22 April, 2019

FOKUS 2019 : SOALAN DAN SKEMA SEMESTER 2

Bahagian A : Alam Sekitar Fizikal
[40 markah]


Jawab semua soalan.

1   (a) Takrifkan maksud kelembapan udara  [3]  
                                                                    
     Jumlah wap air (1) yang terkandung dalam udara(1) pada masa tertentu(1)


    (b) Mengapakah kawasan dalam bandar mempunyai kelembapan udara yang rendah berbanding luar bandar.  [4]                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                               
                                                                        
1. kurang tumbuhan –kurang wap air
2. permukaan bertar/ bersimen – susupan air rendah
3. kurang badan air – kurang sejatan

    (c) Jelaskan dua kesan kelembapan udara yang rendah dalam bandar terhadap alam sekitar fizikal.                                   
                                                                                                                                                               [4]
1. suhu yang tinggi
2. hujan berkurangan
3. udara kering
4. kadar pencemaran/ bahan terampai tinggi

    (d) Cadangkan dua langkah untuk meningkatkan kelembapan udara dalam bandar. [4]
                                                            

1. taman hijau/ tanaman pokok yang sesuai
2. wujud badan air

Jawab sama ada soalan 2 atau soalan 3

2              Jadual 1  menunjukkan jumlah suhu dan hujan bulanan di Stesen Kaji Cuaca X pada tahun 2015

      
Bulan

J

F

M

A

M

J

J

O

S

O

N

D
Suhu (o C)
27
28
29
30
29
27
27
28
29
31
30
28
Hujan (mm)
257
233
205
286
201
169
90
189
206
294
244
239

(a)     Berdasarkan  Jadual 1, lukis graf  gabungan untuk menunjukkan jumlah suhu dan hujan bulanan stesen X pada tahun 2015. [9]                                                                                                                          

Tajuk =1
Skala = 1
Paksi X/Y = 1
Petunjuk = 1
Plotan = 4
            JUMLAH = 9

(b)    Mengapakah sesetengah negeri di Malaysia mengalami kekurangan air.  [8]

1. perkembangan perindustrian
2. pengurangan kawasan tadahan
3. pertumbuhan penduduk yang pesat
4. pengaruh musim
5. pengurusan sumber air (loji penyimpanan/ beli air)
6. kawasan lindungan hujan
7. La Nina

(c)     Jelaskan langkah untuk mengatasi masalah kekurangan bekalan air di Malaysia.  [8]

1. mendapatkan sumber air bawah tanah
2. memproes air yang telah digunakan
3. memproses air laut
4. menyeimbangan pembangunan
5. mempertingkatkan kecekapan pengurusan bekalan air
6. memelihara dan memulihara kawasan sumber air
7. pembenihan awan
8. pemindahan air
9. kempen dan pendidikan

3  (a)  Bagaimanakah aktiviti manusia menyebabkan berlakunya fenomena pemanasan global. [12]

Aktiviti (1) + cara(1) + kesan(1) = 3m

1. pertanian – penebangan + pembebasan karbon + suhu meningkat
2. penggunaan bahan api fosil
3. penggunaan bahan CFC
4. perindustrian
5. pembalakan

    (b)  Bincangkan  perubahan unsur cuaca akibat fenomena pemanasan global.  [13]

1. suhu = semakin tinggi
2. kerpasan = semakin berkurangan/rendah
3. bahangan suria = meningkat
4. kelembapan udara = sangat rendah
5. angin = tiupanlebih  kencang
6. awan = sangat kurang
7. tekanan udara = sangat renda
Kesimpulan = 1m
Bahagian B : Alam Sekitar Manusia
[40 markah]
Jawab semua soalan.

4   (a)  Nyatakan tiga petunjuk pembangunan di sesebuah negara.   [3]
1. keluaran dalam negara kasar (KDNK)
2. peratus guna tenaga
3. demografi
4. pemilikan barangan
5. kemudahan asas

     

    (b) Huraikan dua faktor yang mempengaruhi ketidakseimbangan tahap pembangunan antara kawasan di Malaysia.  [4]

1. bmb
2. taburan sumber alam
3. faktor sejarah
4. dasar kerajaan
5. urbanisasi / pembandaran
6. tumpuan perindustrian    (c) Jelaskan dua kesan ketidakseimbangan tahap  pembangunan  terhadap sumber alam.                    [4]

1. kemerosotan sumber alam – pencemaran
2. kepupusan sumber alam
3. pembaziran sumber


    (d)   Jelaskan dua strategi untuk mengatasi ketidakseimbangan pembangunan antara kawasan di Malaysia. [4]                                                                                                                                                                                             

1. pembangunan in-situ
2. pembangunan wilayah
3. pembangunan pertanian bersepadu
4. peindustrian desa
5. pembandaran desa
6. program pembangunan sosial
7. pusat transformasi luar bandar (RTC)


5 (a) Sejauh manakah faktor fizikal mempengaruhi perkembangan industri  di Malaysia.   [13]

Fizikal
1. bmb
2. taburan sumber bahan mentah

Penegasan = 1m

Manusia
1. dasar kerajaan
2. kemudahan insfrasruktur
3. tenaga buruh ramai
4. modal – pelaburan asing
5. teknologi dan kepakaran
6. pasaran yang luas
7. kestabilan politik

   (b) Mengapakah berlaku penyelerakan keluar industri di Malaysia.   [12]

1. mengelakkan kesesakan dan tepu bina di bandar
2. menjimatkan kos pengeluaran
3. mengurangkan kadar pencemaran di bandar
4. mengimbangi pembangunan bandar dan luar bandar
5. membuka peluang pekerjaan
6. memajukan sumber alam yang berpotensi di luar bandar
7. mewujudkn kesan pengganda
8. mempercepatkan pembangunan /kemajuan kawasan luar bandar


6  (a) Huraikan kelebihan pasaran bebas dalam globalisasi.  [12]

1. meningkatan aliran perdagangan
2. perluasaan pasaran
3. harga barangan lebih murah- menguntungkan pengguna
4. pilihan barangan lebih banyak kepada pengguna
5. pengkhususan aktiviti ekonomi – pengeluaran
6. meningkatkan teknologi dan R&D
7. meningkatkan aktiviti ekonomi – menjana peluang pekerjaan
8. mengurangkan tekanan globalisasi ekonomi
                                                                               
    (b) Bincangkan kesan negatif globalisasi ke atas negara Malaysia.  [13] 

1. penguasaan ekonomi oleh syarikat asing  (MNCs)
2. kesukaran untuk mengawal keuar masuk modal asing
3. penghakisan kedaulatan Negara
4. ancaman kepada pengusaha dan prosuk tempatan / khususnya IKS
5. masalah akibat aliran nuruh
6. menghakis nilai budaya tempatan

Kesimpulan = 1m               

Tiada ulasan :

Catat Ulasan