14 Januari, 2016


UNSUR-UNSUR CUACA DAN IKLUIM

1. KONSEP CUACA

- merujuk kepada keadaan atmosfera dalam tempoh masa terhad - harian
- kawasan yang kecil/setempat
- perubahan secara tiba2 - contoh hujan, angin, kelembapan udara

2. KONSEP IKLIM

- Keadaan atmosfera dalam jangka masa yang lama (lebih 30 tahun)
- meliputi ruang yang luas - wulayah, benua, negara, rantau/global
- purata dalam jangka masa lama tentang suhu, hujan, angin kelembapan udara dll

3. UNSUR-UNSUR CUACA DAN IKLIM

a. suhu
b. hujan
c. angin
d. kelembapan udara
e. awan
f. tekanan udara
g. bahangan matahari
h. bahangan bumi

12 Januari, 2016

SOALAN -SOALAN TEMA ATMOSFERA

A. KONSEP. STRUKTUR DAN KANDUNGAN ATMOSFERA

1. Apakah yang dimaksudkan dengan konsep atmosfera (3m)

2. Jelaskan perbezaan di antara lapisan troposfera dengan lapisan stratosfera (4m)

3. Mengapa lapisan troposfera penting kepada hidupan (4)

4. Jelaskan bagaimana manusia mengubah kandungan atmosfera (6)

5. Huraikan bagaimana lapisan mesosfera melindungi permukaan bumi (2)

6. Huraikan langkah-langkah yang boleh diambil bagi mencegarh peribaahan kandungan atmosfera yang disebabkan oleh aktiviti manusuia (6)

11 Januari, 2016


SISTEM ATMOSMFERA

1. Maksud konsep

Atmosfera merujuk kepada
- lapisan nipis yang tidak sama tebal
- terdiri daripada pelbagai gas - tidak berbau, tidak berwarna
- mengelilingi permukaan bumi
- kerana daya tarikan graviri
- bergerak bersama-sama permukaan bumi

2. Struktur Atmosfera

Terdiri daripada lima lapisan :

i. Lapisan Troposfera

- lapisan pertama di atas permukaan bumi 0 - 9/16 km
- ketebalan berbeza-beza
-terdiri daripada nitrogen  gas oksigen, karbon dioksida,, wap air dll
- fenomena cuaca berlaki di lapisan ini - ribut, kilat. petir hujan, salji dll

ii. Lapisan Stratosfeta

- 50 km drp permukaan bumi - dipisahkan oleh lapisan tropopaus dgn lapisan troposfera
-  tidak berawan, kering , suhu semakin meningkat
- terdapat lapisan ozon di lapisan ini yang sinaran lampau ungu (UV) dari matarahari
- sesuai untuk penerbangan supersonik

iii. Lapisan Mesosfera (ionosfera)

- ketinggian 50 -80 km
- suhu amat rendah -90C
- memecahkan bahan meteor

iv. Lapisan Termosfera

- ketinggian 80 -100km
- suhu tinggi kerana gas nitogen dan ojksigen yang ada digunakan menyerap sinaran lembayung matahari dan menukarkannya kepada tenaga haba
- suhu melebihi 1200C walapun tekanan udara rendah
- lapisan gelombang radioa dan stelit komunikasi
- terbentuk kejadian aurora  iaitu kilauan cahaya yang berwarna warni hasil daripada tindakan zarah-zarah bercas dengan gas-gas atmosfera dengan magnet bumi.


v. Lapisan Eksosfera/ lapisan magnetosfera

- terletak di antara 500 -1000km
- lapisan yang memisahkan atmosfera bumi dengan angkasa lepas
-  medan magnet bumi terletak di sini
- lapisan ini bertindak sebagai pelindung yang melindungi daripada pelbagai jenis pancaran bahaya dari angkasa lepas.-

TAJUK-TAJUK GEOGRAFI STPM PENGGAL 2 2016: BAHAGIAN A


GEOGRAFI STPM
PENGGAL 2 2016

BAHAGIAN A : GEOGRAFI ALAM SEKITAR FIZIKAL
TAJUK-TAJUK SUKATAN PELAJARAN
1.       SISTEM ATMOSFERA

a.       Struktur dan Kandungan Atmosfera
i.                     Menyatakan struktur dan kandungan atmosfera
ii.                   Menghuraikan cirri-ciri struktur dan kandungan atmosfera

b.      Cuaca dan Iklim
i.                     Konsep cuaca dan iklim
ii.                   Unsur-unsur  cuaca dan iklim
iii.                  Konsep imbangan bahangan – bahangan suria/matahari, bahangan bumi/telestrial
iv.                 Proses pemindahan haba
v.                   Taburan suhu secara menegak dan mendatar
vi.                 Konsep kelembapan udara- kelembapan  bandingan. Kelembapan mutlak
vii.                Konsep kestabilan udara – proses  adiabatik/kadar tukaran adiabatic, kadar tukaran sekitaran
viii.              Proses sejatan, pemelulawapan,pembentukan awan dan kerpasan
ix.                 Jenis-jenis kerpasan
x.                   Tekanan udara dan edaran umum atmosfera – angin wilayah dan angin tempatan
xi.                 Gangguan atmosfera – siklon tropika dan tornado

c.       Kaitan sistem atmosfera dengan manusia
i.                     Pengaruh cuaca dan iklim terhadap aktiviti manusia – pengaruh positif, pengaruh negative  - dunia dan tempatan
ii.                   Fenomena cuaca dan iklim – banjir , kemarau, siklon tropika /taufan /hurikan , tornado el nino, la nina member kesan terhadap manusia dari segi kemusnahan infrastruktur, kemusnahan ebentuk muka bumi, kemusnahan ekonomi

d.      Perubahan iklim
i.                     Konsep perubahan iklim
ii.                   Punca dan kesan rumah hijau yang menyebabkan pemanasan global
iii.                  Punca dan kesan penipisan dan kebocoran lapisan ozon

e.      Mikro  iklim Bandar
i.                     Konsep mikro iklim Bandar – pulau haba Bandar, pulau sejuk, pencemaran udara, jerebu hujan asid
ii.                   Kesan perubahan iklim Bandar terhadap alam sekitar fizikal dan alam sekitar manusia

f.        Kemahiran amali sistem atmosfera
i.                     Mengira data, memplot, melukis mentafsir peta garisan senilai/garisan sesuhu(isoterma), garisan sehujan (isohyets), garisan setekanan udaran (isobar)
ii.                   Mengira data, melukis , mentafsir graf dan carta cuaca serta kaitannya dengan aktiviti manusia -  rajah tiupan angin, graf bulatan, graf garis, graf bar

2.       SISTEM HIDROLOGI

a.       Fasa air
i.                     Tiga fasa  perubahan air – cecair, gas pepejal
ii.                   Tiga fasa proses perubahan dan tenaga yang terlibat – gambarajah perubahan fasa , proses dan tenaga yang terlibat

b.      Kitaran hidrologi
i.                     Konsep kitaran  hidrologi -
ii.                   Proses mendatar kitaran hidrologi – alir lintang atmosfera, larian air permukaan, aliran air bawah tanah – gambar rajah
iii.                  Proses menegak kitaran hidrologi – sejatan,  perpeluhan, sejatpeluhan, pemeluwapan, pemejalwapan, kerpasan, pintasan, aliran batang, resapan/susupan
iv.                 Keberkesanan kerpasan dan factor yang mempengaruhinya – cirri keamatan, kekerapan, jangka masa, musim, liputan kawasan
v.                   Konsep keberkesanan kerpasan  merujuk kepada perbezaan kerpasan dengan sejatan

c.       Edaran air tanih – konsep
i.                     Menghuraikan proses edaran air tanih  - larian air permukaan, resapan, aliran air bawah tanah, simpanan air tanah, ketelapan, akuifer
ii.                   Factor yang mempengaruhi edaran air tanah

d.      Imbangan air
i.                     Konsep imbangan air – lebihan air dan kurangan air
ii.                   Menjelaskan variasi imbangan air mengikut ruang dan masa
iii.                  Factor yang mempengaruhi variasi imbangan air – ketinggisn, aspek/kecerunan, hujan, topogtafi, tumbuhan , batuan

e.      Kaitan sistem hidrologi dengan manusia
i.                     Kepentingan air – bekalan air domestic, pertanian, industry
ii.                   Gangguan imbangan air – perubahan simpanan air yang digambarkan oleh lebihan air/banjr dan kurangan air/kemarau
iii.                  Kesan gangguan imbangan air terhadap aktiviti manusia  - kejadian kemarau, ejadian banjir monsun/musiman, banjir kilat
iv.                 Penyesuaian manusia terhadap kurangan air dan lebihan air – hujan tiruan, sistem pengairan, penghutanan, mencari sumber air altenatif
v.                   Langkah  pengurusan – catuan air, kempen penjimatan, tariff air, langkah kestrukturan – membina empangan, parit, terusan, tangki


f.        Kemahiran amali sistem hidrologi
i.                     Mengira data , melukis, mentasir graf dan carta hidrologi – kerpasan, sejatan, sejatpeluhan dan imbangan air

ii.                   Carta hidrologi – graf garis, graf bar, rajah serakan