23 April, 2019

FOKUS S2 2019 - SOALAN RAMALAN

1 (a)  Huraikan bagaimana perbezaan tekanan udara mempengaruhi kejadian bayu darat
dan bayu laut. [9]

Kenal pasti masa berlaku – bayu laut (siang) dan bayu darat (malam) 1m
a1 Bayu laut – kesan pemanasan matahari yang berbeza daratan (pepejal) lebih cepat
panas berbanding lautan (cecair)
- sel tekanan udara rendah wujud di daratan
- sel tekanan udara tinggi wujud di lautan
- wujud daya kecerunan tekanan udara di laut dan daratan menyebabkan
udara bergerak dari laut ke daratan
a2 Bayu darat – daratan lebih cepat sejuk berbanding lautan pada waktu malam
- sel tekanan udara tinggi wujud di daratan
- sel tekanan udara rendah wujud di lautan
- wujudnya daya kecerunan tekanan udara di daratan dan laut
menyebabkan udara bergerak dari daratan ke laut

2 bayu X 4m + 1m = 9m


(b) Nyatakan pengaruh bayu terhadap kehidupan manusia. [6]

 b1 Kegiatan perikanan pinggir pantai
b2 Meningkatkan aktiviti social dan rekreasi di pinggir pantai
b3 Memajukan pelancongan di kawasan pinggir pantai kerana kelembapan udara
dan penyederhanaan suhu oleh bayu laut
b4 Menggalakkan industri desa seperti pengeringan ikan, sotong, membuat
belacan, membuat tikar mengkuang, batik

3 x 2 = 6m

2. a) Bagaimana proses penipisan ozon berlaku di ruang stratosfera. [5]

a1 Penggunaan gas CFC secara berlebihan
a2 Gas CFC naik ke atmosfera bertindak balas dengan sinaran ultra ungu
lalu terurai menjadi atom klorin
a3 Atom-atom klorin bertindakbalas dengan molekul-molekul ozon menyebabkan
molekul ozon terurai membentuk molekul oksigen dan atom oksigen
a4 Atom oksigen bertindak balas dengan atom klorin menghasilkan klorin
monoksida
a5 Pengurangan molekul ozon berlaku

b) Huraikan empat punca yang menyebabkan penipisan lapisan ozon. [8]

b1 Industri yang membebaskan gas CFC seperti industri pencuci @ pelarut
b2 Penggunaan baja nitrogen menghakis lapisan ozon
b3 Kapal terbang supersonik membebaskan nitrogen oksida yang menipiskan
lapisan ozon
b4 Penggunaan alat pemadam api membebaskan gas halon yang menghakis
lapisan ozon
b5 CFC yang dibebaskan oleh penyembur aerosol, peti sejuk dan alat pendingin
udara mempercepatkan proses penghakisan lapisan ozon
mana-mana 4 X 2 = 8m

c) Jelaskan enam kesan penipisan lapisan ozon terhadap alam sekitar. [12]

Kesan fizikal
cf1 Sinaran ultra ungu yang berlebihan sampai ke permukaan bumi
cf2 Peningkatan suhu secara globa
cf3 Pencairan ais benua dan ais pergunungan tinggi
cf4 Meningkatkan kadar luluhawa dan hakisan
cf5 Mengubah tiupan angin
cf6 Mengganggu keseimbangan kitar hidrologi
cf7 Membantut pertumbuhan tumbuh-tumbuhan
Kesan manusia
cm1 Kancer kulit dan katarak mata
cm2 Melemahkan imunisasi manusia
cm3 Mengubah DNA manusia

(sekurang-kurang satu kesan fizikal dan kesan manusia) 6 X 2 = 12m


FOKUS S2 2019

1 a)   Apakah yang dimaksudkan dengan angin?

       Angin adalah udara yang bergerak yang mempunyai arah tiupan dan kelajuan.
(5 x 1 = 5 markah)

Arah
U
TL
T
TG
S
BD
B
BL
T
A
R
I
K
H
3
1
2

24
11
9
6
15
5
19

30
12
10
7
23
16
20

31
28
13
14

17
2627


2225


JUMLAH
3
6
4
0
3
3
4
3
Jadual 1  : Cerapan Angin di Stesen Kaji Cuaca X pada bulan Oktober 2004

(b)   (i)   Berdasarkan Jadual 1, lukiskan mawar angin di stesen kaji cuaca X pada bulan Oktober, 2004.
·         Tajuk                   -   1 m
·         Arah mata angin  -   1 m
·         Angin tenang       -   1 m
·         Susunan hari       -   1 m
·         Plotan                  -   6 m
(10 markah)
        (ii) Berdasarkan mawar angin yang telah anda lukis pada soalan (b) (i), buat penafsiran mengenai
             keadaan tiupan angin di stesen kaji cuaca tersebut.
·         Arah angin lazim
·         Bilangan hari tenang
·         Tiada angin yang bertiup dari arah Tenggara
·         Jumlah hari yang mempunyai tiupan angin di stesen tersebut ialah 26 hari
(4 x 1 = 4 markah)
(c)   Huraikan bagaimana sistem angin monsun mempengaruhi aktiviti manusia di  kawasan tropika lembap.
             c1   Perikanan
       c2   Pertanian
       c3   Pembalakan   -   menebang balak dilakukan pada musim kering
       c4   Pengangkutan
       c5   Kegiatan Industri
             c6   Lain-lain aktiviti
22 April, 2019

FOKUS 2019 : SOALAN DAN SKEMA SEMESTER 2

Bahagian A : Alam Sekitar Fizikal
[40 markah]


Jawab semua soalan.

1   (a) Takrifkan maksud kelembapan udara  [3]  
                                                                    
     Jumlah wap air (1) yang terkandung dalam udara(1) pada masa tertentu(1)


    (b) Mengapakah kawasan dalam bandar mempunyai kelembapan udara yang rendah berbanding luar bandar.  [4]                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                               
                                                                        
1. kurang tumbuhan –kurang wap air
2. permukaan bertar/ bersimen – susupan air rendah
3. kurang badan air – kurang sejatan

    (c) Jelaskan dua kesan kelembapan udara yang rendah dalam bandar terhadap alam sekitar fizikal.                                   
                                                                                                                                                               [4]
1. suhu yang tinggi
2. hujan berkurangan
3. udara kering
4. kadar pencemaran/ bahan terampai tinggi

    (d) Cadangkan dua langkah untuk meningkatkan kelembapan udara dalam bandar. [4]
                                                            

1. taman hijau/ tanaman pokok yang sesuai
2. wujud badan air

Jawab sama ada soalan 2 atau soalan 3

2              Jadual 1  menunjukkan jumlah suhu dan hujan bulanan di Stesen Kaji Cuaca X pada tahun 2015

      
Bulan

J

F

M

A

M

J

J

O

S

O

N

D
Suhu (o C)
27
28
29
30
29
27
27
28
29
31
30
28
Hujan (mm)
257
233
205
286
201
169
90
189
206
294
244
239

(a)     Berdasarkan  Jadual 1, lukis graf  gabungan untuk menunjukkan jumlah suhu dan hujan bulanan stesen X pada tahun 2015. [9]                                                                                                                          

Tajuk =1
Skala = 1
Paksi X/Y = 1
Petunjuk = 1
Plotan = 4
            JUMLAH = 9

(b)    Mengapakah sesetengah negeri di Malaysia mengalami kekurangan air.  [8]

1. perkembangan perindustrian
2. pengurangan kawasan tadahan
3. pertumbuhan penduduk yang pesat
4. pengaruh musim
5. pengurusan sumber air (loji penyimpanan/ beli air)
6. kawasan lindungan hujan
7. La Nina

(c)     Jelaskan langkah untuk mengatasi masalah kekurangan bekalan air di Malaysia.  [8]

1. mendapatkan sumber air bawah tanah
2. memproes air yang telah digunakan
3. memproses air laut
4. menyeimbangan pembangunan
5. mempertingkatkan kecekapan pengurusan bekalan air
6. memelihara dan memulihara kawasan sumber air
7. pembenihan awan
8. pemindahan air
9. kempen dan pendidikan

3  (a)  Bagaimanakah aktiviti manusia menyebabkan berlakunya fenomena pemanasan global. [12]

Aktiviti (1) + cara(1) + kesan(1) = 3m

1. pertanian – penebangan + pembebasan karbon + suhu meningkat
2. penggunaan bahan api fosil
3. penggunaan bahan CFC
4. perindustrian
5. pembalakan

    (b)  Bincangkan  perubahan unsur cuaca akibat fenomena pemanasan global.  [13]

1. suhu = semakin tinggi
2. kerpasan = semakin berkurangan/rendah
3. bahangan suria = meningkat
4. kelembapan udara = sangat rendah
5. angin = tiupanlebih  kencang
6. awan = sangat kurang
7. tekanan udara = sangat renda
Kesimpulan = 1m
Bahagian B : Alam Sekitar Manusia
[40 markah]
Jawab semua soalan.

4   (a)  Nyatakan tiga petunjuk pembangunan di sesebuah negara.   [3]
1. keluaran dalam negara kasar (KDNK)
2. peratus guna tenaga
3. demografi
4. pemilikan barangan
5. kemudahan asas

     

    (b) Huraikan dua faktor yang mempengaruhi ketidakseimbangan tahap pembangunan antara kawasan di Malaysia.  [4]

1. bmb
2. taburan sumber alam
3. faktor sejarah
4. dasar kerajaan
5. urbanisasi / pembandaran
6. tumpuan perindustrian    (c) Jelaskan dua kesan ketidakseimbangan tahap  pembangunan  terhadap sumber alam.                    [4]

1. kemerosotan sumber alam – pencemaran
2. kepupusan sumber alam
3. pembaziran sumber


    (d)   Jelaskan dua strategi untuk mengatasi ketidakseimbangan pembangunan antara kawasan di Malaysia. [4]                                                                                                                                                                                             

1. pembangunan in-situ
2. pembangunan wilayah
3. pembangunan pertanian bersepadu
4. peindustrian desa
5. pembandaran desa
6. program pembangunan sosial
7. pusat transformasi luar bandar (RTC)


5 (a) Sejauh manakah faktor fizikal mempengaruhi perkembangan industri  di Malaysia.   [13]

Fizikal
1. bmb
2. taburan sumber bahan mentah

Penegasan = 1m

Manusia
1. dasar kerajaan
2. kemudahan insfrasruktur
3. tenaga buruh ramai
4. modal – pelaburan asing
5. teknologi dan kepakaran
6. pasaran yang luas
7. kestabilan politik

   (b) Mengapakah berlaku penyelerakan keluar industri di Malaysia.   [12]

1. mengelakkan kesesakan dan tepu bina di bandar
2. menjimatkan kos pengeluaran
3. mengurangkan kadar pencemaran di bandar
4. mengimbangi pembangunan bandar dan luar bandar
5. membuka peluang pekerjaan
6. memajukan sumber alam yang berpotensi di luar bandar
7. mewujudkn kesan pengganda
8. mempercepatkan pembangunan /kemajuan kawasan luar bandar


6  (a) Huraikan kelebihan pasaran bebas dalam globalisasi.  [12]

1. meningkatan aliran perdagangan
2. perluasaan pasaran
3. harga barangan lebih murah- menguntungkan pengguna
4. pilihan barangan lebih banyak kepada pengguna
5. pengkhususan aktiviti ekonomi – pengeluaran
6. meningkatkan teknologi dan R&D
7. meningkatkan aktiviti ekonomi – menjana peluang pekerjaan
8. mengurangkan tekanan globalisasi ekonomi
                                                                               
    (b) Bincangkan kesan negatif globalisasi ke atas negara Malaysia.  [13] 

1. penguasaan ekonomi oleh syarikat asing  (MNCs)
2. kesukaran untuk mengawal keuar masuk modal asing
3. penghakisan kedaulatan Negara
4. ancaman kepada pengusaha dan prosuk tempatan / khususnya IKS
5. masalah akibat aliran nuruh
6. menghakis nilai budaya tempatan

Kesimpulan = 1m