08 April, 2020

SET 2 SOALAN LATIHAN SEMESTER 2

BAHAGIAN A: ALAM SEKITAR FIZIKAL
[ 40 MARKAH]

Jawab semua soalan
1. (a) Takrifkan maksud tekanan udara. [3m]
………………………………………………………………………………..……………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(b) Terangkan dua jenis daya yang mempengaruhi arah dan kelajuan angin. [4m]
i)...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ii).................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(c) Terangkan tentang perkara-perkara berikut semasa tiupan angin monsun musim sejuk
[4m]
i) Pembentukan sel tekanan udara
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ii) Arah pergerakan angin: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(d) Jelaskan pengaruh angin monsun musim sejuk terhadap aktiviti pertanian dan perikanan di kawasan Tropika Lembap [4m]
i) Pertanian:
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ii) Perikanan ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Jawab sama ada soalan 2 atau soalan 3
2. a) Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kesan rumah hijau. [10]
b) Sejauh manakah langkah-langkah perundangan boleh mengurangkan
kesan rumah hijau?
[15]

3. a) Bincangkan faktor fizikal yang boleh mempengaruhi kurangan air. [13]
b) Huraikan kesan kurangan air terhadap aktiviti manusia [12]

BAHAGIAN B : ALAM SEKITAR MANUSIA
[40 MARKAH]

Jawab semua soalan
4. (a) Nyatakan tiga Syarikat Multinasional (MNC) di Malaysia. [3 m]
i)…………………………………………………………………
ii) ………………………………………………………………
iii) ……………………………………………………….............
(b) Jelaskan tiga sumbangan Syarikat Multinasional yang anda pilih dalam
soalan (a) di atas menyumbang kepada pembangunan sesebuah negara. [6 m]
i)………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
ii) ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
iii) ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………
(c) Huraikan tiga kesan negatif yang diterima oleh negara Malaysia akibat Dasar
Pembangunan yang terlalu bergantung kepada Syarikat Multinasional.. [6 m]
i) ………………………………………………………………………………...……………
. ……………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
ii) ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
iii) ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
Jawab sama ada soalan 5 atau soalan 6

(a) Berdasarkan Jadual 1 di atas, lukis sebuah carta pai untuk menunjukkan ketibaan
pelancong asing yang datang ke Malaysia mengikut negara asal pada tahun 2010.
[10m]

(b) Jelaskan kesan negatif aktiviti pelancongan terhadap alam sekitar fizikal.
[6 m]

(c) Bincangkan faktor yang mempengaruhi aktiviti pelancongan di Malaysia?
[9 m]

6. (a) Huraikan cabaran dalam memajukan segi tiga pertumbuhan ASEAN . [12 m]

(b) Sejauh manakah globalisasi ekonomi memberi kebaikan terhadap negara sedang
membangun? [13 m]

SOALAN TAMAT

07 April, 2020

PEMBELAJARAN BERTERUSAN SEMASA TEMPOH PKP

KOLEKSI SOALAN-SOALAN PERCUBAAN NEGERI-NEGERI SEMESTER 2

SET 1


Bahagian A : Alam Sekitar Fizikal
[40 markah]


Jawab semua soalan.

1   (a) Takrifkan maksud kelembapan udara.                                                                                             [3]  
                                                                    

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………......


    (b) Mengapakah kawasan dalam bandar mempunyai kelembapan udara yang rendah berbanding luar bandar.                                                                                                                                                        [4]  
                                                                        

(i)                 ………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..


(ii)               ………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………......
    (c) Jelaskan dua kesan kelembapan udara yang rendah dalam bandar terhadap alam sekitar fizikal.                                   
                                                                                                                                                               [4]


(i)                 …………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

(ii)               …………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….


    (d) Cadangkan dua langkah untuk meningkatkan kelembapan udara dalam bandar.                             [4]
                                                            

(i)                 ………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

(ii)               ………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Jawab sama ada soalan 2 atau soalan 3

2          Jadual 1  menunjukkan jumlah suhu dan hujan bulanan di Stesen Kaji Cuaca X pada tahun 2015

      
Bulan

J

F

M

A

M

J

J

O

S

O

N

D
Suhu (o C)
27
28
29
30
29
27
27
28
29
31
30
28
Hujan (mm)
257
233
205
286
201
169
90
189
206
294
244
239

(a)    Berdasarkan  Jadual 1, lukis graf  gabungan untuk menunjukkan jumlah suhu dan hujan bulanan stesen X pada tahun 2015.                                                                                                                 [9]                                                                                                                          


(b)   Mengapakah sesetengah negeri di Malaysia mengalami kekurangan air.                                        [8]

(c)    Jelaskan langkah untuk mengatasi masalah kekurangan bekalan air di Malaysia.                           [8]3  (a)  Bagaimanakah aktiviti manusia menyebabkan berlakunya fenomena pemanasan global.             [12]

    (b)  Bincangkan  perubahan unsur cuaca akibat fenomena pemanasan global.                                    [13]
Bahagian B : Alam Sekitar Manusia
[40 markah]
Jawab semua soalan.

4   (a)  Nyatakan tiga petunjuk pembangunan di sesebuah negara.                                                            [3]
         
            (i)……………………………………………………………………………………………………...

           (ii)……………………………………………………………………………………………………..

           (iii)…………………………………………………………………………………………………….    (b) Huraikan dua faktor yang mempengaruhi ketidakseimbangan tahap pembangunan antara kawasan di Malaysia.                                                                                                                                                 [4]


         i ………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

        ii ………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..    (c) Jelaskan dua kesan ketidakseimbangan tahap  pembangunan  terhadap sumber alam.                    [4]

    
i.                    …………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

ii …………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..


    (d)   Jelaskan dua strategi untuk mengatasi ketidakseimbangan pembangunan antara kawasan di Malaysia.                                                                                                                                                     [4]                                         


(i)                 …………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..


(ii)               …………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

Jawab sama ada soalan 5 atau soalan 6


5 (a) Sejauh manakah faktor fizikal mempengaruhi perkembangan industri  di Malaysia.                      [13]

   (b) Mengapakah berlaku penyelerakan keluar industri di Malaysia.                                                     [12]


6  (a) Huraikan kelebihan pasaran bebas dalam globalisasi.                                                                     [12]
                                                           
    (b) Bincangkan kesan negatif globalisasi ke atas negara Malaysia.                                                      [13]