18 April, 2019

KERJASAMA SERANTAU: SEGITIGA PERTUMBUHAN

1 (a) Takrifkan maksud segi tiga pertumbuhan
ASEAN. [3]

Segi tiga pertumbuhan ASEAN merujuk kepada kerjasama
ekonomi pada kawasan yang lebih kedl di dalam wilayah
ASEAN yang melibatkan tiga atau empat buah negara berjiran.
Teras kerjasama ini ialah saling memperoleh keuntungan
apabila negara-regara yang berjiran saling membantu dan
melengkapi antara satu sama lain untuk memajukan kawasan
yang telah dipilih. Terdapat tiga kawasan segitiga pertumbuhan
ASEAN yang telah dibentuk iaitu; Indonesia, Malaysia,
Thailand (IMT— GT), Indonesia, Malaysia, Singapura (IMS —
GT) dan Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina (EAGA — BIMP)

(b) Bezakan kawasan yang diliputi oleh IMTGT
dengan IMS-GT.
[4]
i. IMS-GT dikenali juga sebagai SIJORI iaitu gabungan antara Singapura,
Johor, dan Riau. Kini kawasan segi tiga ini dipeduaskan meliputi
kawasan seperti Bangkahulu, Jambi, dan Surnatera Barat di Indonesia.
Manakala Malaysia pula meliputi Batu Pahat, Muar, Mersing, Gelang
Patah, dan Melaka
ii. Manakala IMT-GT meliputi kawasan seluas harnpir 200 000 kilometer
persegi. Bagi negara Malaysia kawasannya ialah Kedah, Perlis, Pulau
Pinang, Perak utara serta yang terkini negeri Kelantan. Bagi negara
Thailand pula, IMT-GT meliputi lima wilayah asal di Selatan Thailand
dan tiga kawasan baru iaitu Trang, Pattalung, dan Nakhon
Sithammarat. Manakala Indonesia pula meliputi dua wilayah di
Surnatera Utara.

(c) Bagaimanakah IMT-GT memberi faedah kepada
pembangunan ekonomi setempat? [4]
i. Projek usahasama antara syarikat swasta yang berupaya
memajukan sumber setempat seperti sumber pelancongan,
sumber petroleum dan gas asli, sumber tanah d1l. Kesannya
peluang pekerjaan banyak tercipta untuk penduduk tempatan
yang akan dapat meningkatkan taraf hidup mereka.
ii. Kewujudan kawasan pasaran bebas seperti Langkawi, Bukit
Kayu Hitam dan Pengkalan Kubor di Kelantan. Kwujudan zon
pasaran bebas ini akan menguntungkan peniaga setempat dan
pengguna. Ini kerana ia dapat dinikmati dengagan harga yang
lebih murah.

(d) Mengapakah segi tiga pertumbuhan IMSGT
perlu dimajukan? [4]
i. Sebagai pemangkin ekonomi setempat. Potensi ekonomi di
kawasan berjiran boleh dimajukan secara bersama yang akan
menguntungkan sernua pihak. Penduduk setempat di kawasan
wilayah berjiran dapat menikmati peluang ekonomi yang lebih
besar seperti peluang pekerjaan dan perniagaan.
ii. Menjana pelaburan swasta. Di kawasan segitiga pertumbuhan
kerajaan hanya berfungsi sebagai pemudaheara. Dana pelaburan
datangnya dari syarikat swasta antara negara yang menjalankan
projek secara usahasama. Justeru itu modal tempatan dapat
ditingkatkan.

(e) Mengapakah segi tiga pertumbuhan IMS-GT
lebih berjaya berbanding dengan segi tiga
pertumbuhan ASEAN yang lain.
[4]
i. Lokasi atau kedudukannya yang hampir dengan negeri maju
(Singapura) menyebabkan limpahan pernbangunan ke kawasan
seperti Wilayah Pembangunan Iskandar dan pulau Batam
berlaku dengan lebih cepat.
ii. Jaminan keselamatan tinggi. Kawasan IMS-GT lebih stabil
daripada segi politilk, aman dan tidak berlaku tuntutan autonomi
wilayah seperti mana di IMT-GT (Selatan Thailand) dan EAGABIMP
(Selatan Filipina). Keadaan ini mewujudkan iklim
pelaburan yang sihat untuk meyakinkan para pelabur menanam
modal tanpa resiko keselamatan


(f) Jelaskan potensi sumber alam yang dimiliki
oleh segi tiga pertumbuhan EAGA-BIMP.
[4]
i. Potensi sumber hutan/ pembalakan yang amat luas dan juga
sumber pertanian/ tanah. Kedua-dua sumber alam ini
paling diutamakan di bawah EAGA khususnya di
Kalimantan.
ii. Potensi sumber pelancongan ekologi. Ini kerana kawasan ini
menawarkan sumber pelancongan semula jadi yang
menarik sama ada pulau, pantai, hutan, dan lain-lain yang
jelas belum dimanfaatkan sepenuhnya

(g) Bagaimanakah masalah keselamatan
menghalang usaha pembangunan sosioekonomi
di bawah projek EAGA-BIMP? [4]
Masalah ancaman pengganas/ tuntutan pernisah di
selatan Filipina dan di Sabah telah mewujudkan iklim
pelaburan yang tidak sihat. Para pelabur takut atau
ragu ragu untuk menanam modal di kawasan ini
kerana bimbangkan ancaman keselarnatan mereka.
Justeru itu kawasan EAGA-BIMP sukar untuk
dimajukan.2 (a) Bincangkan kelebihan segi tiga pertumbuhan
IMS-GT berbanding dengan segi tiga
pertumbuhan yang lain dalam ASEAN. [15]
i. Lokasinya yang harnpir dengan Negara Maju
[Singapura].
• Kedudukannya yang hampir dengan negara maju (Singapura)
menyebabkan limpahan pernbangunan ke kawasan seperti Wilayah
Pembangunan Iskandar dan pulau Batam berlaku dengan lebih
cepat.
• Contohnya fungsi pelabuhan entreport dari Singapura ke Pelabuhan
Tanjung Pelepas, Johor. Pelabur dari Singapura menanam modal
dalam sektor hartanah, pelancongan,perkhidmatan dsb.

ii. Faktor keselamatan yang lebih tinggi.
•Kawasan IMS-GT lebih stabil daripada segi politik, aman
dan tidak berlaku tuntutan autonomi wilayah seperti
mana di IMT-GT (Selatan Thailand) dan EAGA-BIMP
(Selatan Filipina).
•Keadaan ini mewujudkan iklim pelaburan yang sihat
untuk meyakinkan para pelabur menanam modal tanpa
resiko keselamatan

iii. Kawasan sedia maju dengan ekonorni moden
• Sektor ekonomi moden khususnya perindustrian
dan perkhidmatan sudah bertapak kukuh
dikawasan IMS-GT khususnya di Singapura dan
Johor Baharu.
• IMS-GT juga memiliki kemudahan asas yang
sudah yang lengkap/ ketersampaian tinggi seperti
jaringan jalanraya/lebuhraya, pelabuhan
antarabangsa, sistern dan jaringan
telekomunikasi, institusi sokongan seperti bank,
pasaraya maju, kemudahan bandar d1l

iv.Kuasa beli penduduk lebih tinggi.
• Penduduk di kawasan IMS-GT berpendapatan
sederhana/ tinggi yang terdiri dari golongan
menengahbkhususnya dari Singapura dan Johor
Baharu. Kuasa beli mereka adalah tinggi.
• Nilai matawang (Dollar Singapura)juga adalah
tinggi. Kuasa beli tinggi membolehkan mereka
berbelanja di kawasan IMS-GT. Contoh penduduk
Singapura berbelanja di Johor Baharu dan Batam,
Indonesia

v. Keupayaan modal yang banyak.
• Modal yang banyalk dilabur oleh pelabur swasta
dari Singapura, China, Kuwait, Berunai d1l negara
kaya kerana potensi keuntungan yang tinggi di
IMS-GT terutama sekali di Wilayah Pembangunan
Iskandar.
• Modal yang banyak menjamin kepesatan
pernbangunan sektor perindustrianden
perkhidmatan pelancongan, pendidikan, kesihatan

vi. Keupayaan teknologi yang lebih tinggi.
•Kemajuan teknologi dan R&D yang lebih tinggi dan
pesat berbanding dengan kawasan segitiga yang lain
yang diterajui oleh Singapura dan Johor. Industri
berteknologi tinggi (Hi-TECH) juga berpengkalan di
Singapura, teknologi pelabuhan dan perkapalan dsb.
•Teknologi komunikasi, teknologi perubatan, teknologi
pendidikan juga pesat berkembalig di IMS-GT yang
menyebabkan penyebaran maklumat dan inovasi baru
menjadi lebih mudah/ cepat.

(b) Jelaskan masalah yang boleh menghalang
usaha memajukan segi tiga pertumbuhan
ASEAN.
[10]
i. Masalah/ halangan fizikal
•Halangan fizikal seperti bentuk muka bumi yang
tedalu bergunung ganang dan berpulau menjadikan
kawasan ini sukar untuk dimajukan. Keadaan fizikal
menimbulkan kesukaran dalarn melakukan
perhubungan antara kawasan.
•Darjah ketersampaian antara tempat menjadi rendah.
Misalnya bentuk muka bumi yang terlalu
bergunung-ganang menghalang pembinaan Lebuh
Raya Trans Borneo dalarn kawasan EAGA-BIMP.

ii. Masalah Modal
•Kekurangan modal yang telah menjejaskan banyak
perlaksanaan projek pernbangunan di bawah segi tiga
pertumbuhan ASEAN yang telah dipersetujui
sebelumnya. Ketidaktentuan ekonomi global dan
eropah telahm enyebabkan penurunan nilai mata wang
negara-negara ASEAN.
•Hal ini akan menaikkan kos bahan mentah projek yang
terpaksa diimport. Kesannya para pelabur tempatan
yang tidak mempunyai modal yang cukup terpaksa
menghentikan projek yang telah dijalankan

iii. Masalah teknologi.
•Kebanyakart negate anggota mempunyai keupayaan
teknologi dan kepakaran yang rendah. Keadaan ini
menimbulkan kesukaran untuk melaksanakan projek secara
besar-besaran dan terpaksa mengimport teknologi dari luar
untuk mengatasi masalah tersebut.
•Kos mengimport teknologi den luar amat tinggi den
sebahagian besar pelabur tempatan tidak mampu
melakukanya. Selain itu, kemudahan infrastruktur yang
tidak mencukupi juga turut menyukarkan proses
pemindahan teknologi moden khususnya teknologi maklumat
(IT) ke dalam kawasan segi tiga pertumbuhan.

iv. Masalah politik dalaman.
•Negara-negara anggota ASEAN turut mengalami masalah
politik khususnya berkait dengan tuntutan bertindih antara
Negara. Sesetengah kawasan yang dituntut adalah terletak
di dalam kawasan segitiga pertumbuhan.
•Selain itu masalah keselamatan seperti ancaman lanun di
kawasan sempadan turut menghalang usaha memajukan
kawasan segitiga pertumbuhan seperti yang dialami di
kawasan Lahad Datu Sabah pada Januari 2013.
•Ancaman keselamatan ini menyebabkan para pelabur takut
untuk menanam modal di kawasan berkenaan yang terletak
dalam kawasan segitiga pertumbuhan EAGA-BIMP.

v. Masalah pasaran.
• Pembangunan ekonomi di kawasan segitiga sukar
dimajukan disebabkan oleh masalah pasaran yang
terhad. Saiz penduduk yang kecil menyebabkan kuasa
beli penduduk menjadi rendah.
• Kebanyakan kawasan segi tiga pertumbuhan
mempunyai penduduk yang jarang dan berada dalam
keadaannkemiskinan. Contohnya penduduk di
kepulauan Borneo. Justeru itu, perluasan pasaran,
kuasa beli, dan permintaan terhadap barangan dan
perkhidmatan menjadi terhad.


3 (a) Mengapakah segi tiga pertumbuhan ASEAN
dibentuk? [12]

i. Saling keuntungan daripada segi perluasan saiz pasaran
• Saiz pasaran semakin luas/ jumlah penduduk
bertambah.
• Kesan positif perluasan pasaran termasuklah hubungan
antara rangkaian pernasaran, pengilang atau pengeluar
menjadi lebih kukuh.
• Kewujudan kawasan pasaran bebas antara wilayah
berjiran seperti Bukit Kayu Hitam, Pengkalan Kubor,
Langkawi d1l - Kuasa beli pengguna meningkat –harga
produk menjadi lebih murah.

ii. Menggalakkan pelaburan
• Meningkatkan keupayaan modal/ dana untulk
memajukan pernbangunan antara wilayah berjiran.
• Peningkatan modal menerusi konsep pelaburan silang
dan pelaburan bersama syarikat swasta.

iii. Memudahkan aliran buruh dan kepakaran
• Pergerakan buruh lintas sempadan menjadi lebih
mudah.
• Keperluan buruh dalarn negara boleh dipenuhi melalui
kemasukan buruh import.
• Perkongsian tenaga pakar antara wilayah – misaInya
kerjasama antara universiti

iv. pernbangunan infrastruktur
• Jaringan pengangkutan – lebuhraya/ jalan raya, jalan
keretapi, feri dll
• Darjah ketersampaian antara wilayah meningkat
• Contoh keretapi laju Trans Borneo, feri Port Dickson ke
Dumai, Tanjung Pinang ke Batam dll

v. Mempercepatkan pembangunan sumber alam
• Sumber hutan di EAGA
• Sumber pelancongan di IMT – GT clan IMS – GT
• Sumber petroleum dan gas asli di EAGA dan IMT- GT

vi. Meningkatkan kemajuan teknologi
• Teknologi dari negeri yang lebih maju seperti Singapura
- menjana pembangunan sumber alam antara wilayah.
• Teknologi ICT dari Thailand – mempercepatkan
pengaliran data, maklumat, kewangan, pelaburan dIl
• Perkongsian inovasi melalui R&D

vii. Memperolehi faedah daripada pengkhususan
dan saling melengkapi.
•Faedah berbanding daripada segi pengkhususan
pengeluaran clan keadaan saling melengkapi
(complementary) cliperolehi oleh swasta yang melabur
dalam wilayah segi tiga.
•Contoh penjimaten kos buruh, kos bahan mentah, kos
pengangkutan, promosi pasaran dsb.
•Mengelakkan persaingan barangan sejenis

viii. Menjana peluang pekerjaan kepada
penduduk wilayah
• Menjana peluang pekerjaan yang banyak kepada
penducluk tempatar dalarn bidang pertanian,
perindustrian, pelancongan, perlombongan,
perkhidmatan dil
• Mengurangkan kadar pengangguran – meningkatkan
pendapatan dan taraf hidup pencluduk setempat.2

ix. Mengurangkan tekanan globalisasi ekonomi – Pasaran
bebas belbas ASEAN
• Konsep pasaran bebas ASEAN dalam kawasan segitiga mengurangkan
monopoli Pasaran clan negara-negara maju. Tekanan dan spekulasi pasaran
berkurangan.
• Produk ASEAN sendiri boleh dijual dengan lebih bebas
• Ancaman lambakan produk dari negara china yang tidak berkualiti boleh
Dikurangkan.
• Menjana peluang pekerjaan yang banyak kepada penducluk tempatar dalarn
bidang pertanian, perindustrian, pelancongan, perlombongan, perkhidmatan
dil
• Mengurangkan kadar pengangguran – meningkatkan pendapatan dan taraf
hidup pencluduk setempat.

3 (b) Kenal pasti sebuah segi tiga pertumbuhan yang paling
maju di rantau ASEAN dan analisakan faktor yang
menyebabkan segi tiga pertumbuhan tersebut muncul
sebagai segi tiga pertumbuhan yang paling maju. [12]

i. Kestabilan politik serantau
•Keselamatan dalam dan antara wilayah seperti
perdamaian di wilayah Mindanao – Bangsa moro
masa kini
•Mewujudkan iklim pelaburan yang sihat
•Hubungan harmoni antara negara jiran

ii. Lokasi – berhampiran dengan negeri/ wilayah maju.
•Limpahan kemajuan dari Singapura
•Pelaburan clan kemasukan teknologi dari
Singapura – contohnya di Wilayah
•Pembangunan Iskandar (WPI)

iii. Kesediaan belkerjasama dan faktor modal
•Kerjasama antara kerajaan – memudahkan
urusan pelaburan, pengaliran buruh dII
•Kerjasama antara swasta – menyediakan dana/
modal yang banyak untuk dilabur


ivPotensi sumber alam yang banyak.
•Sumber tanah dan hutan yang luas
•Sumber pelancongan yang menarik
•Sumber mineral/ petroleum dan gas asli yang
banyak

v. Bekalan tenaga buruh yang ramai
•Bekalan tenaga buruh yang ramai dan murah
dari Indonesia dan Thailand
•Bekalan tenaga pakar dari Malaysia dan
Singapura

vi. Saiz pasaran yang luas
•Jumlah penduduk yang ramai membentuk saiz
pasaran yang luas kira-kira 540 juta orang.
•Kuasa bell pasaran yang tinggi clan negara
Singapura dan Berunai.

vii.  yang maju
•Rangkaian pengangkutan yang mudah –
lebuhraya ke Singapura, keretapi ke Thailand
dan feri ke Indonesia.
•Meningkatkan ketersampaian – cepat sampai
dan mudah sampai misalnya perkhidmatan Air
Asia.
•Kemudahan logistilk – pelabuhan dan lapangan
terbang sedia ada yang bertaraf antarabangsa.

vii. Kemajuan teknologi
•Teknologi ICT memudahkan urusan kerjasama
daripada segi bekalan maklumat kewangan, data
pelaburan, keupayaan pasaran, kuasa beli dil
•Liputan telekomunikasi yang luas
terutamanya di IMS-GT dan IMT-GT
memudahkan perniagaan.

viii. Faktor geobudaya
•Agama, adat dan kebudayaan yang hampir sama
•lkatan persaudaraan
•Bahasa serumpun
Tiada ulasan :

Catat Ulasan