12 April, 2016

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 2 2016

BAHAGIAN A
ALAM SEKITAR FIZIKAL

                                                 FENOMENA A                      FENOMENA Ba)      Apakah yang dimaksudkan dengan tekanan udara?                                        [3]

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

b)      Nyatakan tekanan udara W,X.Y dan Z.                                                                       [4]

W :……………………………………………………………………………………………………………

X :……………………………………………………………………………………………………………

Y :……………………………………………………………………………………………………………

Z  :…………………………………………………………………………………………………………...

                 c)     Jelaskan proses pembentukan fenomena    A             .                                   [4]

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………


d) Huraikan dua pengaruh bayu  terhadap alam sekitar manusia               [4]
i)……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

ii) ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

2 a) Jelaskan  faktor yang mempengaruhi keberkesanan hujan di kawasan Tropika Lembap. [12]

 b)  Bincangkan kesan imbangan air yang negatif  terhadap alam sekitar fizikal.                                 [13]


3. a)  Jelaskan bagaimana pemanasan global  dipengaruhi oleh aktiviti manusia                                 [15]

    b)  Huraikan bagaimana kesan pemanasan global terhadap proses geomoforlogi.               [10]
BAHAGIAN B: ALAM SEKITAR MANUSIA
[40markah]

Jawab semua soalan.

Soalan 4:

a)       Apakah yang dimaksudkan dengan bioteknologi pertanian?                                           [3]


.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................


b)  Jelaskan tiga kepentingan bioteknologi pertanian dalam meningkatkan kemajuan sektor pertanian di Malaysia?                                                                                                              [6]
      (i) ..............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
      (ii) .............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
      (iii) ............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
              
c)   Huraikan bagaimana aktiviti pertanian telah menyebabkan pencemaran alam sekitar fizikal.       [6]

      (i) ..............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
      (ii) .............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
      (iii) ............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Jawab sama ada soalan 5atau soalan 6.

5a (i) Mengapakah sektor perhutanan masih lagi penting kepada sosio ekonomi negara Malaysia ?    [12]
    (ii) Bagaimanakah aktiviti pembalakan menyebabkan kesan negatif terhadap alam sekitar fizikal? [13]   
                                                                        Atau5b   Jadual di bawahmenunjukkanbilangankemasukanpelancongdomestikmengikutnegeripadatahun 2011.
            Jadual 1 : bilangankemasukanpelancongdomestikmengikutnegeripadatahun 2011.
Negeri
Jumlah
(juta orang)
Johor
9,716
Kedah
9,751
Kelantan
9,210
Melaka
7,485
Negeri Sembilan
7,019
Pahang
7,102
Pulau Pinang
9,601
Perak
9,142
Perlis
1,448
Selangor
15,739
Terengganu
7,094
Sabah
14,673
Sarawak
8,902
WP Kuala Lumpur
13,353
WP Labuan
311
WP Putrajaya
458

Jumlah

131,002

 (Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia,2011)

(i)   Berdasarkan jadual diatas, lukis sebuah graf bar bagi menunjukkan bilangankemasukanpelancongdomestikmengikutnegeripadatahun 2011.                                                                                    [9]
(ii)  Huraikan kepentingan sektor pelancongan kepada pembangunan ekonomi Malaysia.                  [8]
(iii)  Jelaskan pengaruh alam sekitar fizikal terhadap kedatangan pelancong ke Malaysia.                     [8]                      
6  (a)  Namakan tiga kerjasama ekonomi serantau yang dianggotai oleh Malaysia.                     [3]
    (b)  Jelaskan kepentingan penubuhan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA).                       [10]
    (c)  Huraikan kepentingan Malaysia menyertai AFTA.                                                                       [12]