08 April, 2020

SET 2 SOALAN LATIHAN SEMESTER 2

BAHAGIAN A: ALAM SEKITAR FIZIKAL
[ 40 MARKAH]

Jawab semua soalan
1. (a) Takrifkan maksud tekanan udara. [3m]
………………………………………………………………………………..……………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(b) Terangkan dua jenis daya yang mempengaruhi arah dan kelajuan angin. [4m]
i)...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ii).................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(c) Terangkan tentang perkara-perkara berikut semasa tiupan angin monsun musim sejuk
[4m]
i) Pembentukan sel tekanan udara
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ii) Arah pergerakan angin: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(d) Jelaskan pengaruh angin monsun musim sejuk terhadap aktiviti pertanian dan perikanan di kawasan Tropika Lembap [4m]
i) Pertanian:
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ii) Perikanan ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Jawab sama ada soalan 2 atau soalan 3
2. a) Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kesan rumah hijau. [10]
b) Sejauh manakah langkah-langkah perundangan boleh mengurangkan
kesan rumah hijau?
[15]

3. a) Bincangkan faktor fizikal yang boleh mempengaruhi kurangan air. [13]
b) Huraikan kesan kurangan air terhadap aktiviti manusia [12]

BAHAGIAN B : ALAM SEKITAR MANUSIA
[40 MARKAH]

Jawab semua soalan
4. (a) Nyatakan tiga Syarikat Multinasional (MNC) di Malaysia. [3 m]
i)…………………………………………………………………
ii) ………………………………………………………………
iii) ……………………………………………………….............
(b) Jelaskan tiga sumbangan Syarikat Multinasional yang anda pilih dalam
soalan (a) di atas menyumbang kepada pembangunan sesebuah negara. [6 m]
i)………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
ii) ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
iii) ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………
(c) Huraikan tiga kesan negatif yang diterima oleh negara Malaysia akibat Dasar
Pembangunan yang terlalu bergantung kepada Syarikat Multinasional.. [6 m]
i) ………………………………………………………………………………...……………
. ……………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
ii) ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
iii) ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….




Jawab sama ada soalan 5 atau soalan 6

(a) Berdasarkan Jadual 1 di atas, lukis sebuah carta pai untuk menunjukkan ketibaan
pelancong asing yang datang ke Malaysia mengikut negara asal pada tahun 2010.
[10m]

(b) Jelaskan kesan negatif aktiviti pelancongan terhadap alam sekitar fizikal.
[6 m]

(c) Bincangkan faktor yang mempengaruhi aktiviti pelancongan di Malaysia?
[9 m]

6. (a) Huraikan cabaran dalam memajukan segi tiga pertumbuhan ASEAN . [12 m]

(b) Sejauh manakah globalisasi ekonomi memberi kebaikan terhadap negara sedang
membangun? [13 m]

SOALAN TAMAT