakkan kadar simpanan air berbanding kawasan cerun curam. Luluhawa akan lebih berkesan di kawasan cerun yang menghadap pancaran matahari berbanding dengan cerun yang membelakangkan matahari. Pancaran matahari (suhu) diperlukan untuk tindakan luluhawa kimia.
Kesan Luluhawa Terhadap Pembentukan Landskap Aktiviti Manusia 
a.          Di kawasan batu kapur, luluhawa mewujudkan pandang darat karst yang menarik seperti gua, sungai bawah tanah, stalaktit, staglamite dan lain-lain. Gua-gua batu kapur seperti Gua  Niah dan Gua Mulu di Sarawak sering menjadi tarikan pelancong.
b.          Pembentukan tanah liat. Pembentukan tanah liat berkait rapat dengan proses hidrolisis terhadap batuan feldspar. Tanah liat ini sangat penting dalam industri tembikar.
c.           Tanah laterit terbentuk hasil proses pengoksidaan. Tanah laterit yang berwarna keperangan ini sesuai untuk tanaman getah dankelapa sawit. 
d.          Proses luluhawa di kawasan gurun menghasilkan gurun batu dan gurun pasir.


PERGERAKAN JISIM

Konsep Pergerakan Jisim
Pergerakan regolit tanah dari atas cerun ke bawah cerun akibat daya tarikan graviti dengan dibantu oleh air sebagai pelincir.

Jenis-jenis pergerakan jisim

a.           Aliran  Lambat
Pergerakan regolit dan tanih secara perlahan-perlahan menuruni cerun. Proses pergerakan ini tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Cuma dapat dilihat seperti tiang elektrik.Tiang telefon yang condong daripada kedudukan asalnya yang tegak.

Ia berlaku dikawasan yang mempunyai permukaan cerun yang tidak terlalu landau dan tidak dilitupi oleh tumbuhan yang tebal.

Proses-proses Aliran Lambat
·        Kesotan tanah-tanih
·        Kesotan Talus
·        Kesotan Batuan
·        Kesotan batu glaseir
·        Gelangsaran tanah

b.       Aliran cepat
Aliran lambat melibatkan pergerakan regolit, tanah  dan lumpur pada kadar yang lebih cepat dan di atas cerun yang lebih curam berbanding aliran lambat.

Proses-proses aliran cepat:
·        Aliran tanah
·        Aliran lumpu
·        Puin salji runtuh

c.         Geluncuran
Geluncuran melibatkan pergerakan tanih, regolit dan bongkah batuan secara besaran di cerun yang curam dan hampir tegak.Ia berlaku lebih cepat dan tiba-tiba berbanding dengan proses dalam aliran cepat.
Poses-proses Geluncuran
·        Robohan
·        Geluncuran puin
·        Geluncuran batuan

d.        Runtuhan
Pergerakan regolit yang berlaku di cerun-cerun yang sangat curam. Antara             faktor yang menyebabkan berlakunya runtuhan ialah kadar turunan hujan yang lebat dan perubahan cerun yang semakin curam.
Proses-proses runtuhan:
·        Runtuhan tanah
·        Runtuhan batuan
Faktor yang mempengaruhi proses pergerakan jisim
a.                 Kecerunan
Kecerunan sesuatu permukaan bumi mempengaruhi proses pergerakan jisim. Di kawasan yang bercerun curam pergerakan jisim berlaku dengan giat akibat daya tariakan graviti ke bawah adalah tinggi.

b.                 Jenis batuan
Jenis batuan yang berlainan mempengaruhi proses pergerakan jisim. Proses pergerakan jisim berlaku dengan giat di cerun yang terdiri daripada batuan yang lembut berbanding dengan kawasan yang dilitupi batuan keras.

c.                  Hujan
Kawasan yang menerima hujan yang lebat mengalami proses pergerakan jisim yang giat. Ini kerana air bertindak sebagai pelincir yang mempercepatkan lagi proses pergerakan jisim. Akibat curahan hujan yang lebat berat jisim sesuatu cerun akan bertambah hasil daripada proses susupan dan larut resap  dan akhirnya cerun akan runtuh secara besar-besaran.

d.                 Litupan tumbuh-tumbuhan
Tumbuhan menjadi pelindung semulajadi yang paling berkesan untuk menstabilkan sesuatu cerun. Selain daripada proses cegatan silar terhadap titisan air hujan,  akar memainkan peranan dalam menentukan kadar kejeleketan ketara tanah. Sistem akar yang komplek akan mencengkam tanah dan menghalang kejadian gerakan jisim.e.                 Gegaran
Kawasan yang berada di kawasan Lingkaran Api Pasifik merupakan kawasan yang tidak stabil dan mudah berlaku gempa dan gegaran. Kejadian gempa bumi dan gegaran sesuatu kawasan mendorong kepada berlakunya pergerakan jisim terutama jisim secara cepat.Gegeran yang kuat membawa kepada terjadinya tanah runtuh dan runtuhan batuan.f.                   Tindakan manusia
Tindakan manusia banyak mempengaruhi kejadian pergerakan jisim.Tindakan manusia seperti pembalakan, pembinaan jalan raya di lereng-lereng bukit, pembinaan pusat peranginan di kawasan tanah tinggi, pembinaan petempatan, perlombongan kauri dan sebagainya menyebabkan banyak kawasan bukit digondol, ditarah dan dipotong untuk pelbagai tujuan. Keadaan ini menyebabkan kawasan cerun bukit kehilangan kestabilan dan terdedah kepada agen-agen hakisan yang akhirnya akan memudahkan berlakunya pergerakan jisim seperti tanah runtuh,runtuhan batuan dan juga banjir lumpur.
Langkah-langkah untuk mengawal proses pergerakan jisim
a. Langkah perundangan
Mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana individu atau syarikat pemaju sesebuah projek yang melanggar peraturan EIA ( Environment Impact Assessment ). Tindakan mahkamah seperti denda, penjara, menarik balik lesen, arahan pembayaran pampasan dan ganti rugi dan lain-lain.

b.                 Langkah penstrukturan
·                 Menanam pokok-pokok pelindung yang kekal di atas permukaan cerun bukit supaya kestabilan cerun secara semulajadi terpelihara.
·                 Membina benteng serta tembok penahan hakisan di kaki cerun yang tidak stabil dan berisiko untuk runtuh. Benteng yang dibina boleh mengukuhkan kaki cerun untuk mengelaknya runtuh secara besaran. Benteng yang dibina dalam bentuk konkrit, sangkar dawai yang diisi dngan batu konkrit dan lain-lain lagi.
·                Menggunakan sungkupan plastik di atas permukaan cerun yang tidak stabil. Ini bertujuan untuk mengelakkan air hujan daripada terus terkena pada permukaan cerun terutama permukaan cerun yang telah tergondol.
·                 Memperbaiki sistem saliran dan laluan air di permukaan cerun atau kawasan tanah tinggi. Menyediakan sistem perparitan longkang di permukaan cerun. Ia boleh dibuat secara berteres di bahagian cerun atas hingga cerun bawah. Dengan cara ini, limpahan air permukaan dan ketepuan tanih dapat dielakkan dan seterusnya pergerakan jisim tidak berlaku.

c. Langkah bukan perundangan
Melaksanakan kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar kepada semua lapisan masyarakat khususnya pemaju perumahan, pekebun sayur dan pengusaha hotel.Kempen boleh dilakukan melalui pelbagai media cetak dan elektronik, menganjurkan kursus-kursus serta seminar dan lain-lain.Di samping itu, pendidikan alam sekitar di peringkat sekolah, rendah, menengah hingga ke universiti diperkukuh dengan memperkenalkan mata pelajaran Pendidikan Alam Sekitar secara khusus.


LEMBANGAN SALIRAN
Konsep Lembangan Saliran
Lembangan saliran ialah kawasan yang disaliri oleh sebatang sungai dan cawangan-cawangannya. Contohnya, Lembangan Sungai Kelantan.
Hakisan Permukaan
a.                 Hakisan Percikan
Hakisan percikan berlaku di kawasan yang terhad litupan bumi apabila titisan air hujan akan terus ke tanah. Hentaman titisan air hujan berupaya menghempaskan butiran dan jatuh semula ke permukaan.

b.                 Hakisan Kepingan
Hakisan kepingan berlaku akibat dari air larian permukaan menghakis lapisan tanah di permukaan.

c.                  Hakisan Galir
Hakisan permukaan cerun yang lebih meluas, terdiri daripada alur-alur air yang kecil. Terbentuk oleh hujan lebat dan kewujudannya sering berubah-ubah.

d.                 Hakisan Galur
Hakisan galur merujuk kepada alur-alur air yang kekal dan berisi air semasa hujan lebat.Alur lebih besar dari galur dan biasanya kekal dalam jangka masa lama.


HAKISAN SUNGAI

Jenis hakisan

a.  Hakisan mendalam/ hakisan menegak
Hakisan mendalam berlakuapabila sungai menghakis pada dasarnya menjadikannya semakin dalam  mewujudkan lurah yang sempit berbentuk V.

b.     Hakisan melebar
Hakisan melebar berlaku pada bahagian sungai yang mempunyai dasar sungai tidak begitu curam tetapi isi padu air yang banyak.Hakisan berlaku ke arah tebing secara melebar dan mewujudkan profil rentas berbentuk U.

c.      Hakisan kebelakang/ unduran
Hakisan ini menyebabkan cerun dasar sungai berundur kearah hulu, banyak berlaku di kawasan hulu sungai dan bahagian-bahagian yang tidak mempunyai ketidakrataan  dasar.


Cara-cara Hakisan
a.                 Tindakan hidraul - Tindakan hidraul melibatkan kuasa air sungai itu wujud akibat hempasan atau rempuhan aliran air sungai ke atas struktur rekahan batuan yang lemah seperti struktur rekahan dan ke atas batuan lembut.

b.                 Lelesan @ geseran - Melibatkan geselan antara muatan sungai (batu kelikir) dengan air sungai terhadap tebing dan dasar sungai.

c.                  Lagaan - Merujuk kepada pergeseran batuan itu sendiri apabila berlaga sesame sendiri semasa pengalirannya.

d.                 Larutan – air sungai bertindakbalas secara kimia terhadap batuan. Proses ini sangat berkesan di kawasan batuan kapur yang mudah larut.


Faktor-faktor yang mempengaruhi hakisan

a.                 Isipadu dan Halaju Air
Amat berkesan untuk proses larutan dan proses hidraul.Semakin tinggi isipadu air sungai, semakin tinggi tenaga potensinya dan juga kelarutan air sungai tersebut.Semakin tinggi halaju air di dalam alur sungai, semakin tinggi tenaga sungai itu untuk menjalankan kerja-kerja hakisan.

b.                 Kecerunan
Dasar alur yang curam mempengaruhi halaju arus. Kecuraman cerun membolehkan air sungai mengalir deras dan ini meninggikan kadar hakisan, terutama hakisan cara lelasan dan lagan.

c.                  Bentuk alur
Bentuk alur yang lurus pasti mengalami kadar hakisan yang hebat kerana taburan tenaga bagi keseluruhan geometri alur adalah sama dan seimbang. Jadi keseluruhan tebing alur sama ada di kiri atau kanan akan mengalami hakisan pada kadar yang sama. Bagi alur yang berliku, taburan tenaga tidak sama  menyebabkan kadar hakisan tidak seimbang bagi keseluruhan tebing alur sungai.

d.                 Jenis batuan
Sekiranya tebing dan dasar sungai terdiri daripada batuan lembut maka kadar hakisan sungai adalah tinggi berbanding dengan batuan keras.

e.                 Bahan muatan
Kuantiti dan kualiti bahan yang dibawa oleh air sungai pula dilihat secara relatif dengan keras-lembut batuan tebing dan dasar alur sungai. Faktor ini amat mempengaruhi keberkesanan proses lagaan dan geselan. Sekiranya bahan-bahan yang dibawa oleh air sungai itu adalah banyak maka kebarangkalian untuk berlaku pergeselan dan lagaan adalah tinggi.Bentuk Muka Bumi Hakisan Sungai
a.                 Air terjun
Air terjun merupakan aliran air terjun setingkat yang terjun dari poin yang tinggi dipengaruhi oleh proses hakisan. Air terjun biasanya terbentuk di kawasan batuan yang berstruktur mendatar antara batuan keras dan lembut.Lapisan atas terdiri daripada lapisan batuan keras, sukar dihakis dan aliran sungai mengalir di atasnya.Manakala lapisan batuan lembut yang berada di bawah sangat mudah dihakis khususnya oleh hempasan air dari tingkat terjun.

b.                 Jeram
Jeram ialah air terjun bertingkat atau bersiri mengikut tingkat terjun yang berbeza.

c.                  Lubuk
Satu lekukan atau lubang di dasar sungai yang berbatu yang dikorek oleh pusaran arus sungai.Aliran sungai yang deras dan berpusar bertindak mengorek rekahan-rekahan di dasar sungai yang tidak rata, pemperdalam rekahan tersebut menjadi lubang dinamakan sebagai lubang periuk.

d.                 Gaung
Gaung mempunyai tebing  yang sangat curam dan dalam. Hakisan menegak bertindak dengan berkesan di dasar alur sungai menyebabkan dasar alur dikorek dan diperdalamkan.

e.                 Lurah
Air sungai yang mengalir laju berupaya menghakis ke dasar sungai melalui hakisan jenis mendalam.Oleh itu, lurah sungai semakin mendalam, sempit dan curam membentuk lurah V.
PENGANGKUTAN SUNGAI
Konsep Pengangkutan Sungai
Pengangkutan adalah proses pemindahan muatan sungai seperti batu tongkol, kerikil, pasir, tanah, bahan-bahan ampaian dari peringat hulu ke peringkat hilir serentak dengan aliran air tersebut.
Cara Pengangkutan Sungai
a.                 Larutan – melibatkan pemindahan zat-zat galian yang terlarut dalam aliran dari batuan. Cara larutan ini lebih giat jika sistem aliran terdapat di permukaan batuan yang lembut seperti batu kapur.

b.                 Ampaian – berlaku terhadap puin-puin yang halus dengan adanya arus dasar yang kuat. Biasanya mautan ampaian menentukan warna air, contohnya tanah liat.

c.                  Loncatan – melibatkan pergerakan muatan sungai yang berbentuk bujur seperti batu kelikir di dasar sungai, ia giat berlaku selepas hujan lebat.

d.                 Seretan – melibatkan pergerakan bongkah batu yang besar, dianggap muatan dasar kerana pergerakannya hanya berlaku di dasar-dasar sungai. Ia sangat giat berlaku apabila isipadu air yang banyak atau halaju air yang tinggi terutama ketika banjir.

e.                 Golekan – melibatkan pergerakan batuan yang sederhana besar dan dianggap muatan dasar.

f.                   Apungan – melibatkan beban sungai yang ringan dan halus, pergerakannya di atas permukaan air.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengangkutan Sungai
a. Tenaga
Semakin laju pergerakan arus sungai maka sungai semakin bertenaga dan dapat menjalankan proses pengangkutan dengan lebih berkesan. Beban sungai yang besar dan berat dapat diangkut ke hilir sungai dengan lancar.
b.                 Cerun
Kawasan yang bercerun curam menyebabkan sungai mengalir dengan deras berbanding dengan sungai yang beraliran perlahan.Sungai yang terletak di cerun yang curam mempunyai tenaga yang tinggi untuk kerja-kerja pengangkutan berlaku.
c.  Halangan
Di dalam alur sungai seperti tanah runtuh akan memperlahankan aliran air.

d.                 Kekasaran alur
Alur sungai yang kasar menyebabkan aliran sungai perlahan. Ini mengurangkan keupayaan sungai tersebut untuk menjalankan proses pengangkutan. Sungai ini juga akan menyebabkan pengangkutan sungai turut perlahan.
e. Bentuk alur
Alur yang lurus aliran sungai adalah laju. Proses pengangkutan giat kerana sungai bertenaga. Alur yang berliku-liku menyebabkan aliran sungai adalah perlahan maka sungai tidak bertenaga untuk menjalankan kerja-kerja pengangkutan.
f.  Saiz bahan
Saiz bahan merujuk kepada jisim dan ketumpatan beban sungai.Saiz beban yang kecil dan ringan, pengangkutan sungai adalah giat.Manakala saiz beban yang besar dan berat, pengangkutan sungai adalah perlahan.
g.Bentuk beban
Bentuk beban yang berlainan memerlukan jumlah tenaga yang berlainan untuk diangkut. Bentuk beban merujuk kepada ciri-ciri beban tersebut apabila di dalam air, sama ada ia larut, terapung atau tertinggal sebagai pepejal. Contohnya beban larut adalah sejenis beban yang menyebabkan kandungan mineral larut dalam air misalnya kalsium karbonat dan bahan-bahan toksid. Beban ini akan diangkut secara larutan.
PEMENDAPAN SUNGAI
Konsep Pemendapan Sungai
Penimbunan atau longgokan bahan seperti pasir dan kelikir yang diangkut oleh sungai dari bahagian atas sungai ke peringkat rendah dan mendap apabila tenaga aliran dan halaju sungai semakin perlahan khasnya di kawasan yang bercerun landai.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemendapan
a.                 Isipadu air
Isipadu air yang tinggi akan menyebabkan aliran sungai menjadi perlahan,beban sungai akan dimendapkan. Contohnya di kawasan hilir sungai, isipadu air tinggi kerana sungai menerima luahan dari cawangan-cawangan sungai menyebabkan aliran perlahan dan memendapkan beban yang dibawanya.
b.                 Halaju air
Halaju air yang perlahan akan menyebabkan sungai kehilangan tenaga untuk kerja-kerja pengangkutan maka sungai tersebut akan memendapkan semua beban yang dibawanya. 
c.                  Kecerunan
Kawasan yang mempunyai kecerunan yang landai, aliran adalah perlahan dan tidak bertenaga maka proses pemendapan akan berlaku.
d.                 Bentuk alur
Alur yang berliku-liku menyebabkan aliran sungai adalah perlahan menyebabkan kerja-kerja pemendapan berlaku dengan berkesan.
e.                 Jenis batuan
Batuan yang keras dan membentuk alur biasanya kerja-kerja hakisan berlaku berbanding dengan batuan yang lembut yang menyebabkan proses pemendapan berlaku.
f.                   Bahan muatan
Bahan muatan yang besar dan berat akan dimendapkan lebih dulu seperti di kawasan hulu sungai. Contohnya, batu-batu besar yang terdapat di kawasan air terjun adalah hasil pemendapan aliran sungai yang tidak mampu untuk mengangkut ke kawasan hilir. Bagi bahan muatan yang kecil dan halus seperti pasir akan diangkut dan dimendapkan di kawasan hilir sungai.
g.                 Halangan-halangan di dalam alur sungai seperti tanah runtuh akan menyebabkan aliran sungai terhenti maka beban sungai yang diangkut akan dimendapkan.  
Bentuk muka bumi pemendapan sungai
a.                 Dataran banjir
Bermaksud kawasan tanah pamah yang terletak di bahagian hilir sungai yang melimpah air banjir.Ia amat luas, landai dan rata.
b.                 Tetambak
Ialah jaluran permatang yang wujud di sepanjang tebing sungai dan memisahkan antara sungai dengan dataran banjir.
c.                  Tasik ladam
Kejadian tasik ladam dapat dijelaskan melalui tiga peringkat :
Peringkat 1 – hakisan sisi berlaku di tebing-tebing cekung dan akan menghasilkan alur yang baru.
Peringkat 2 – pembentukan alur yang baru ini dipercepatkan lagi dengan pemendapan bahan-bahan yang terhakis. Proses pemendapan yang berterusan menyebabkan likuan sungai akan terpisah daripada alur sungai yang terbentuk tadi. Likuan ini dinamakan sebagai likuan terpenggal.
Peringkat 3 – proses pemendapan yang berterusan menyebabkan likuan terpenggal terpisah langsung daripada alur-alur sungai. Air dalamlikuan terpenggal ini akan terperangkap menjadi sebuah tasik yang dinamakan tasik ladam.
d.                 Delta
Terbentuk apabila timbunan bahan mendap berlaku secara meluas di muara sungai.Di kawasan muara ini, halaju arus sungai amat perlahan kerana sungai kehilangan tenaga untuk mengangkut lalu memendapkan bahannya dengan giat dan membentuk delta.


PINGGIR PANTAI
Konsep Pinggir Pantai dan Pantai Seimbang
Secara umumnya, pantai adalah zon yang terletak di antara tikas air pasang dengan tikas air surut ombak.Secara khususnya, pantai merupakan satu jalur linear daratan yang terdiri daripada timbunan bahan mendap yang peroi seperti pasir, kulit kerang dan siput, lumpur dam kelodak uyang berasal dari laut dan sungai.Pelbagai agen geomorfologi yang bertindak di zon pinggir pantai.Antara agen-agen tersebut termasuklah ombak, arus lautan, arus pasang surut dan tindakan angin.
Pantai seimbang iaitu pantai yang mengalami kadar hakisan dan kadar pemendapan yang hampir sama. (skima peperiksaan)
Tindakan ombak
Ombak ialah permukaan air laut yang beralun akibat daripada tiupan angin.Terdapat dua jenis ombak iaitu ombak pembina dan ombak pembinasa.Ombak Pembina ialah ombak yang mampu membawa bahan-bahan pasir dan kelodak dan mendamparkan ke daratan untuk membina pantai. Ombak ini kurang berkemampuan menyeret bahan tersebut semula ke laut semasa berlaku proses basuhan balik.
Ombak pemusnah ialah ombak yang mampu mengangkut banyak bahan pasir dan kelodak ke laut semasa basuhan balik. Walaubagaimanapun, ombak ini kurang berupaya untuk membawa dan mendamparkan bahan-bahan tersebutke pantai semasa proses damparan berlaku.
Tindakan ombak menyebabkan berlakunya proses hakisan, pengangkutan dan pemendapan.  
HAKISAN OMBAK
Tindakan ombak menghakis melalui tindakan hidraul, lagaan, kikisan, lelasan dan larutan.
Tindakan Hidraul
Hakisan hidraul berlaku apabila ombak mendamparkan dan menghempaskan air laut ke dinding cenuram dan rekahan serta retakan batuan di kawasan pinggir laut.Akibatnya, udara yang terperangkap di dalam rekahan dan retakan batuan menjadi mampat. Apabila ombak mengundur, udara yang termampat di dalam rekahan dan retakan batuan akan dilepaskan. Proses pemampatan dan pelepasan yang berlaku secara berterusan dan berulang kali akan membesar dan mendalamkan lagi rekahan dan retakan yang ada pada batuan. Lama-kelamaan, batuan akan menjadi pecah dan runtuh.
Lagaan
Proses lagaan berlaku apabila bahan-bahan yang dibawa oleh ombak, sama ada besar ataupun kecil, berlaga sesama sendiri dan pecah menjadi serpihan yang lebih kecil.
Kikisan dan lelasan
Proses hakisan secara kikisan dan lelasan dilakukan oleh bahan-bahan yang dibawa oleh ombak, seperti batu tongkol, batu kelikir dan serpihan batuan lain yang pelbagai bentuk dan saiz. Bahan-bahan ini menghentam, menggeser dan melelaskan dinding dan kaki cenuram laut semasa damparan ombak lalu menyebabkan cenuram laut pecah dan roboh.
Proses hakisan secara lelasan berlaku pada bahagian dasar cenuram. Puin-puin batuan yang terdapat dalam pelbagai bentuk dan saiz yang diangkut oleh ombak akan menggeser dan melelaskan bahagian dasar cenuram.
Larutan
Proses larutan berlaku secara tindakan kimia di kawasan pinggir laut yang terdiri daripada batuan yang mudah larut. Semasa ombak menghempas tebing batu kapur misalnya, air laut akan melarutkan batu kapur dan membawa bersama-samanya bahan yang dilarutkan ke dalam laut sewaktu basuhan balik berlaku.

Faktor-faktor yang mempengaruhi hakisan pinggir pantai
a.                 Kecerunan pantai
Pantai yang curam akan mengalami hakisan yang lebih tinggi berbanding pantai yang bercerun landai. Keadaan ini disebabkan ombak pecah yang beraku di pinggir pantai yang landau akan mengalami geseran dan melemahkan tenaga ombak untuk melakukan hakisan. Keadaan ini berbeza dengan pantai yang curam kerana tenaga ombaknya adalah tinggi.Hal ini demikian kerana kedalaman air di pinggir pantai tersebut menyebabkan ombak pecah pada kedudukan tinggi.

b.                 Pengaruh struktur geologi @ jenis batuan
Tindakan ombak terutamanya secara kikisan dan tindakan hidraul yang menghakis  di sepanjang garis geologi yang lemah seperti gelinciran akan menghasilkan bentuk seperti geo dan gua, pintu gerbang, batu tunggul dan batu sisa serta semua rupa muka garis tebing tinggi yang telah terhakis secara tidak sekata.

c.                  Jenis ombak
Umumnya, ombak dapat dibahagikan kepada dua kumpulan utama iaitu ombak pembinasa dan ombak pembina. Ombak Pembina mempunyai damparan yang kuat tetapi lurutan yang lemah kerana diperlahankan oleh geseran air laut dengan kecerunan pantai  yang melandai. Sebaliknya, ombak pembinasa yang merupakan satu siri ombak ribut, mempunyai turutan ombak yang cepat dengan junaman hampir tegak apabila memecah dan mempunyai daya lurutan yang lebih tinggi daripada damparan. Dengan demikian, ombak pembinasa akan meraut pantai dan membawa bahan ke arah laut.  d.                 Arus lautan dan pesisir pantai
Arus lautan juga memainkan peranan sebagai pengangkutan laut terutama di pantai yang lurus.Air yang telah dibawa pantai oleh angin mengalir balik sebagai air pasang yang kuat. Air pasang akan berlaku pada  waktu malam dan surut pada waktu siangnya. Pada waktu malam, pemendapan akan berlaku hampir di tepi pantai sahaja. Pada masa air pasang, imbangan kenaikan aras laut diseimbangkan oleh unduran bawah yang mengakibatkan hakisan mengaut longgokan ke laut. Gerakan longgokan ini lebih cepat jika unduran bawah diperkuatkan oleh arus sungai yang kuat yang mengalir ke laut dan memendapkan bahan muatan ke laut.
e.                 Kuantiti beban muatan ombak
Bahan pinggir pantai sama ada banyak atau sedikit serta saiz bahan tersebut juga merupakan kuasa geselan yang turut memainkan peranan penting dalam mempengaruhi hakisan pinggir pantai. Di kawasan pinggir pantai yang mempunyai banyak bahan pasir, batu pasir, kelikir dan serpihan batuan, kadar hakisan geselan terhadap batuan pinggir pantai yang berlaku dengan giat sekali.

f.                   Kedudukan pantai @ orientasi pantai
Kawasan pinggir pantai yang terdedah kepada pergerakan ombak dan  angin akan menyebabkan kadar hakisan menjadi lebih giat berbanding dengan pinggir pantai yang terlindung.

g.                 Litupan tumbuh-tumbuhan
Pantai  yang mempunyai litupan tumbuh-tumbuhan seperti pokok bakau, rhu dan kelapa lebih berupaya menahan hakisan ombak kerana akar pokok-pokok tersebut bertindak sebagai pengcengkam tanih dan pasir di pantai. Sebaliknya, kawasan yang tiada litupan tumbuh-tumbuhan akan menyebabkan proses hakisan giat berlaku di kawasan tersebut.

h.                 Proses pasang surut
Bagi kawasan pinggir oantai yang mengalami proses pasang dan surut dalam yang tinggi akan mengalami proses hakisan secara berleluasa berbanding dengan kawasan yang tidak mengalaminya.

i.                    Tindakan manusia
Aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh manusia boleh mempengaruhi kecerunan pantai. Aktiviti seperti penebangan hutan pantai untuk didirikan chalet atau resort pengambilan pasir pantai dan juga aktiviti memperdalamkan muara sungai akan menyebabkan cerun pantai menjadi lebih curam. Hal ini demikian kerana pantai ini akan mengalami hakisan yang kuat oleh ombak dan arus. Aktiviti menanam pokok dan membina benteng pemecah ombak akan menambahkan pasir di tepi pantai dan seterusnya menjadikan cerun pantai lebih landai.


Bentuk Muka Bumi Hakisan Ombak
1)                Teluk dan tanjung
Teluk dan tanjung berbentuk secara serentak di kawasan pinggir pantainya yang mempunyai susunan batuan jenis lembut dan keras secara berselang-seli. Ombak akan menghakis bahagian batuan yang lebih lembut dan melengkuk ke daratan. Bahagian ini disebut teluk.
Bahagian batuan keras yang lebih sukar dihakis akan tertinggal dan mengunjur ke laut lalu membentuk tanjung.

2)                Cenuram  dan teres hakisan ombak
·                 Peringkat 1 – ombak menghakis kawasan ‘X’, iaitu satu kawasan yang terletak di antara aras air pasang dan aras air surut.
·                 Peringkat 2 – akibat hakisan ombak di peringkat 1, satu lekukan terbentuk di ‘X’.bahan-bahan yang terhakis ditimbunkan di kawasan ‘Y’ lalu menyebabkan terbentuknya teres luar pesisir.
·                 Peringkat 3 – proses luluhawa dan hakisan yang berterusan menyebabkan lekukan runtuh dan membentuk cenuram. Pengunduran cenuram ke darat oleh tindakan hakisan menyebabkan pembentukan teres hakisan ombak.

3)                Gua laut
Gua laut terbentuk akibat daripada hakisan ombak secara hidraul dan lelasan terhadap cenuram yang banyak mempunyai rekahan.Air yang memasuki rekahan cenuram meluaskan lagi rekahan lalu membentuk lubang besar di kaki cenuram.Lubang ini juga disebut gua laut.

4)                Gerbang laut
Gerbang laut terbentuk apabila dua buah gua yang letaknya bertentangan di sebuah tanjung bergabung akibat hakisan ombak secara hidraul dan lelasan.

5)                Batu tunggul dan tunggul sisa
Batu tunggul dan tunggul sisa terbentuk akibat runtuhan bumbung gerbang laut yang mengalami hakisan dan luluhawa. Pendedahan batu tunggul yang berterusan terhadap hakisan ombak akan membentuk tunggul sisa.

6)                 Lohong ombak @ gloup
Lohong ombak terbentuk apabila ombak yang kuat bertindak terhadap bahagian dalam gua dan berupaya menembus dinding bumbung gua. Akibat daripada kejadian ini, ait laut akan tersembur keluar melalui lubang atau lohong ombak yang dikenali juga sebagai gloup.

7)                Anak teluk @ geo
Anak teluk terjadi akibat daripadahakisan ombak yang berterusan terhadap bumbung gua. Lama-kelamaan gua yang terdedah pada hakisan ombak ini akan runtuh dan membentuk satu serokan yang panjang dan sempit lalu menyebabkan air laut memasuki bahagian dalam cenuram.

PENGANGKUTAN OMBAK
Arus dan ombak memainkan peranan penting dalam mengangkut dan memindahkan beban ombak. Pergerakan damparan dan basuhan balik dalam proses pengangkutan mbakberlaku secara zig-zag.
Pergerakan bahan di sepanjang garisan persisir disebut pengangkutan litoral dan bahan yang diangkut disebut hanyutan litorel.Pengangkutan litorel terdiri daripadahanyutan susur pesisirdan pengangkutan luar pesisir.
Beban ombak yang diangkut terdiri daripada serpihan dan ketulan batuan seperti gersik, kerikil dan batu tongkol serta bahan-bahan yanag lebih halus seperti pasir, kelodak dan lumpur. Basuhan balik akan mengangkut dan menghanyutkan bahan-bahan yang lebih halus dan ringan turun ke laut secara bersudut tepat manakala  damparan ombak pula akan mengangkut dan memindahkan muatannya ke pantai secara menyerong.
Faktor-faktor yang mempengaruhi pengangkutan ombak
a.                 Tenaga arus
Arus pesisir pantai yang kuat akan menggalakkan proses pengangkutan bahan sebaliknya arus pesisir yang lemah melambatkan proses pengangkutan bahan.

b.                 Tenaga ombak
Tenaga ombak yang kuat akan menggalakkan proses pengangkutan berlaku berbanding tenaga ombak yang lemah akan melambatkan proses pengangkutan.

c.                  Pasang surut
Pantai yang terdedah kepada perubahan pasang surut yang besar akan menggalakkan proses pengangkutan berbanding kawasan yang tidak mengalami pasang surut. Ini disebabkan oleh tindakan pengangkutan lebih giat berlaku semasa pasang surut kerana tenaga ombak bertambah.

d.                 Cerun
Cerun yang landai lebih mudah untuk pengangkutan ombak menghimpunkan bahan ke pantai berbanding pantai yang bersifat curam hanya sampai di bahagian yang lebih rendah.

e.                 Halangan
Semasa pergerakan ombak ke pantai atau dari pantai ke laut, terdapat halangan seperti timbunan atau beting pasir. Keadaan ini secara tidak langsung akan memperlahankan pergerakan dan pengangkutan ombak.

f.                   Orientasi pantai
Kawasan paantai yang terdedah akan menyebabkan tenaga ombak menjadi besar dan ini meningkatkan keupayaan ombak untuk menjalankan proses pengangkutan berbanding dengan kawasan pantai yang terlindung yang akan memperlahankan pengangkutan ombak.

g.                 Saiz bahan
Saiz bahan mempengaruhi pengangkutan ombak. Jika saiz bahan kecil dan ringan seperti bahan kelodak dan lumpur akan lebih mudah diangkut melalui  proses ampaian berbanding kerikil dan batu tongkol yang memerlukan tenaga ombak yang lebih kuat.

h.                 Jenis bahan
Bahan terhakis yang diangkut oleh ombak dikenali sebagai beban.Beban ombak terdiri daripada serpihan dan ketulan batuan seperti kerikil, batu tongkol dan bahan-bahan yang lebih halus seperti pasir, kelodak dan lumpur.Jenis bahan seeperti kerikildan batu tonkol lebih sukar diangkut berbanding pasir, kelodak dan lumpur.

i.                    Bentuk bahan
Bahan yang berbentuk bulat lebih mudah diangkut melalui proses golekan tetapi bahan yang tebal dan leper lebih sukar diangkut kerana beban seperti ini bergerak dalam bentuk seretan.

PEMENDAPAN OMBAK
Faktor-faktor yang mempengaruhi pemendapan ombak
1.                 Tenaga arus
Arus membantu memindahkan puin-puin yang terhakis dan menimbunkannya sebagai kelodak pasir dan batu kelikir di sepanjang pantai.Pertembungan arus laut dan arus sungai menyebabkan kedua-dua arus ini kehilangan tenaga lalu memendapkan bahan muatannya di dasar muara sungai.Banyak dan sedikitnya bahan mendapan ini bergantung kepada kuantiti bahan yang dibawa oleh kedua-dua arus tersebut.

2.                  Tenaga ombak
Ombak bertindak sebagai agen pemendapan.Ombak ini dipanggil ombak pembina.Ombak pembina mempunyai damparan yang kuat tatapi lurutan yang lemah kerana diperlahankan oleh geseran air laut dengan kecerunan pantai yang melandai.  Ombak pembina mempunyai jarak gelombang yang panjang dan masa untuk menggulung pantai dengan kadar ulangan 6 hingga 8 kali seminit. Dengan demikian, ombak ini cenderung untuk menggerakan bahan terutama batu lada ke atas pantai dan memendapkan beban muatan tersebut yang kemudiannya membentuk permatang pasir. Pemendapan ombak berlaku sama ada di dalam lautan ataupun di kawasan pesisir. Kawasan pesisir adalah kawasan di antara air surut dan air pasang penuh.Pemendapan di kawasan pesisir menghasikan pantai.


3.                 Kecerunan
Pantai yang landai akan mengalami pemendapan yang lebih tinggi berbanding pantai yang bercerun curam. Keadaan ini disebabkan ombak pecah yang berlaku di pinggir pantai yang landai akan mengalami geseran dan melemahkan tenaga ombak  menyebabkan ombak melakukan proses pemendapan. Hal ini berbeza dengan pantai yang curam.Tenaga ombak yang melanda pantai yang curam adalah tinggi kerana kedalaman air di pinggir pantai tersebut menyebabkan ombak pecah pada kedudukan tinggi.

4.                 Angin
Halaju akan mempengaruhi saiz dan kekuatan ombak. Pada hari yang tenang apabila angin bertiup perlahan, ombak pembina terbentuk dan memendapkan bahan muatannya.

5.                 Arus pasang surut
Perbezaan antara arus pasang surut mempengaruhi zon yang boleh dihakis dan dimendapkan. Semakin besar perbezaan tersebut maka zon yang boleh dihakis dan dimendapkan akan menjadi semakin besar. Arus pasang yang tinggi dan arus surut yang  rendah di muara mempengaruhi kelebaran bahan muatan yang dimendapkan. 

6.                 Tumbuh-tumbuhan
Tumbuh-tumbuhan seperti bakau yang mempunyai akar jangkang bertindak memerangkap bahan mendapan yang dibawa oleh arus pesisir pantai atau damparan ombak. Pokok rhu dan lelapa yang tumbuh secara rapat juga dapat bertindak sebagai penampan dan menggalahkan proses pemendapan serta menghalang hakisan ombak.

7.                 Orientasi pantai
Pantai yang terlindung oleh pulau akan mengalami kadar pemendapan yang tinggi kerana dikawasan ini halaju ombak adalah perlahan.


8.                 Jenis dan  saiz bahan
Bahan-bahan pinggir pantai samaada banyak atau sedikit menentukan keupayaan pemendapan berlaku pada kadar yang banyak atau sedikit. Sekiranya ombak membawa batuan yang lembut dalam kuantiti yang banyak seperti batu lada, kulit kerang, siput dan pasir laut akan menentukan kadar pemendapan di pinggir pantai tersebut. Di kawasan pinggir pantai yang mempunyai banyak bahan pasir, batu pasir, kelikir dan serpihan batuan, kadar pemendapan terhadap pinggir pantai berlaku dengan giat sekali. Walaubagaimanapun, hal ini bergantung kepada pengaruh kelandaian cerun pinggir pantai dan kehadiran onmbak pembina dan arus pesisir pantai.

9.                 Halangan
Pantai yang terbuka dan terdedah kepada lautan tanpa halangan daripada pulau-pulau biasanya akan mengalami tenaga ombak dan arus yang kuat berbanding pantai yang terlindung. Pantai yang terlindung oleh pulau akan mengalami kadar pemendapan yang tinggi kerana  dikawasan ini halaju ombak menjadi perlahan. Di zon pantai barat contohnya, pantainya dilindungi Kepulauan Sumatera Indonesia dari pengaruh angin Monson Barat Daya.Halangan ini menyebabkan tiupan angin Monson Barat Daya menjadi perlahan dan seterusnya menjadikan ombaknya turut perlahan.


Bentuk muka bumi akibat pemendapan ombak
1.     Pantai
Pantai meliputi kawasan pinggir laut di antara takas air surut dengan takas aras air pasang yang tertinggi. Pembentukannya dipengaruhi oleh jumlah bahan yang ditimbunkan, luas permukaan pinggir laut dan kekuatan ombak. Di kawasanyang ombaknya tidak selalunya bergelora atau tidak kuat, bahan-bahan yang dibawa oleh ombak akan dimendapakan dengan banyak dan membentuk pantai yang luas. Terdapat dua jenis pantai iaitu pantai gersik dan pantai berpasir.Pantai gersik ialah pantai yang bahan-bahan timbunannya terdiri daripada gersik.Pantai yang berpasir ialah pantai yang terdiri daripada mendapan pasir dan bercerun landai.

2.     Tetanjung
Tetanjung terbentuk daripada pemendapan bahan-bahan seperti pasir, kelikir dan serpihan batuan yang dibawa oleh ombak ke kawasan teluk atau muara sungai. Proses pemendapan yang berterusan dan pergerakan ombak secara menyerong ke pantai menyebabkan terbentuk tetanjung. Tetanjung dikenali sebagai anak tanjung.

3.     Beting pasir dan tombolo
Beting pasir terbentuk akibat penimbunan pasir dan kelikir yang membentuk permaan yang selari dengan pantai.Beting pasir yang menghubungkan daratan dan pulau oleh hanyutan susur pesisir, membentuk tombolo.


PERUBAHAN ARAS LAUT
Konsep perubahan
Perubahan aras laut ialah kenaikan atau penurunan aras laut berbanding dengan daratan.
Jenis-jenis perubahan aras laut:
i.Perubahan eustatik
Perubahan yang dialami oleh aras laut di seluruh dunia yang berkait dengan pencairan glaseir secara besar-besaran pada zaman ais pliestosen dan meningkatkan aras laut.
ii.Perubahan isostatik
Perimbangan blok-blok bumi apabila bumi mengalami pertambahan atau pengurangan berat beban. Jika blok bumi bertambah berat beban, blok bumi akan menurun yang bererti aras laut akan meningkat. Sebaliknya jika berat beban berkurangan blok bumi akan terangkat yang bermakna aras laut akan jatuh.

Faktor-faktor berlaku perubahan eustatik
1.                 Eustatik glasieran
Eustatik glasieran merujuk perubahan aras laut akibat pencairan ais secara besar-besaran pada masa lampau iaitu pada zaman ais pleistosen. Kesannya aras laut telah meningkat dan menenggelami kawasan pinggir pantai yang rendah.
2.                 Eustatik tektonik
Eustatik tektonik merujuk perubahan aras laut akibat gerakan-gerakan tektonik di dasar laut seperti gempa bumi dasar laut, letusan gunung berapi dasar laut, pelanggaran dan pencapahan plat-plat dasar laut serta gerakan epirogenik dan gerakan orogenisis.
Contoh gempa bumi yang berlaku di Laut Andaman pada 26 Disember 2004 mewujudkan ombak tsunami menenggelamkan sebahagian pantai Acheh.
3.                 Eustatik enapan
Eustatik enapan merujuk perubahan aras laut akibat pertambahan bahan yang dienapkan di dasar laut.
4.                 Eustatik meteorit
Eustatik meteorit merujuk perubahan aras laut akibat metorit yang jauh ke dalam laut mewujudkan gelombang besar.
5.                 Faktor manusia
Faktor manusia merujuk aktiviti manuusia seperti pengangkutan, pembandaran,   penyahhutanan, pembakaran terbuka menyumbang kepada kesan rumah hijau dan penipisan lapisan ozon. Kesannya berlaku pemanasan global yang mencairkan litupan ais di Kutub dab Pergunungan yang melimpah ke laut dan meningkatkan isipadu air laut.
Faktor-faktor berlaku perubahan isostatik
1.     Proses pembekuan dan pencairan glasier
Pembebanan dan pengurangan beban akibat proses pembekuan dan pencairan glasier pada zaman pliestosen.
2.     Proses penggondolan dan pemendapan
Pertambahan dan pengurangan beban bahan enapan oleh air mengalir khususnya sungai.
3.     Akibat letusan gunung berapi
Letusan gunung berapi memuntahkan lava, piroklas serta debu. Kesannya, kenaikan aras laut berlaku dan banyak pulau-pulau kecil di sekitarnya tenggelam di dasar laut.
Bukti-bukti berlaku Perubahan Aras Laut
1.                 Wujudnya pinggir pantai tenggelam dan hutan pantai yang tenggelam.
 Peningkatan aras laut menenggelamkan pantai dan garis pantai sehingga terbentuk paya, 
daratan berlumpur dan anak-anak teluk.
2.                 Wujudnya pelbagai jenis pantai iaitu :
i)                 Pantai Ria
Terbentuk apabila aras laut naik menenggelamkan sebahagian pinggir pantai asal yang bertanah tinggi dan bergunung-ganang. Mempunyai teluk-teluk yang semakin cetek, tirus dan sempit ke arah daratan.
ii)               Pantai Fiord
Terjadi apabila aras laut yang naik menenggelamkan lurah-lurah sungai glasier yang terletak di pinggir pantai.
iii)             Pantai Dalmatia
Terbentuk apabila kenaikan aras laut dan menenggelamkan pinggir laut yang mempunyai banjaran gunung yang terletak selari atau memanjang dengan garis pantai. Pantai ini mempunyai garis pantai yang agak lurus dengan selat-selat panjang dan sempit serta pulau-pulau yang selari dengan pantai.
3.                 Wujudnya terumbu karang.
 Peningkatan aras laut mewujudkan terumbu karang seperti terumbu pinggir, terumbu penghalang dan pulau cincin @ atol. Pembentukan terumbu karang dipengaruhi oleh kenaikan aras laut yang dijelaskan oleh dua teori berikut :
i)              Teori kawalan glasier – menurut Daly, pembentukan terumbu karang amat berkait rapat dengan kenaikan aras laut akibat cairan glasier pada zaman pliestosen.
ii)            Ataman bumi – mengikut Darwin, terumbu karang asalnya tumbuh di pinggir pulau yang lebih tinggi berbanding aras laut pada masa itu. Apabila pulau tersebut mengalami pertambahan berat beban maka ia akan tenggelam (ataman) bersama-sama dengan terumbu pinggirnya. Pada masa ini, aras laut telah meningkat dan terumbu pinggir beransur-aansur berkembang menjadi terumbu penghalang. Terumbu ini akan terus berkembang sehingga  menutup seluruh bahagian atas pulau yang tenggelam lalu membentuk pulau cincin @ atol.

Bukti Penurunan Aras Laut
·                    Wujudnya pantai timbul atau pantai terangkat.
Pantai timbul (pantai tanah tinggi timbul dan pantai tanah pamah timbul). Kedua-dua pantai ini bertingkat dengan mempamerkan tebing tinggi yang terbentuk lebih awaldan lebih tinggi daripada aras laut sekarang.

2.4   KAITAN SISTEM GEOMORFOLOGI DENGAN MANUSIA
Kawasan Tanah Tinggi
a.                 Pertanian
Tanah Tinggi Cameron, Pahang dan Tanah Tinggi Kundasang, Sabah telah dimajukan sebagai kawasan pertanian sayur-sayuran, teh dan bunga-bungaan kerana suhunya yang sederhana sejuk – sekitar 19^C. Lereng-lereng gunung berapi yang subur dengan lava bes di Filipina dan Indonesia (selatan Surabaya, Semarang dan Surakarta) ditanam dengan padi sawah. Teres dibina untuk tujuan menghalang hakisan dan memudahkan pengairan di sawah padi.

b.                 Pelancongan
Kawasan pelancongan dimajukan dengan eko-pelancongan.Suhu yang nyaman, landskap seperti gua, air terjun, jeram berjaya menarik ramai pengunjung. Pusat-pusat rekreasi, hotel, resort, chalet, padang golf dan kemudahan sistem pengangkutan serta perhubungan disediakan. Genting Highland, Cameron Highland, Kundasang, Bukit Fraser ialah antara kawasan pelancongan tanah tinggi di Malaysia.Gunung Matterhorn di Switzerland terkenal sebagai destinasi pelancongan tanah tinggi kerana mempunyai pemandangan yang menarik dengan gunung-ganang yang sentiasa dilitupi salji.Aktiviti meluncur salji dapat dijalankan sepanjang tahun.

c.                  Menjanakuasa hidroelektrik
Tanah tinggi merupakan kawasan tadahan hujan.Kawasan tadahan hujan yang luas dan aliran air sungai deras menyumbang kepada pembinaan empangan untuk menjanakuasa hidroelektrik. Empangan Kenyir, Empangan Temenggor, Empaangan Chenderoh ialah antara empangan yang dibina untuk tujuan menjana hidroelektrik.

d.                 Pembalakan
Tanah tinggi yang kurang daripada 1 200 meter dari aras laut biasanya terdiri daripada hutan tebal. Hutan Hujan Tropika di Malaysia ditumbuhi dengan pelbagai kayu keras yang berharga seperti cengal, meranti, keruing, seraya, balau dan lain-lain.Dengan itu kawasan tanah tinggi merupakan kawasan pembalakan utama.


Tanah Pamah dan Dataran Pantai

a.                 Pusat petempatan penduduk
Kawasan tanah pamah yang rata, luas dan mempunyai sistem pengangkutandan darjah ketersampaian yang tinggi akan menjadi tumpuan penduduk untuk membina petempatan. Petempatan ini akan berkembang pesat sehingga menjadi bandar-bandar besar contohnya seperti Kuala Lumpur, Ipoh, Johor Bharu dan Kuching. Dataran pantai juga sering menjadi tumpuan kerana ia kaya dengan sumber perikanan. Pembinaan pelabuhan akan mempercepatkan proses perkembangan petempatan.

b.                 Pertanian
Kawasan tanah pamah yang rata seperti delta sungai merupakan kawasan pertanian utama.Delta Kelantan, Delta Kedah, Delta Chao-phraya di Thailand, Delta Mekong di Indo-China merupakan kawasan penanaman padi yang utama.Manakala kawasan tanah pamah yang beralun ditanam dengan getah dan kelapa sawit.Dataran pantai yang berpasir sesuai dengan tanaman kelapa.

c.                  Pengangkutan
Jaringan pengangkutan mudah dibina di kawasan tanah pamah kerana tidak memerluka kos yang banyak dan ianya lebih selamat. Bentuk muka buminya rata memudahkan pembinaan jalanraya, lebuhraya, landasan keretapi dan lapangan terbang.Dengan itu, kawasan tanah pamah mempunyai darjah ketersampaian yang tinggi. Kawasan dataran pantai yang berteluk dan terlindung akan dibina pelabuhan perdagangan dan pelabuhan perikanan. Contoh pelabuhan seperti Pelabuhan Klang, Pelabuhan Puala Pinang dan Pelabuhan Tanjung Pelepas.


Tiada ulasan :

Catat Ulasan