08 November, 2015

SOALAN RAMALAN BAHAGIAN B : PENGGAL 1 2016

SOALAN STRUKTUR

1(a)Apakah yang dimaksudkan dengan transformasi desa ?                                             [3]
Transformasi desa ialah perubahan sosio ekonomi desa (1) dari segi saiz (1) dan fungsi atau peranan desa (1).
(b) Apakah yang dimaksudkan dengan sumber alam ?                                                     [3]
Sumber alam ialah sumber semulajadi atau sumber asli (1) yang terdapat dalam persekitaran fizikal (1) yang dihargai, bermanfaat dan digunakan oleh manusia (1).
Contohnya, sumber hutan (sumber yang boleh diperbaharui) (1) dan petroleum (sumber yang tidak boleh diperbaharui) (1)
.(c) Apakah yang dimaksudkan dengan ketidakseimbangan pembangunan ?                   [3]
Aras pencapaian (1) kemajuan sosio ekonomi (1) yang tidak sama rata (1) dalam sesebuah negara.
(d)  Maksud kepadatan penduduk
-          Jumlah penduduk yang mendiami di dalam satu-satu kawasan
-          Diukur bagi setiap kolometer persegi
-          Jumlah penduduk dibahagi dengan keluasan kawasan

(e) Maksud pertumbuhan penduduk;
                Perubahan jumlah penduduk
                Dalam sesebuah Negara
                Dalam  tempuh tertentu
                Sama ada bertambah/berkurang/sifar

 (f) Nyatakan komposisi aliran migrasi.                                                                                                           [3]  
i. Jantina
ii. Umur               
iii.Taraf pendidikan


(g)  Namakan empat jenis aliran migrasi dalaman yang berlaku di Malaysia.                                  [4]
i.              Migrasi Desa – Bandar
ii.             Migrasi Bandar – Bandar
iii.            Migrasi Bandar – Desa
iv.           Migrasi Desa – Desa

(h)Jelaskan tiga petunjuk berlakunya proses transformasi desa di Malaysia.                [6]
i. Perubahan landskap fizikal – perubahan guna tanah.  
ii.  Mempelbagaikan kegiatan ekonomi – pertanian, perindustrian, perniagaan. 
iii. Peningkatan taraf hidup – pendapatan, pemilikan barangan, gaya hidup moden.
iv,Peningkatan teknologi – teknologi tradisional kepada teknologi moden.
v. Peningkatan pengangkutan dan telekomunikasi – jalan raya, berturap, stesen pemancar.
vi. Peningkatan kemudahan sosial – klinik, sekolah, hospital, bank, pusat kemahiran, balai polis, stesen
minyak, pejabat pos, pusat khidmat masyarakat.

(i)  Jelaskan kesan transformasi desa terhadap unsur-unsur cuaca dan iklim setempat.  [6]
i. Peningkatan suhu mikro – kesan pembangunan industri dan penempatan, peningkatan bahangan suria.
ii.Pengurangan kelembapan udara – mengurangkan proses perpeluhan atau pembebasan wap air ke udara.
iii.Tekanan udara menjadi rendah – peningkatan suhu di kawasan desa.
iv.Kurang litupan awan – kekurangan proses perpeluhan, kerpasan.
                                                                                                                               
SOALAN ESEI
1(a)  Usaha-usaha yang boleh dijalankan  untuk menyeimbangkan taburan penduduk  di Malaysia (10)
-  memindahkan lokasi industry ke kawasan luar Bandar
- membina pusat-pusat pengajian tinggi di luar Bandar
- mengadakan rancangan pembangunan wilayah
- memodenkan sector pertanian
- menyediakan kemudahan Bandar di luar Bandar

  (b) ) Mengapakah kerajaan memajukan sector perindustrian di kawasan luar Bandar ? (15)
-  menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk desa
- menyeimbangkan pembangunan wilayah  di antara kawasan bandar dengan luar Bandar
- dapat membangunkan sumber-sumber yang ada di luar Bandar
- pembangunan infrastruktur
- membangunkan sektor lain
-membandarkan desa

2(a)  Proses pembandaran menyebabkan berlakunya peningkatan suhu  (10)
- peningkatan ju lah kenderaan – pembesan gas karbon dioksida
- kekurangan tumbuhan hijau- kurang gas oksogen
- bahan binaan konkrit, jalan berturap[ daya seraph aba yang tinggi
- susunan bangunan yang rapat ; kurang pergerakan udara, udara terperangkap
- pembakaran terbuka di tapak pelupusan sampah

(b)lima peranan Bandar dalam pembangunan Negara (15)
- pusat pemasaran- permintaan yang tinggi di Bandar. Pasaran hasil pengeluaran desa
- peluang pekerjaan – banyak peluang pekerjaan dalam pelbagai sector perkilangan, perkhidmatan
- pusat pemodenan – kadar celik  ICT, penggunaan pengangkutan moden  LRT, Komuter
- pusat perkhidmatan social  ; pendidikan, kesihatan, telekomunikasi
-pusat pembauran inovasi  ; penyebaran pemodenan dan inovasi ke luar Bandar dalam bidang ict,
teknologi, komuniklasi dll

3(a)        Huraikan bagaimanciri a  kualiti sumber manusia yang mempengaruhi pembangunan sosio-ekonomi di sesebuah negara.                                                                                                        (10)
iii1.         Pendidikan.
iii2.         Kemahiran.
iii3.         Tahap kesihatan.
iii4.         Kebolehkerjaan dari segi fizikal dan mental – budaya kerja positif, mobiliti buruh.
iii5.         Sikap positif – tahap kepimpinan, berkomunikasi, integriti, mudah menerima perubahan.


(b)   Jelaskan kesan tumpuan dan kepadatan penduduk terhadap alam sekitar fizikal di sesebuah kawasan                                                                                           [15  Markah ]

                                                                J
i.     Tekanan terhadap  sumber tanah;
•             Persaingan guna tanah untuk petempatan, perindustrian,pembandaran,infrastruktur,pertanian dan sebagainya meningkat.
•             Kesannya  saiz tanah secara relatifnya menjadi semakin sempit,
•             Ruang tanah menjadi padat dan tepu bina.
•             Harga tanah  semakin mahal.     

ii.   Kepupusan atau kehabisan sumber alam sekitar fizikal;
•             Kehabisan sumber yang tidak boleh diperbaharui  seperti sumber mineral: bijih timah, bijih besi, emas dan lain-lain.
•             Kepupusan sumber hutan – sumber kepelbagaian biologi iaitu fauna dan flora.
•             Kepupusan sumber marin .
•             Tanih tandus – kemerosotan kualiti (tanih menjadi semakin tidak subur)              

iii.  Pencemaran  alam sekitar fizikal;
•             Pencemaran udara – jerebu.
•             Pencemaran air.
•             Pencemaran sampah sarap.
•             Pencemaran bau dan bunyi.
•             Pencemaran sisa toksid yang berbahaya.             

iv.  Kerosakan dan kemusnahan alam sekitar fizikal;
•             Tanah – hakisan, tanah runtuh dan tanah mendap.
•             Air – kemusnahan kawasan tadahan, banjir- banjir kilat dan banjir lumpur.
•             Ekosistem – kerosakan ekosistem daratan dan akuatik, kemusnahan habitat dan rantaian makanan.      

v.  Kesan positif.  Pembangunan sumber alam meningkat;
•             Sumber tidak terbiar membazir seperti sumber tanah dimajukan sepenuhnya.
•             Tenaga kerja/buruh yang cukup untuk menjana dan membangunkan sumber alam.
•             Permintaan terhadap sumber bertambah – pasaran sumber luas.
•             Produk sumber alam boleh dipelbagaikan.          


Tiada ulasan :

Catat Ulasan