10 Mac, 2015

SOALAN PRA PERCUBAAN PENGGAL 2

BAHAGIAN A : ALAM SEKITAR FIZIKA( 40 markah )

Jawab semua soalan  1
1 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan bahangan suria.         
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................[3]
                                                                                                                       
(b) Jelaskan  kaitan di antara  tenaga dengan proses  perubahan bentuk air.       
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................[4]
                                                                                                                    

(c) Bincangkan  peranan tumbuhan dalam mempengaruhi proses sejatpepeluhan dan proses larian air permukaan.                                                                                                                                                                         ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….........[4]
                                                                                                                                   
(d) Jelaskan bagaimana aktiviti manusia yang berupaya memberi gangguan terhadap dua unsur cuaca dan iklim                                       

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………........[4]


                                                                                                                
Jawab sama ada soalan 2 atau soalan 3
2 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan tekanan udara.                                                       [5]                                                                                                      
(b)  Huraikan bagaimana perbezaan tekanan udara boleh menghasilkan perbezaan angin  Monson Timur Laut       .                                                                                                                        [10]                                                                                                                 
(c)  Huraikan 5 kesan pengaruh angina monson terhadap aktiviti   manusia.             [10]

  3(a) Apakah yang dimaksudkan dengan resapan                                                                 [ 5 ]
    (b) Nyatakan dua proses utama edaran air tanih                                                                 [2 ]
    (c) Jelaskan faktor yang mempengaruhi kadar  resapan air di sesuatu kawasan                 [ 10 ]
    (d) Jelaskan kepentingan air bawah tanah terhadap aktiviti manusia.                                [ 8 ]

                                                                                                            
BAHAGIAN B : ALAM SEKITAR MANUSIA
[40 markah]

Jawab semua soalan 4

4.   (a)  Senaraikan tiga sektor ekonomi yang utama di Malaysia
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................[3]
                                                                                                                                   
 (b) Huraikan dua ciri utama sektor pertanian ekstensif        

............................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................[4]
                                                                                                                                                       (c) Jelaskan dua kepentingan penggunaan  bioteknologi dalam bidang pertanian  

................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................[4]
(d)   “Penggunaan inovasi dalam bioteknologi mengurangkan impak ke atas alam sekitar.” Jelaskan penyataan ini.
         
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Jawab sama ada soalan 5 atau soalan 6
5.         (a)  Jelaskan maksud industri sekunder ?                                                                          [5]
(b) Huraikan bagaimana inovasi moden dapat meningkatkan produktiviti industri sekunder di Malaysia                                                                                                         [10]

  (c)       Huraikan faktor yang mempengaruhi lokasi industri sekunder di Malaysia        [10]


6.         (a) Kenalpasti tiga kawasan Segitiga Pertumbuhan di dalam ASEAN                           [3]

(b) Huraikan kepentingan Segitiga Pertumbuhan dalam memajukan wilayah yang terlibat
                                                                                                                                        [12]      
(c) Huraikan kepentingan kerjasama serantau dalam dalam konteks pemuliharaan dan

     pemeliharaan alam sekitar                                                                                         [10]