08 November, 2016

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 1 2017

Bahagian A : Alam Sekitar Fizikal
( 40 markah)

Jawab semua soalan.

1.         (a) Sebutkan tiga planet yang paling hampir kedudukannya dengan matahari                         [3]
(i)………………………………………………………………………………………………………
(ii)……………………………………………………………………………………………………..
(iii)…………………………………………………………………………………………………….

(b) Jelaskan dua kepentingan bahangan terhadap planet-planet dalam sistem suria                   [4]
          (i)  ……………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………….......................
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
           (ii)  ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
(c) Jelaskan dua proses pemindahan tenaga matahari ke bumi                                                [4]
          (i)  ……………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………….......................
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
           (ii)  ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

(d) Huraikan dua pengaruh bahangan suria terhadap proses geomorforlogi.               [4]
          (i)  ……………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………….......................
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
           (ii)  ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….


2          a) Jelaskan perbandingan antara proses endogenik dengan proses eksogenik             [12]

            b) Bincangkan pengaruh  tenaga matahari  terhadap kegiatan pertanian  di kawasan
            tropika lembab                                                                                                             [13]


3 a)      i). Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi proses hakisan sungai                                    [12]

            ii). Bincangkan kepentingan bentuk muka  bumi  tindakan sungai terhadap aktiviti
            manusia                                                                                                                       [13]

atau

b)        i) )  Huraikan proses-proses luluhawa kimia yang giat berlaku di kawasan tropika   lembap.                                                                                                                                                 [10]

ii) Sejauhmanakah faktor batuan mempengaruhi proses  luluhawa kimia di kawasan tropika lembab.                                                                                                                                    [15]


Bahagian B : Alam Sekitar Manusia
[40 markah]

Jawab semua soalan 4
4        a)     Apakah yang dimaksudkan dengan pola taburan penduduk?                                       [3]
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………..
b)    Jelaskan tiga faktor yang mempengaruhi ketidakseimbangan taburan penduduk
di Malaysia.                                                                                                                                   [6]
          (i)  ……………………………………………………………………………………........................
……………………………………………………………………………………….......................
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
           (ii)  ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
          (iii)  ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

c)       Jelaskan tiga kesan kepadatan penduduk terhadap pembangunan ekonomi kawasan bandar.                                                                                                                                      [6]
           (i)  ……………………………………………………………………………………........................
………………………………………………………………………………………........................
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
           (ii)  ……………………………………………………………………………………………………
.………………… …………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
          (iii)  ……………………………………………………………………………………………………
.……………… ……………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….Jawab sama ada soalan 5 atau soalan 6.


5.       a)       Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi  kadar kelahiran yang tinggi di sesebuah
negara.                                                                                                                 [12]

b)       Bincangkan bagaimana pertumbuhan penduduk yang meningkat memberi kesan
positif kepada sosioekonomi sesebuah negara ?                                                  [13]


6.       a)       Apakah yang dimaksudkan dengan pola pembandaran?                                     [3]
b)      Jelaskan peranan bandar dalam pembangunan sesebuah negara.                          [10]
c)       Huraikan kesan proses pembandaran yang pesat terhadap sosioekonomi sesebuah

negara.                                                                                                                  [12]

Tiada ulasan :

Catat Ulasan